Turkish VII Flashcards Preview

Turkish > Turkish VII > Flashcards

Flashcards in Turkish VII Deck (200):
1

farketmez

it doesn't matter

2

bahçıvan

gardener

3

koymak

to put or place

4

çikiş

exit

5

giriş

entrance

6

masraflı

costly

7

masraf

expenditure

8

desteklemek

support

9

hükümet yanlısı gösteriler

pro government protestor

10

hükümet karşıtı gösteriler

anti government protestor

11

gösterici

protestor

12

casusluk

espionage

13

casus

spy

14

yüzlerce

hundreds

15

binlerce

thousands

16

özel yaşam

privacy

17

dikmek

to plant

18

sınırlı

limited

19

sınır

border or limit

20

kişisel

personal

21

dikkatli

attentive, careful

22

dikkatli olmak

to be careful

23

dikkat

attention

24

çalışmalıyım

I should study

25

ölmek

to die

26

olmak

to become

27

hapis

jail

28

çiçek

flower

29

suç islemek

to commit a crime

30

yumruklamak

to punch

31

düşünce kuruluşları

think tank

32

taze

fresh

33

bir saatten biraz fazla

a little over an hour

34

yol inşaatı

road construction

35

bir araya gelmek

to come together

36

merdivan

ladder, stairs

37

tup

tunnel

38

şaşırtmak

to surprise somebody

39

şaşırmak

to be surprised

40

yorum yok

no comment

41

ökşürmek

to cough

42

hapşırmak

to sneeze

43

iyileşmek

to improve

44

kötüleşmek

to get worse

45

kisilik

personality

46

fıstık gibi

looks like a peanut (attractive woman)

47

kaçırmak

to miss, fail to catch

48

kıskanmak

to be jealous

49

ne kadar sık

how often

50

sık sık

often

51

çılgın

crazy, silly

52

gelişmekte olan ülkeler

developing countries

53

az gelişmiş ülkeler

less developed countries

54

gelişmiş ülkeler

developed countries

55

mesela

for example

56

yardım etmek

to help

57

söz vermek

to promise

58

ilgi

interest

59

dalgalı

wavy

60

kıvırcık

curly

61

düz

straight

62

balo

ball, dance

63

yüksek lisans

graduate school

64

hoşlanmak

to enjoy

65

geçici

temporary

66

göndermek

to send

67

bölüm

section

68

subay

military officer

69

başırılı

successful

70

yürüme mesafesinde

walking distance

71

koşmak

to run

72

kısım

portion

73

karar

judgment

74

karşı

against

75

mümkün

possible

76

ceza

punishment

77

anlaşmak

to agree

78

anlaşma

agreement

79

arasinda

between

80

adalet

justice

81

sorumlu

responsible

82

sorumluluk

responsibility

83

yolsuzluk

corruption

84

nüfus

population

85

desteklemek

to support

86

destek

support

87

duruşma

trial

88

soykırım

genocide

89

katliam

massacre

90

korkak

cowardly

91

cesur

brave

92

böyle

such as this

93

ıssız

uninhabited

94

kendi kendime oğrendim

I taught myself

95

devam etmek

to continue

96

sigorta

insurance

97

eleştirmek

to criticize

98

kamu işleri

public works

99

başlamak

to start

100

ataş edi

to fire on

101

it doesn't matter

farketmez

102

gardener

bahçıvan

103

to put or place

koymak

104

exit

çikiş

105

entrance

giriş

106

costly

masraflı

107

expenditure

masraf

108

support

desteklemek

109

pro government protestor

hükümet yanlısı gösteriler

110

anti government protestor

hükümet karşıtı gösteriler

111

protestor

gösterici

112

espionage

casusluk

113

spy

casus

114

hundreds

yüzlerce

115

thousands

binlerce

116

privacy

özel yaşam

117

to plant

dikmek

118

limited

sınırlı

119

border or limit

sınır

120

personal

kişisel

121

attentive, careful

dikkatli

122

to be careful

dikkatli olmak

123

attention

dikkat

124

I should study

çalışmalıyım

125

to die

ölmek

126

to become

olmak

127

jail

hapis

128

flower

çiçek

129

to commit a crime

suç islemek

130

to punch

yumruklamak

131

think tank

düşünce kuruluşları

132

fresh

taze

133

a little over an hour

bir saatten biraz fazla

134

road construction

yol inşaatı

135

to come together

bir araya gelmek

136

ladder, stairs

merdivan

137

tunnel

tup

138

to surprise somebody

şaşırtmak

139

to be surprised

şaşırmak

140

no comment

yorum yok

141

to cough

ökşürmek

142

to sneeze

hapşırmak

143

to improve

iyileşmek

144

to get worse

kötüleşmek

145

personality

kisilik

146

looks like a peanut (attractive woman)

fıstık gibi

147

to miss, fail to catch

kaçırmak

148

to be jealous

kıskanmak

149

how often

ne kadar sık

150

often

sık sık

151

crazy, silly

çılgın

152

developing countries

gelişmekte olan ülkeler

153

less developed countries

az gelişmiş ülkeler

154

developed countries

gelişmiş ülkeler

155

for example

mesela

156

to help

yardım etmek

157

to promise

söz vermek

158

interest

ilgi

159

wavy

dalgalı

160

curly

kıvırcık

161

straight

düz

162

ball, dance

balo

163

graduate school

yüksek lisans

164

to enjoy

hoşlanmak

165

temporary

geçici

166

to send

göndermek

167

section

bölüm

168

military officer

subay

169

successful

başırılı

170

walking distance

yürüme mesafesinde

171

to run

koşmak

172

portion

kısım

173

judgment

karar

174

against

karşı

175

possible

mümkün

176

punishment

ceza

177

to agree

anlaşmak

178

agreement

anlaşma

179

between

arasinda

180

justice

adalet

181

responsible

sorumlu

182

responsibility

sorumluluk

183

corruption

yolsuzluk

184

population

nüfus

185

to support

desteklemek

186

support

destek

187

trial

duruşma

188

genocide

soykırım

189

massacre

katliam

190

cowardly

korkak

191

brave

cesur

192

such as this

böyle

193

uninhabited

ıssız

194

I taught myself

kendi kendime oğrendim

195

to continue

devam etmek

196

insurance

sigorta

197

to criticize

eleştirmek

198

public works

kamu işleri

199

to start

başlamak

200

to fire on

ataş edi