Turkish 13 Flashcards Preview

Turkish > Turkish 13 > Flashcards

Flashcards in Turkish 13 Deck (196):
1

itaatkar

obedient

2

bedel

price/cost

3

kimin umurunda

who cares

4

araştırma geliştirme projeleri

R&D projects

5

yitirmek

to lose

6

gidişat

state of affairs

7

camia

community

8

mesaj atmak

to send a text

9

mukayyet olmak

to look after/take care

10

keşke olsaydı

I wish

11

boşver

forget it/nevermind

12

rezalet

awful/outrageous

13

itici

offensive

14

hakaret edici

insulting

15

metres

mistress

16

yasaklamak

to ban

17

kıskanç

jealous

18

ırk

race

19

ırkçı

racist

20

ırkçılık

racism

21

mahvetmek

to destroy/ruin

22

kıskanmak

to be jealous

23

zorlaştırmak

to make something difficult

24

beğen ya da beğenme

whether you like it or not

25

çok mu şey istiyorum

is that too much to ask?

26

pişman olmak

to regret

27

espri

joke/wit

28

sen bilirsin

it's your choice

29

teşvik edici

incentive

30

alışkın

accustomed to something

31

yine de

even so

32

yok artık

no way!

33

facia

disaster

34

öfkeli

angry

35

limitleri zorluyor

pushing the limits

36

kılıç

sword

37

cellat

executioner

38

katıl

murderer

39

beceri

skillful

40

yaşıt

peer

41

tecrit etmek

to isolate

42

kırgın

offended/hurt/resentful

43

adıl

fair

44

ifade

expression

45

gözlemlemek

to observe

46

kaplumbağa

turtle

47

kurbağa

frog

48

kıyaslamak

to compare

49

gülümsemek

to smile

50

gülmek

to laugh

51

kahkaha

laughter

52

fare

mouse

53

kas

muscle

54

hücre

cell

55

keşif

discovery

56

keşfetmek

to explore

57

ikna edici

convincing

58

kanıt

evidence

59

eğilmek

to work at something

60

yüz vermek

to indulge/spoil

61

hoşçakal

good bye

62

güle güle kullan

enjoy it!

63

işte bu

That's it! Bam!

64

bu işte bir iş var

something fishy is going on around here

65

hah işte bu olmalı

that's more like it

66

şahane

fabulous

67

itiat etmek

to obey/to be consistent with

68

tepki

reaction

69

hadi ben kaçtım

I'm out of here

70

fosil yakıtlar

fossil fuels

71

çöp tenekesi

garbage can

72

yenilemek

to replace

73

yanlış anlamak

to misunderstand

74

anlaşmazlık

disagreement

75

etki

effect/impact

76

etkili

effective

77

üstlenmek

to take upon something (responsibility)

78

rahatsızlık

disease

79

katlanmak

to bear

80

vakıf

charity organization

81

mücadele

struggle

82

çaba harcamadan

effortless

83

çaba

effort

84

zeki

intelligence

85

hafıza

memory

86

iltifat etmek

to complete

87

dul kadın

widow

88

ekmek

to plant

89

üzülmek

to get sad

90

karışık duygular yaşmak

to have mixed emotions

91

sakın

calm

92

sakınleştirmek

to calm a person down

93

araç

device

94

mahvolmak

to be ruined/sunk

95

minyon

petite

96

ince

thin

97

bilerek

knowingly

98

bilmeyerek

unknowingly

99

obedient

itaatkar

100

price/cost

bedel

101

who cares

kimin umurunda

102

R&D projects

araştırma geliştirme projeleri

103

to lose

yitirmek

104

state of affairs

gidişat

105

community

camia

106

to send a text

mesaj atmak

107

to look after/take care

mukayyet olmak

108

I wish

keşke olsaydı

109

forget it/nevermind

boşver

110

awful/outrageous

rezalet

111

offensive

itici

112

insulting

hakaret edici

113

mistress

metres

114

to ban

yasaklamak

115

jealous

kıskanç

116

race

ırk

117

racist

ırkçı

118

racism

ırkçılık

119

to destroy/ruin

mahvetmek

120

to be jealous

kıskanmak

121

to make something difficult

zorlaştırmak

122

whether you like it or not

beğen ya da beğenme

123

is that too much to ask?

çok mu şey istiyorum

124

to regret

pişman olmak

125

joke/wit

espri

126

it's your choice

sen bilirsin

127

incentive

teşvik edici

128

accustomed to something

alışkın

129

even so

yine de

130

no way!

yok artık

131

disaster

facia

132

angry

öfkeli

133

pushing the limits

limitleri zorluyor

134

sword

kılıç

135

executioner

cellat

136

murderer

katıl

137

skillful

beceri

138

peer

yaşıt

139

to isolate

tecrit etmek

140

offended/hurt/resentful

kırgın

141

fair

adıl

142

expression

ifade

143

to observe

gözlemlemek

144

turtle

kaplumbağa

145

frog

kurbağa

146

to compare

kıyaslamak

147

to smile

gülümsemek

148

to laugh

gülmek

149

laughter

kahkaha

150

mouse

fare

151

muscle

kas

152

cell

hücre

153

discovery

keşif

154

to explore

keşfetmek

155

convincing

ikna edici

156

evidence

kanıt

157

to work at something

eğilmek

158

to indulge/spoil

yüz vermek

159

good bye

hoşçakal

160

enjoy it!

güle güle kullan

161

That's it! Bam!

işte bu

162

something fishy is going on around here

bu işte bir iş var

163

that's more like it

hah işte bu olmalı

164

fabulous

şahane

165

to obey/to be consistent with

itiat etmek

166

reaction

tepki

167

I'm out of here

hadi ben kaçtım

168

fossil fuels

fosil yakıtlar

169

garbage can

çöp tenekesi

170

to replace

yenilemek

171

to misunderstand

yanlış anlamak

172

disagreement

anlaşmazlık

173

effect/impact

etki

174

effective

etkili

175

to take upon something (responsibility)

üstlenmek

176

disease

rahatsızlık

177

to bear

katlanmak

178

charity organization

vakıf

179

struggle

mücadele

180

effortless

çaba harcamadan

181

effort

çaba

182

intelligence

zeki

183

memory

hafıza

184

to complete

iltifat etmek

185

widow

dul kadın

186

to plant

ekmek

187

to get sad

üzülmek

188

to have mixed emotions

karışık duygular yaşmak

189

calm

sakın

190

to calm a person down

sakınleştirmek

191

device

araç

192

to be ruined/sunk

mahvolmak

193

petite

minyon

194

thin

ince

195

knowingly

bilerek

196

unknowingly

bilmeyerek