Turkish 11 Flashcards Preview

Turkish > Turkish 11 > Flashcards

Flashcards in Turkish 11 Deck (200):
1

askıya alınmak

to get hung up

2

ateşkes

cease fire

3

başetmek

to overcome

4

yol katetmek

to progress

5

sunma

presentation

6

sakıncası yoksa

if you don't mind

7

dernek

association

8

hiç olmadığı kadar

more than ever

9

dolaşmak

to walk around

10

kusur

flaw

11

kusura bakmayın

pardon me (after fact)

12

havadan sudan konuşmak

to make small talk

13

dalga geçmek

to procrastinate

14

gözünüz aydın

bright eyes (given before giving good news)

15

karanlık

darkness

16

aydınlık

brightness

17

doğrusu

in reality

18

kırmak

to break

19

devamlı

continuous

20

önlem

precaution

21

benimsemek

to accept or adopt something

22

atamak

to appoint

23

atama

an appointment

24

abartmak

to exaggerate

25

abartılı

exaggerated

26

gurur

pride

27

-ile gurur duymak

to be proud of someone/thing

28

yarış

race

29

yetiştirmek

to cultivate

30

afyon

opium

31

haşaş

poppy

32

dolmak

to fill

33

yerçekimi

gravity

34

tepe

hill

35

piyasa

market

36

mantıklı

logical

37

rekabet

competition

38

rekabet etmek

to compete

39

rekabetçi

competitor

40

boyut

size

41

asgari

minimum

42

kamuoyu

public opinion

43

bu arada

meanwhile

44

icat etmek

to invent

45

terzi

tailor

46

benzersiz

unique

47

minnettar olmak

to appreciate

48

alışmak

to adjust to a situation

49

ihlal etmek

to violate

50

İyilik sağlık

response to ne var ne yok

51

indirim

discount

52

uslu

well behaved

53

yaramaz

naughty

54

görüş birliği

in agreement

55

çekingen davranmak

to hesitate

56

takdır etmek

to appreciate

57

uyuşmazlık

disagreement

58

bakır

copper

59

ıslak

wet

60

kaldırmak

to lift

61

harıl harıl çalışmak

to work very hard

62

masraflı

costly

63

kısa vade

short term

64

uzun vade

long term

65

derinleşmek

to deepen

66

muktedir

capable

67

taviz vermek

to make a concession

68

kutuplaşma

polarization

69

süreç

process

70

alıkoymak

to hold back or hinder

71

kısıtlama

limitation

72

ayrıntılı

detailed

73

yansıma

reflection

74

ayna

mirror

75

sade

simple

76

malzeme

tools

77

aşevi

soup kitchen

78

her ne kadar

although

79

şekilde

in a ______ way

80

kurgu

fiction

81

hayal ürünü

fantasy

82

olasılık

possibility

83

düello

duel

84

kışkırtmak

to provoke

85

izah etmek

to explain

86

kaygılanmak

to worry

87

yeni

just (verb)

88

onu yeni gördüm

I just saw him

89

aranızda

among you

90

çağırmak

to call out to

91

her şey yolunda mı?

is everything on track

92

oldukça

particularly

93

sunmak

to submit

94

başvurmak

to apply

95

felç etmek

to paralyze

96

gıda zehirlenmesi

food poisoning

97

söz etmişken

speaking of which

98

yük

cargo

99

sızmak

to leak

100

sızıntı

leak

101

to get hung up

askıya alınmak

102

cease fire

ateşkes

103

to overcome

başetmek

104

to progress

yol katetmek

105

presentation

sunma

106

if you don't mind

sakıncası yoksa

107

association

dernek

108

more than ever

hiç olmadığı kadar

109

to walk around

dolaşmak

110

flaw

kusur

111

pardon me (after fact)

kusura bakmayın

112

to make small talk

havadan sudan konuşmak

113

to procrastinate

dalga geçmek

114

bright eyes (given before giving good news)

gözünüz aydın

115

darkness

karanlık

116

brightness

aydınlık

117

in reality

doğrusu

118

to break

kırmak

119

continuous

devamlı

120

precaution

önlem

121

to accept or adopt something

benimsemek

122

to appoint

atamak

123

an appointment

atama

124

to exaggerate

abartmak

125

exaggerated

abartılı

126

pride

gurur

127

to be proud of someone/thing

-ile gurur duymak

128

race

yarış

129

to cultivate

yetiştirmek

130

opium

afyon

131

poppy

haşaş

132

to fill

dolmak

133

gravity

yerçekimi

134

hill

tepe

135

market

piyasa

136

logical

mantıklı

137

competition

rekabet

138

to compete

rekabet etmek

139

competitor

rekabetçi

140

size

boyut

141

minimum

asgari

142

public opinion

kamuoyu

143

meanwhile

bu arada

144

to invent

icat etmek

145

tailor

terzi

146

unique

benzersiz

147

to appreciate

minnettar olmak

148

to adjust to a situation

alışmak

149

to violate

ihlal etmek

150

response to ne var ne yok

İyilik sağlık

151

discount

indirim

152

well behaved

uslu

153

naughty

yaramaz

154

in agreement

görüş birliği

155

to hesitate

çekingen davranmak

156

to appreciate

takdır etmek

157

disagreement

uyuşmazlık

158

copper

bakır

159

wet

ıslak

160

to lift

kaldırmak

161

to work very hard

harıl harıl çalışmak

162

costly

masraflı

163

short term

kısa vade

164

long term

uzun vade

165

to deepen

derinleşmek

166

capable

muktedir

167

to make a concession

taviz vermek

168

polarization

kutuplaşma

169

process

süreç

170

to hold back or hinder

alıkoymak

171

limitation

kısıtlama

172

detailed

ayrıntılı

173

reflection

yansıma

174

mirror

ayna

175

simple

sade

176

tools

malzeme

177

soup kitchen

aşevi

178

although

her ne kadar

179

in a ______ way

şekilde

180

fiction

kurgu

181

fantasy

hayal ürünü

182

possibility

olasılık

183

duel

düello

184

to provoke

kışkırtmak

185

to explain

izah etmek

186

to worry

kaygılanmak

187

just (verb)

yeni

188

I just saw him

onu yeni gördüm

189

among you

aranızda

190

to call out to

çağırmak

191

is everything on track

her şey yolunda mı?

192

particularly

oldukça

193

to submit

sunmak

194

to apply

başvurmak

195

to paralyze

felç etmek

196

food poisoning

gıda zehirlenmesi

197

speaking of which

söz etmişken

198

cargo

yük

199

to leak

sızmak

200

leak

sızıntı