Turkish 9 Flashcards Preview

Turkish > Turkish 9 > Flashcards

Flashcards in Turkish 9 Deck (204):
1

abonelik

subscription

2

özerk

autonomous

3

yönetim kurulu

board of directors

4

hisse

stock share

5

havalı

cool/awesome

6

dışarı

outdoors

7

içeri

indoors

8

ilerleme

progress

9

hükmetmek

to govern

10

-nın yanı sıra

in addition to

11

çamaşırhane

laundromat

12

idare eder

it does the job

13

pes etmek

to give up/surrender

14

belgesel

documentary

15

miras

heritage

16

önyargı

prejudice

17

ayrımcılık

discriminate

18

yıldönümü

anniversary

19

ayrı

separate (adj.)

20

hiç yoktan iyidir

better than nothing

21

kusursuz

perfect

22

ele almak

to consider

23

arazi

real property/land

24

toprak

earth/land

25

girişim

initiative

26

kaçınmak

to refrain from something

27

-i hayal kırıklığına uğratmak

to disappoint somebody

28

itiraf etmek

to admit

29

en önemlisi

most importantly

30

sarı

yellow

31

saygı duymak

to have respect for

32

fark etmek

to notice somethıng

33

-i zorlamak

to challenge or force something

34

sizin yerinizde olsam...

if I were in your place...

35

surmek

to ride (a bike)

36

ruhani lider

spiritual leader

37

yasa tasarısı

draft law

38

misafir perver

hospitable

39

konuksever

hospitable

40

çelişkili

conflicting

41

tasarımcı

designer

42

katlamak

to fold

43

ipek

silk

44

çuruk

rotten (only with veggies/fruit/teeth)

45

gazoz

soda

46

kuduz

rabies

47

dazlak

bald

48

tuketmek

to consume

49

saatli bomba

time bomb

50

zihinsel engele

mentally disabled

51

faydalanmak

to take advantage of

52

kabus

nightmare

53

istihdam

employment

54

bozuk

rotten food

55

en kısa zamanda

as soon as possible

56

yakışmak

it suits you/looks good on you

57

istisna

exception

58

kıskanç

jealous

59

her birimiz

each of us

60

herhangi birimiz

any of us

61

gizlice izleme

surveillance

62

geçim kaynağı

source of income

63

başına

per

64

kişi başına

per person

65

oda başına

per room

66

tavır

attitude

67

kaçırmak

to miss (bus/flight)

68

herhalde

perhaps

69

asla

never

70

ürün

product

71

farkında

aware

72

ağrı

pain

73

ıstakoz

lobster

74

yengeç

crab

75

ahtapot

octopus

76

omurga

spine

77

kol

arm

78

eşsiz

unique

79

izci

scout

80

karşı koymak

to oppose

81

martı

seagull

82

güvercin

pigeon

83

dokunmak

to touch

84

karides

shrimp

85

çiğ

raw

86

kuyruk

tail

87

priz

electric outlet

88

ödenekli

subsidized

89

deney

experiment

90

tasarruf etmek

to save money on a purchase

91

görünen o ki...

it seems that...

92

rahatlatıcı

comforting

93

kaybolmak

to be lost

94

kaybetmek

to lose something

95

ağlamak

to cry

96

size başarılar dilerim

I wish you success

97

saygı

respect

98

huzur

unrest

99

refah sistemi

welfare

100

harikulade

wonderful

101

aslında

in fact

102

nedense

for some reason

103

subscription

abonelik

104

autonomous

özerk

105

board of directors

yönetim kurulu

106

stock share

hisse

107

cool/awesome

havalı

108

outdoors

dışarı

109

indoors

içeri

110

progress

ilerleme

111

to govern

hükmetmek

112

in addition to

-nın yanı sıra

113

laundromat

çamaşırhane

114

it does the job

idare eder

115

to give up/surrender

pes etmek

116

documentary

belgesel

117

heritage

miras

118

prejudice

önyargı

119

discriminate

ayrımcılık

120

anniversary

yıldönümü

121

separate (adj.)

ayrı

122

better than nothing

hiç yoktan iyidir

123

perfect

kusursuz

124

to consider

ele almak

125

real property/land

arazi

126

earth/land

toprak

127

initiative

girişim

128

to refrain from something

kaçınmak

129

to disappoint somebody

-i hayal kırıklığına uğratmak

130

to admit

itiraf etmek

131

most importantly

en önemlisi

132

yellow

sarı

133

to have respect for

saygı duymak

134

to notice somethıng

fark etmek

135

to challenge or force something

-i zorlamak

136

if I were in your place...

sizin yerinizde olsam...

137

to ride (a bike)

surmek

138

spiritual leader

ruhani lider

139

draft law

yasa tasarısı

140

hospitable

misafir perver

141

hospitable

konuksever

142

conflicting

çelişkili

143

designer

tasarımcı

144

to fold

katlamak

145

silk

ipek

146

rotten (only with veggies/fruit/teeth)

çuruk

147

soda

gazoz

148

rabies

kuduz

149

bald

dazlak

150

to consume

tuketmek

151

time bomb

saatli bomba

152

mentally disabled

zihinsel engele

153

to take advantage of

faydalanmak

154

nightmare

kabus

155

employment

istihdam

156

rotten food

bozuk

157

as soon as possible

en kısa zamanda

158

it suits you/looks good on you

yakışmak

159

exception

istisna

160

jealous

kıskanç

161

each of us

her birimiz

162

any of us

herhangi birimiz

163

surveillance

gizlice izleme

164

source of income

geçim kaynağı

165

per

başına

166

per person

kişi başına

167

per room

oda başına

168

attitude

tavır

169

to miss (bus/flight)

kaçırmak

170

perhaps

herhalde

171

never

asla

172

product

ürün

173

aware

farkında

174

pain

ağrı

175

lobster

ıstakoz

176

crab

yengeç

177

octopus

ahtapot

178

spine

omurga

179

arm

kol

180

unique

eşsiz

181

scout

izci

182

to oppose

karşı koymak

183

seagull

martı

184

pigeon

güvercin

185

to touch

dokunmak

186

shrimp

karides

187

raw

çiğ

188

tail

kuyruk

189

electric outlet

priz

190

subsidized

ödenekli

191

experiment

deney

192

to save money on a purchase

tasarruf etmek

193

it seems that...

görünen o ki...

194

comforting

rahatlatıcı

195

to be lost

kaybolmak

196

to lose something

kaybetmek

197

to cry

ağlamak

198

I wish you success

size başarılar dilerim

199

respect

saygı

200

unrest

huzur

201

welfare

refah sistemi

202

wonderful

harikulade

203

in fact

aslında

204

for some reason

nedense