Turkish IX Flashcards Preview

Turkish > Turkish IX > Flashcards

Flashcards in Turkish IX Deck (202):
1

bir an önce

immediately

2

saplanmak

to become stuck

3

çamur

mud

4

bambaşka

completely different

5

müsaadenizle

with your permission

6

taş

stone

7

bir kısmı

a portion/part

8

bir saniye

one second (hold on)

9

bebek bezi

diaper

10

bebek maması

baby food

11

hassas

sensitive

12

ölüm cezası

death sentence

13

bahsetmek/dan

to mention (in print)

14

sevgi

love (noun)

15

bile

even

16

yüzen

floating

17

serinledim

I cooled off

18

ısındım

I warmed up

19

üşüdüm

I am cold

20

elimden geleni yapıyorum

I am doing what I can

21

haberleşme

communications

22

gelişmeler

developments

23

el sıkma

a handshake

24

karmaşık

complicated

25

cenaze töreni

funeral

26

muhalefet

opposition

27

çoğunluk

majority

28

sanık

defense attorney

29

engelemek

to impede

30

yerel

local

31

engelli

disabled

32

hamile

pregnant

33

memleket

home town

34

mal

property

35

seyyar

portable

36

gıda paketi

rations

37

uyku tulumu

sleeping bags

38

yönetimi

administration

39

sivil toplum kuruluşları

civil society org. (NGO)

40

tualet kağıdı

toilet paper

41

öncelikle

first of all

42

yeterli

sufficient

43

içme

potable

44

barınak

shelter

45

öncelik

priority

46

musluk

water tap

47

meydanı

square

48

lazım

need

49

gerek

lack/need

50

salatalık

cucumber

51

tereyağı

butter

52

kıdemli

assigned

53

maden

mine (like for ore)

54

ateşiniz var mı?

do you have a light?

55

yangın çıkarmak

to cause a fire

56

ateş yakmak

to light a fire

57

serbestlik

liberalization

58

gerçekci (bakmak)

realist

59

kötümser (bakmak)

pessimist

60

iyimser (bakmak)

optimist

61

teklif etmek

to propose

62

anlaşılmak

to be understood

63

yapı

structure

64

dayanıklı

stable, firm

65

tartışmalı

controversial

66

iptal etmek

to cancel

67

rastgele

random

68

sükretmek

to say thanks

69

dua etmek

to pray

70

şahit

witness

71

batmak

to sink

72

silmek

to erase

73

iki yilda bir

once every two weeks

74

takım elbise

suit

75

can ve mal kaybı yok

there is no loss of life or property

76

ellemek

to touch

77

özlemek

to miss (hacer falta)

78

mum

candle

79

karşılaştırma

comparison

80

halk içinde

amongst the public

81

takıntı

obsession

82

buzdolap

refrıgerator

83

işe yaramak

to make things more useful

84

itici

offensive

85

karar

decision

86

süslemek

to decorate

87

terk etmek

to evacuate

88

öteki

the other

89

fakat

but, only

90

meslektaş

colleague

91

kayınbirader

brother in law

92

görümce

sister in law

93

enişte

married in uncle

94

yenge

married in aunt

95

benzemek /e

to look like

96

fren yapmak

to brake

97

tespit etmek

to identify

98

vücut

body

99

nerdeyse

almost

100

izninizle

with your permission

101

falan fılan

and so on...

102

immediately

bir an önce

103

to become stuck

saplanmak

104

mud

çamur

105

completely different

bambaşka

106

with your permission

müsaadenizle

107

stone

taş

108

a portion/part

bir kısmı

109

one second (hold on)

bir saniye

110

diaper

bebek bezi

111

baby food

bebek maması

112

sensitive

hassas

113

death sentence

ölüm cezası

114

to mention (in print)

bahsetmek/dan

115

love (noun)

sevgi

116

even

bile

117

floating

yüzen

118

I cooled off

serinledim

119

I warmed up

ısındım

120

I am cold

üşüdüm

121

I am doing what I can

elimden geleni yapıyorum

122

communications

haberleşme

123

developments

gelişmeler

124

a handshake

el sıkma

125

complicated

karmaşık

126

funeral

cenaze töreni

127

opposition

muhalefet

128

majority

çoğunluk

129

defense attorney

sanık

130

to impede

engelemek

131

local

yerel

132

disabled

engelli

133

pregnant

hamile

134

home town

memleket

135

property

mal

136

portable

seyyar

137

rations

gıda paketi

138

sleeping bags

uyku tulumu

139

administration

yönetimi

140

civil society org. (NGO)

sivil toplum kuruluşları

141

toilet paper

tualet kağıdı

142

first of all

öncelikle

143

sufficient

yeterli

144

potable

içme

145

shelter

barınak

146

priority

öncelik

147

water tap

musluk

148

square

meydanı

149

need

lazım

150

lack/need

gerek

151

cucumber

salatalık

152

butter

tereyağı

153

assigned

kıdemli

154

mine (like for ore)

maden

155

do you have a light?

ateşiniz var mı?

156

to cause a fire

yangın çıkarmak

157

to light a fire

ateş yakmak

158

liberalization

serbestlik

159

realist

gerçekci (bakmak)

160

pessimist

kötümser (bakmak)

161

optimist

iyimser (bakmak)

162

to propose

teklif etmek

163

to be understood

anlaşılmak

164

structure

yapı

165

stable, firm

dayanıklı

166

controversial

tartışmalı

167

to cancel

iptal etmek

168

random

rastgele

169

to say thanks

sükretmek

170

to pray

dua etmek

171

witness

şahit

172

to sink

batmak

173

to erase

silmek

174

once every two weeks

iki yilda bir

175

suit

takım elbise

176

there is no loss of life or property

can ve mal kaybı yok

177

to touch

ellemek

178

to miss (hacer falta)

özlemek

179

candle

mum

180

comparison

karşılaştırma

181

amongst the public

halk içinde

182

obsession

takıntı

183

refrıgerator

buzdolap

184

to make things more useful

işe yaramak

185

offensive

itici

186

decision

karar

187

to decorate

süslemek

188

to evacuate

terk etmek

189

the other

öteki

190

but, only

fakat

191

colleague

meslektaş

192

brother in law

kayınbirader

193

sister in law

görümce

194

married in uncle

enişte

195

married in aunt

yenge

196

to look like

benzemek /e

197

to brake

fren yapmak

198

to identify

tespit etmek

199

body

vücut

200

almost

nerdeyse

201

with your permission

izninizle

202

and so on...

falan fılan