Turkish 2 Flashcards Preview

Turkish > Turkish 2 > Flashcards

Flashcards in Turkish 2 Deck (152):
1

çağırmak

to call over

2

dört gözle beklemek

cannot wait for something

3

muhalif

opponent

4

paylaşmak

to share

5

resmi konut

official residence

6

işlem

process

7

tehdit

threat

8

gizli

secret

9

sağlamak

to provide

10

eklemek

to add

11

istihbaret komitesi

intelligence committee

12

ilkiler

principles

13

önlenebilir

preventable

14

önlemek

to prevent

15

yuz yuze

face to face

16

iletişim

communication

17

sıcak kanlı

friendly

18

umursamak

to care about something

19

kapsamında

in the framework of

20

önüne geçmek

to prevent

21

konum

position

22

varlık

existence

23

çağdaş

modern

24

diğer deyişle

another way to say it

25

neyiniz var

what is ailing you

26

sessiz olun

be quiet

27

yuksek sesle

loud voice

28

onun yerine

instead

29

kurtuluş savaşı

War of Independence

30

kavga etmek

to fight

31

karşılaştırmak

to compare

32

karşılanmak

to be welcomed

33

karşılaşmak

to confront

34

karşılamak

to welcome

35

yuzleşmak

to face

36

alçak gönüllülük

humility

37

azarlamak

to rebuke

38

levha

sign

39

iç şavaş

civil war

40

fırsat

opportunity

41

kapasite

capacity

42

potansiyel

potencial

43

müttefik

ally

44

hemfikir

on the same page

45

öfke

anger

46

bağlamak

to fasten

47

emniyet kemeri

seat belt

48

uymak

to obey

49

cevab vermek

to answer (phone or call)

50

anlatmak

to tell or explain

51

altdüzey

low level

52

ortadüzey

mid level

53

üstdüzey

high level

54

gönüllü

voluntary

55

mecburi

mandatory

56

makul

reasonable

57

üye olmak

to be a member

58

hak etmek

to deserve

59

kaba

rude

60

zalim

oppressor

61

kabadayı

someone bully-like

62

anayasa

constitution

63

çıplak

naked

64

izin vermek

to give permission

65

vaka

case

66

borç

debt

67

gider

expense

68

gelir

income

69

harcamak

to spend

70

karar verici güç

decision making power

71

bilinçsiz

unconscious

72

bilinçli

conscious

73

değerli

valuable

74

tüy

feather

75

sırt

back/spine

76

titiz

neat freak

77

to call over

çağırmak

78

cannot wait for something

dört gözle beklemek

79

opponent

muhalif

80

to share

paylaşmak

81

official residence

resmi konut

82

process

işlem

83

threat

tehdit

84

secret

gizli

85

to provide

sağlamak

86

to add

eklemek

87

intelligence committee

istihbaret komitesi

88

principles

ilkiler

89

preventable

önlenebilir

90

to prevent

önlemek

91

face to face

yuz yuze

92

communication

iletişim

93

friendly

sıcak kanlı

94

to care about something

umursamak

95

in the framework of

kapsamında

96

to prevent

önüne geçmek

97

position

konum

98

existence

varlık

99

modern

çağdaş

100

another way to say it

diğer deyişle

101

what is ailing you

neyiniz var

102

be quiet

sessiz olun

103

loud voice

yuksek sesle

104

instead

onun yerine

105

War of Independence

kurtuluş savaşı

106

to fight

kavga etmek

107

to compare

karşılaştırmak

108

to be welcomed

karşılanmak

109

to confront

karşılaşmak

110

to welcome

karşılamak

111

to face

yuzleşmak

112

humility

alçak gönüllülük

113

to rebuke

azarlamak

114

sign

levha

115

civil war

iç şavaş

116

opportunity

fırsat

117

capacity

kapasite

118

potencial

potansiyel

119

ally

müttefik

120

on the same page

hemfikir

121

anger

öfke

122

to fasten

bağlamak

123

seat belt

emniyet kemeri

124

to obey

uymak

125

to answer (phone or call)

cevab vermek

126

to tell or explain

anlatmak

127

low level

altdüzey

128

mid level

ortadüzey

129

high level

üstdüzey

130

voluntary

gönüllü

131

mandatory

mecburi

132

reasonable

makul

133

to be a member

üye olmak

134

to deserve

hak etmek

135

rude

kaba

136

oppressor

zalim

137

someone bully-like

kabadayı

138

constitution

anayasa

139

naked

çıplak

140

to give permission

izin vermek

141

case

vaka

142

debt

borç

143

expense

gider

144

income

gelir

145

to spend

harcamak

146

decision making power

karar verici güç

147

unconscious

bilinçsiz

148

conscious

bilinçli

149

valuable

değerli

150

feather

tüy

151

back/spine

sırt

152

neat freak

titiz