გეოგრაფიული რუკა და ... Flashcards Preview

გეოგრაფია > გეოგრაფიული რუკა და ... > Flashcards

Flashcards in გეოგრაფიული რუკა და ... Deck (24)
1

ორიენტირება ანუ

გაგნება ადგილზე ჰორიზონტის მარის განსაზღვრას ეწოდება

2

არსებობს ორიენტირების სხვადასხვა ხერხი:

მხის, ვარსკვლავის, საათის, ადგილობრივი ნიშნებისა და სხვა გამოყენებით.

3

გეომორფოლოგიური რუკა

დედამიწის მთელი ზედაპირის ან მისი ცალკეული ნაწილების შემცირებული და განზოგადებული, სიბრტყეზე შესრულებული გამოსახულებაა განსაზღვრული კარტოგრაფიული პროექციით, გრადუსთა ბადით, მასშტაბითა და პირობითი ნიშნებით.

4

ზოგადგეოგრაფიულ რუკებზე

დაახლოებით ერთნაირად გამოისახება ადგილის ძირითადი ბუნებრივი და სხვა მახასიათებლები:რელიეფი , მდინარეები, ტბები, მცენარეული საფარი, დასახლებული პუნქტები, საზღვრები და ა.შ

5

ტოპოგრაფიულ რუკებზე

ტერიტორიები ძალიან დაწვრილებითაა ნაჩვენები.

6

თემატურ რუკებზე

მხოლოდ კონკრებული ინფორმაციაა მოცემული

7

მასშტაბი გვიჩვენებს,

სინამდვილეში არსებულთან შედარებით რამდენჯერაა შემცირებული რუკაზე გამოსახული ტერიტორიიის ფართობი.

8

მასშტაბი სამი სახისაა:

რიცხვითი, ხაზოვანი და სახელდებული(სიტყვიერი)

9

რუკის ლეგენდა

ფერებისა და სხვადასხვა სიმბოლოსაგან შედგება და რუკის შინაარსის წაკითხვაში გვეხმარება

10

შეფერილობის სკალა ვიჩვენებს,

რომელ ფერს რა სიმაღლე ან სიღრმე შეესაბამება.

11

იზოხაზები

გეოგრაფიულ რუკაზე, ვერტიკალურ ჭრილზე, გრაფიკზე გავლებული ხაზები, რომლებიც აერთიანებენ ამა თუ იმ სიდიდის ერთნაირი მნიშვნელობის წერტილებს (მაგ., წნევისა - იზობარები, ზღვის სიღრმისა - იზობათები, ერთნაირი ტემპერატურებისა — იზოთერმები).

12

ეკვატორი

დედამიწის წარმოსახვით წრეხაზი, რიმელიც მას ორ ტოლ -ჩრდილოეთ და სამხრეთ ნახევარსფერიდ ყოფს.

13

ეკვატორის სიგრძეა

40076 კმ

14

ტროპიკები

ჩრდილოეთ და სამხრეთ ნახევარსფეროს 23.5 გრადუსიანი პარალელებია, რომელებიც მზის ზენიტური მდებარეობის საზღვრებს ქმნიან.

15

პოლარული წრეები

ჩრდილოეთ და სამხრეთი ნახევარსფეროების 66.33 გრადუსიანი პარალელებია, რომებითაც აღინიშნება დედამიწის განათებული ნაწილის საზღვრები. არსებობს ჩრდილოეთ და სამხრეთი პოლარული წრეები.

16

გრადუსთა ბადე

მერიდიანებისა და პარალეელბისგან შექმნილი ქსელია ქსელია, რომელიც რუკასა და გლობუსზე გეოგრაფიული ობიექტის ადგილმდებარეობის დადგენაში გვეხმარება.

17

პარალელები

ეკვატორის პარალელური, მისგან ჩრდილოეთით და სამხრეთით გავლებული წარმოსახვითი წრეხაზებია.

18

ყველაზე გრძელი პარალელი

ეკვატორია

19

ყველაზე მოკლე პარალელი

პოლუსებთან ახლოს გადის

20

მერიდიანები ეწოდება

პოლუსების შემაერთებელ წარმოსახვით წრეხაზებს

21

ნულობანი ანუ

საწყისი მერიდიანი ლონდონის მახლობლად, გრინვინჩზე გადის

22

წერტილის გეოგრაფიული კოორდინატები

გეოგრაფიული გრძედისა და განედის გადაკვეთის წერტილია

23

აბსოლიტური სიმაღლე არის

ადგილის სიმაღლე ოკეანის დონიდან

24

შეფარდებით სიმაღლე

არის სიმაღლე რომელიც გვიჩვენებს ხმელეთის ზედაპირის ერთი წერტილი რამდენად მაღლა მდებარეობს მეორე წერტილთან მიმართებით.