Turkish IV Flashcards Preview

Turkish > Turkish IV > Flashcards

Flashcards in Turkish IV Deck (186):
1

karsılanmak

to be welcomed

2

karsılamak

to greet or welcome

3

inmek

to land

4

kasiyer

cashier

5

kasa

cash register

6

neşeli

joyful

7

aptal

idiot

8

çalıskan

hard working

9

yaşlı

old

10

yakışıklı

handsome

11

entel

intellectual

12

memnuniyetle

with pleasure

13

memnuniyet

pleasure

14

önemli

important

15

alasmarladık dedik

we said goodbye

16

kuzin

cousin

17

mahalle

neighborhood

18

yaygin

widespread

19

bakkal

neighborhood store

20

kasap

butcher

21

kırtasiye

stationary store

22

fırın

bread store

23

eczane

pharmacy

24

açık pazar

open air market

25

oyuncak

toy

26

oyun

game

27

satmak

to sell

28

alişverişe

shopping

29

hem... hem...

neither... nor...

30

eğlenceliydi

it was fun

31

yürüyüş yaptik

we went for a walk

32

çadır

tent

33

ayrica

additionally

34

takılar

jewelry

35

hediyelik eşya

souvenirs

36

birinci olarak

firstly

37

ikinci olarak

secondly

38

sade yoğurt

plain yogurt

39

sarımsak

garlic

40

nane

mint

41

dereotu

dill

42

tekne

small boat

43

oda

room

44

taşımak

to move something

45

hazırlamak

to prepare or make ready

46

dinlenmek

to rest

47

ziyaret

a visit

48

desteklemek

to support

49

destek

support

50

düzenlemek

to organize

51

son derece

extreme, utmost

52

tamamlamak

to complete

53

dernek

association

54

katılmak

to join

55

insan

soul, individual

56

taşınmak

to move

57

feribot

ferry boat

58

sakin

quiet

59

denize girmek

to go into the sea (swim)

60

niçin

why

61

neden

why

62

ressam

painter

63

ilk önce

first (no list)

64

onuncu

tenth

65

dokozuncu

ninth

66

sekizinci

eighth

67

yedinci

seventh

68

altıncı

sixth

69

beşinci

fifth

70

dördüncü

fourth

71

ücüncü

third

72

ikinci

second

73

birinci

first

74

beklemek

to wait

75

kez

time (number of times)

76

hayat

life

77

toplam

total

78

bence

in my opinion

79

ödev

homework

80

kaç kardeşiniz var?

how many siblings are you?

81

misafir

guest

82

buçuk

and a half

83

yarım

half of something

84

diktan sonra

after doing something

85

madan önce

before doing something

86

beraber

together

87

ancak

however

88

tembellik yapmak

to sit around

89

kırmak

to break

90

raf

shelf

91

cam

glass

92

buzdolabi

refrigerator

93

bozulmak

to break down

94

to be welcomed

karsılanmak

95

to greet or welcome

karsılamak

96

to land

inmek

97

cashier

kasiyer

98

cash register

kasa

99

joyful

neşeli

100

idiot

aptal

101

hard working

çalıskan

102

old

yaşlı

103

handsome

yakışıklı

104

intellectual

entel

105

with pleasure

memnuniyetle

106

pleasure

memnuniyet

107

important

önemli

108

we said goodbye

alasmarladık dedik

109

cousin

kuzin

110

neighborhood

mahalle

111

widespread

yaygin

112

neighborhood store

bakkal

113

butcher

kasap

114

stationary store

kırtasiye

115

bread store

fırın

116

pharmacy

eczane

117

open air market

açık pazar

118

toy

oyuncak

119

game

oyun

120

to sell

satmak

121

shopping

alişverişe

122

neither... nor...

hem... hem...

123

it was fun

eğlenceliydi

124

we went for a walk

yürüyüş yaptik

125

tent

çadır

126

additionally

ayrica

127

jewelry

takılar

128

souvenirs

hediyelik eşya

129

firstly

birinci olarak

130

secondly

ikinci olarak

131

plain yogurt

sade yoğurt

132

garlic

sarımsak

133

mint

nane

134

dill

dereotu

135

small boat

tekne

136

room

oda

137

to move something

taşımak

138

to prepare or make ready

hazırlamak

139

to rest

dinlenmek

140

a visit

ziyaret

141

to support

desteklemek

142

support

destek

143

to organize

düzenlemek

144

extreme, utmost

son derece

145

to complete

tamamlamak

146

association

dernek

147

to join

katılmak

148

soul, individual

insan

149

to move

taşınmak

150

ferry boat

feribot

151

quiet

sakin

152

to go into the sea (swim)

denize girmek

153

why

niçin

154

why

neden

155

painter

ressam

156

first (no list)

ilk önce

157

tenth

onuncu

158

ninth

dokozuncu

159

eighth

sekizinci

160

seventh

yedinci

161

sixth

altıncı

162

fifth

beşinci

163

fourth

dördüncü

164

third

ücüncü

165

second

ikinci

166

first

birinci

167

to wait

beklemek

168

time (number of times)

kez

169

life

hayat

170

total

toplam

171

in my opinion

bence

172

homework

ödev

173

how many siblings are you?

kaç kardeşiniz var?

174

guest

misafir

175

and a half

buçuk

176

half of something

yarım

177

after doing something

diktan sonra

178

before doing something

madan önce

179

together

beraber

180

however

ancak

181

to sit around

tembellik yapmak

182

to break

kırmak

183

shelf

raf

184

glass

cam

185

refrigerator

buzdolabi

186

to break down

bozulmak