Turkish III Flashcards Preview

Turkish > Turkish III > Flashcards

Flashcards in Turkish III Deck (132):
1

ilk önce

first

2

affedersiniz

excuse me

3

üzgünüm

I'm sorry

4

bilmiyorum

I don't know

5

özür dilerim

I apologize

6

ondan

therefore

7

onun için

because of that

8

uzun zaman geçirdi

he spent a lot of time

9

genellikle

usually, generally

10

oğlen yemeği

lunch

11

akşam yemeği

dinner

12

yorulmak

to get tired

13

çıkmak

to leave

14

tanışmak

to meet

15

daha az

less

16

tehlikeli

dangerous

17

en sonunda

finally

18

tok

full (with eating)

19

hungry

20

kalıbılık

crowded

21

ünlü

famous

22

cep telefonu

cell phone

23

cep

pocket

24

unutmak

to forget

25

henüz

yet

26

bakmak

to look at (merchandise, compare)

27

konsolos

consul

28

büyükelçi

ambassador

29

senatör

senator

30

bakan

minister

31

vali

governor

32

başkan

president

33

başbakan

prime minister

34

devlet

state-run

35

özel

private

36

çünkü

because

37

ancak

however

38

sence

yours

39

bizce

ours

40

sizce

yours

41

bence

mine

42

uyanmak

to wake up

43

yer

place

44

yalnız

alone

45

bozuk

broken

46

tabiki

of course

47

sevmek

to like/love

48

yaklaşık

approximately

49

hemen hemen

around

50

neredeyse

almost

51

yaşinda

to express age

52

vea

or

53

ders

lesson

54

hiç birşey

nothing at all

55

tanışmak

to get to know

56

bitmek

to finish or complete

57

sadece

only

58

eminim

I am sure

59

emin değilim

I am not sure

60

yürümü ile

by walking

61

elektronik

electronic

62

e-posta

e-mail

63

dizüstü bilgisayar

laptop

64

selamlar

regards

65

sağlıklı

healthy

66

aile

family

67

first

ilk önce

68

excuse me

affedersiniz

69

I'm sorry

üzgünüm

70

I don't know

bilmiyorum

71

I apologize

özür dilerim

72

therefore

ondan

73

because of that

onun için

74

he spent a lot of time

uzun zaman geçirdi

75

usually, generally

genellikle

76

lunch

oğlen yemeği

77

dinner

akşam yemeği

78

to get tired

yorulmak

79

to leave

çıkmak

80

to meet

tanışmak

81

less

daha az

82

dangerous

tehlikeli

83

finally

en sonunda

84

full (with eating)

tok

85

hungry

86

crowded

kalıbılık

87

famous

ünlü

88

cell phone

cep telefonu

89

pocket

cep

90

to forget

unutmak

91

yet

henüz

92

to look at (merchandise, compare)

bakmak

93

consul

konsolos

94

ambassador

büyükelçi

95

senator

senatör

96

minister

bakan

97

governor

vali

98

president

başkan

99

prime minister

başbakan

100

state-run

devlet

101

private

özel

102

because

çünkü

103

however

ancak

104

yours

sence

105

ours

bizce

106

yours

sizce

107

mine

bence

108

to wake up

uyanmak

109

place

yer

110

alone

yalnız

111

broken

bozuk

112

of course

tabiki

113

to like/love

sevmek

114

approximately

yaklaşık

115

around

hemen hemen

116

almost

neredeyse

117

to express age

yaşinda

118

or

vea

119

lesson

ders

120

nothing at all

hiç birşey

121

to get to know

tanışmak

122

to finish or complete

bitmek

123

only

sadece

124

I am sure

eminim

125

I am not sure

emin değilim

126

by walking

yürümü ile

127

electronic

elektronik

128

e-mail

e-posta

129

laptop

dizüstü bilgisayar

130

regards

selamlar

131

healthy

sağlıklı

132

family

aile