გეოგრაფია 1 Flashcards Preview

გეოგრაფია > გეოგრაფია 1 > Flashcards

Flashcards in გეოგრაფია 1 Deck (29)
1

გეოგრაფია ბერძნული სიტყვაა და ნიშნავს

გეო-დედამიწას ხოლო გრაფოს -აღწერას ე,ი დედამიწის აღწერა

2

ტერმინი"გეოგრაფია" ბერძენმა მეცნიერმა

ერატოსთენემ შემოიღო

3

პირველმა რუკა შექმნა და შეეცადა განესაზღვრა დედამიწის რუკები

ერატოოსთენემ

4

გეოგრაფიის ამოცანაა

იმ სივრცით-დროითი ობიექტების, მოვლენებისა და პროცესების შესწავლა, რომლებიც წარმოიშვა და არსებობს დედამიწის ზედაპირზე

5

გეოგრაფიის კვლევის საგანი

გეოგრაფიულ გარსში არსებული ობიექტების, ოვლენებისა და პროცესების სივრცითი თავისებურებების შესწავლა და პროგნოზირებაა,

6

გეოგრაფიული გარსი

ყველაზე მსხვილი გეოგრაფიული სისტემაა, რომლის გავრცელების საზღვრები მკაფიოდ არ არის გამოხატული, თუმცა მეცნიერთა ვარაუდით ლანდშაფტური გარსის სისქე დაახლოებით 40-45 კმ-ია

7

თანამედროვე გეოგრაფია ორი ნაწილისგან შედგება-

ფიზიკური და საზოგადოებრივი გეოგრაფიისაგან

8

ფიზიკური გეოგრაფია სწავლობს

გეოგრაფიულ გარსში მიმდინარე ბუნებრივ პროცესებსა და მოვლენებს, სივრცესა და დროში მათი განვითარების კანონზომიერებებს.

9

საზოგადოებრივი(ეკონომიკურ-სოციალური და პოლიტიკური ) გეოგრაფია სწავლობს

სზიგადიებუს საწარმოო ძალების ტერიტორიულ განლაგებას, მოსახლეობას, სოციალურ სფეროს, მათი განვითარების პირობებსა და თავისებურებებს

10

დედამიწისმცოდნეობა (საზოგადო ფიზიკური გეოგრაფია)

ფიზიკური გეოგრაფიის დარგია რომელიც შეისწავლის გეოგრაფიული გარსის შემადგენლობას,სტრუქტურასა და განვითარების უზოგადეს კანონზომიერებებს.

11

გეომორფოლოგია

დედამიწის რელიეფის შემსწავლელლი მეცნიერებაა და შეისავლის რელიეფის იერს, წარმოშობას, ისტორიულ განვითარებასა და დინამიკას.

12

კლიმატოლოგია

მეცნიერებაა რომელიც შეისწავლის ჰავას, ე.ი ამა თ იმ ადგილისათვის დამახასიეთებელი ატმოსფერული მოვლენების ერთობიობას და მათ რეჟიმს დედამიწის ზედაპირზე.

13

მეტეოროლოგია შეისწავლის

ატმოსფეროში მიმდინარე პროცესებს .

14

ჰიდროლოგია

მეცნიერება ჰიდროსფეროს შესახებ, რომელიც შეისწავლის ბუნებრივი წყლების დინამიკასა და გეოგრაფიულ გარემოსთან ურთიერთდამოკიდებულებას.

15

ჰიდროლოგია იყოფა

ოკეანულოგიად და ხმელეთს ჰიდროლოგიად.

16

ოკეანოლოგია შეისწავლის

ოკეანესა და ზღვაში მიმდინარე, პეოცეესებს

17

ხმელეთის ჰიდროლოგია შეისწავლის

ხმელეთის ზედაოირულ წყლებს (მდინარეები, ტბები, წყალსაცავები, ჭაობები, მყინვარები).

18

ხმელეთის ჰიდროლოგიის სისტემაში გამოიყოფა:

პოტამოლოგია, ლიმნოლოგია, ჭაობთმცოდნეობა და გლაციოლოგია

19

პოტამოლოგია შეისწავლის

მდინარეებს

20

ლიმნოლოგია შეისწავლის

ტბებს

21

გლაციოლოგია შეისწავლის

მყინვარებს

22

ლანდშაფტი-

ტერიტორიის იერ-სახე. ბუნებრივ-გეოგრაფიული კომპლექსი, რომლის ფარგლებში ყველა ძირითადი კომპონენტი: რელიეფი, ჰავა, წყლები, ნიადაგები, მცენარეულობა და ცხოველთა სამყარო იმყოფება რთულ ურთიერთკავშირში, მორგებულია ერთმანეთზე და ქმნის ერთიან, განუყოფელ სისტემას, რომელიც განვითარების ერთგვაროვანი პირობებით ხასიათდება.

23

ბიოგეოგრაფია სწავლობს

დედამიწაზე ცხოველებისა და მცენარეების გავრცელება-განაწილებას.

24

ლანდშაფტების ეკოლოგია სწავლობს

სივრცით მრავალფეროვნებას და ლანდშაფტის ელემენტებს

25

კარტოგრაფია

მეცნიერებაა ობიექტური სინამდივის, საგნებისა და მოვლენების კონკრეტული სიცრცესა და მისი დროის მიხედვით ცვალებადობის შესახებ

26

დიდი გეოგრაფიული აღმოჩენების ეპოქას უწოდებენ

XV-XVII (მეთხუთმეტე-მეჩვიდმეტე) საუკუნეებს

27

ქრისტეფორე კოლუბმა აღმოაჩინა

ცენტრალური და სამხრეთ ამერიკა 1492 წელს

28

ფერნადო მაგელანმა მოაწყო

პირველი მოგზაურობა დედამიწის გარშემო, 1519-1522 წ.

29

ვასკო და გამამ აღმოაჩინა

საზღვაო გზა ინდოეთისკენ აფრიკის შემოვლით 1492 წ.