სხვადასხვა Flashcards Preview

გეოგრაფია > სხვადასხვა > Flashcards

Flashcards in სხვადასხვა Deck (50)
1

ანტარქტიდის უმაღლესი ადგილი

იუნსონის მასივი

2

აზიის უღრმესი ტბა

ბაიკალი

3

აზიის უგრძესი მდინარე

იანძი

4

აბსოლუტური სიმაღლე

არის ადგილის სიმაღლე ოკეანის დონიდან

5

ნორმალური ატმოსფერული წნევა

760მმ.ვერცხლის .სვეტი

6

პასატები

პასატები მუდმივი ქარებია და ერთი მიმართულებით ქრის

7

მერიდიანები

პოლუსების შემაერთებელი ხაზებია

8

დედამიწის ფართობი

510მლნ.კვ.კმ

9

აბრაზია

ოკეანეებისა და ზღვების ნაპირებზე ქარის მიერ აგორებული ტალღები ანგრევენ ან სახეს უცვლიან სანაპიროს

10

დაბლობი

ვაკე რომლის სიმაღლე 200მ არ აღემატება

11

მაღლობი

ვაკე რომლის სიმაღლე 200-500მდეა

12

ზეგანი

ვაკე 500მ-ის ზემოთ

13

ევროპის კლიმატური სარტყლები

არქტიკული,სუბარქტიკული
,ზომიერი,სუბტროპიკული

14

აზიის უმაღლესი მწვერვალი

ჯომოლუნგმა,ევერესტი

15

ჩრდილოეთ ამერიკის უმაღლესი მწვერვალი

მაკ-კინლი

16

ევროპის უმაღლესი მწვერვალი

იალბუზი

17

ევროპის უდიდესი ტბა

ლადოგის

18

სამხრეთ ამერიკის უმაღლესი მწვერვალი

აკონკაგუა

19

უნიტარულია ქვეყანა

სადაც მოქმედებს ერთიანი კონსტიტუცია,ერთიანი აღმასრულებელი , საკანონმდებლო და სასამართლო სისტემა და ქვეყანა ცენტრალური ხელისუფლების მიერ იმართება

20

მუსონი

პერიოდული ქარია . ის მიმართულებას წელიწადის დროების მიხედვით იცვლის

21

ეკვატორი 40076მ

დედამიწის წარმოსახვითი წრეხაზია,რომელიც მას ჩრდილოეთ და სამხრეთ ნაწილებად ყოფს.

22

ტროპიკები

ჩრდილოეთ და სამხრეთ ნახევარსფეროს 23,5იანი პარალელები რომლებიც მზის ზენიტური მდებარეობის საზღვრებს ქმნიან.

23

ბრიზი

პერიოდული დღედამური ქარია,რომელიც ზღვებსა და დიდი ტბების სანაპიროებთან წარმოიქმნება

24

პოლარული წრეები

ჩრდილოეთ და სამხრეთ ნახევასფეროების 66,33იანი პარალელებია რომლებითაც აღინიშნება დედამიწის განათებული ნაწილის საზღვრები

25

იზობათება

ერთნაირი სიღრმის მქონე წერტილების მაჩვენებელი ხაზები

26

მსოფლიო მეურნეობის ისტორიაში სამი ძირითადი პერიოდია ესენია:

1.აგრარული პერიოდი 2.ინდუსტრილიზაციის პერიოდი 3.პოსტინდუსტრილიზაციის პერიოდი

27

მარკეტინგი

ბიზნესის სახეობა რომლის საშუალებითაც საქონელი და მომსახურება წარმოებიდან მომხმარებელს მიეწოდება

28

სამეცნიერო ტექნიკური პროგრესი

საწარმოო ძალთა საფუძვლიანი გარდამნაა და მეცნიერთა მიღწევების უშუალოდ საწარმოო პრაქტიკაში დანერგვას უდევს საფუძვლად

29

ტექნოლოგია

გარკვეული მეთოდების ხერხებისა თუ პროცესების ერთობლიობა რომელიც პროდუქციის შექმნას ემსახურება

30

მრეწველობა

მატერიალური სფეროს ერთ ერთი დარგი რომელიც სამრეწველო რევოლუციის შემდეგ სწრაფად განვითარდა

31

ჰიდროელექტროსადგური

ელექტროსადგური რომელიც იაფ ელექტროენერგიას აწარმოებს წყლის რესურსების გამოყენებით

32

თბოელექტროსადგურ

ელექტროსადგური რომელიც ენერგიის საწარმოებლად საწვავს იყენებს

33

ატომური ელექტროსადგური

ელექტროსადგური რომელიც საწვავად ურანს იყენებს

34

ჯანდაცვა

მომსახურების სფეროს დარგია რომლის მიზანია მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების ორგანიზაცია და უზრუნველყოფა მათი ჯანმრთელობის დაცვა და ამაღლება

35

მსოფლიო მეურნეობა

მსოფლიოს სახელმწიფოთა ისტორიულად ჩამოყალიბებული მეურნეობათა ერთობლიობა

36

კომუნიკაცია

ინფორმაციის გადაცემა ურთიერთობა

37

პროგრესი

წინსვლა განვითარება

38

ექსპლუტაცია

ბუნებრივი სიმდიდრეების გამოყენება და დამუშავება

39

მენეჯმენტი

ბიზნესის ორგანიზება და მისი ეფექტურად მართვა

40

ალტერნატიული

განსხვავებული

41

გეოფერმული ენერგია

დედამიწის ქერქის ქვეშ დაგროვილი სითბური ენერგია

42

ტურიზმი

მოგზაურობის და დასვენების ერთ ერთი ძირითადი ფორმაა რომლის მიზანია დასვენება სპორტი ჯანმრთელობის აღდგენა შემეცნება და სხვ.

43

ტვირთბრუნვა და მგავრთბრუნვა

გადაზიდული ტვირთების სიდიდე და გადაყვანილი მგზავრების რაოდენობა რომელსაც მანძილზე გავამრავლებთ ტვირთბრუნვას და მგზავრთბრუნვას მივიღებთ

44

ექსპორტი

სახელმწიფოდან და საზღვარგარეთ საქონლი და სხვა მატერიალლური ფასეულობების გასაყიდად გატანა

45

იმპორტი

ქვეყანაში საქონლის ან სხვა მატერიალური ფასეულობების საზღვარგარეთიდან გასაყიდად შემოტანა

46

ლისტინგი

ბირჟის აქციების სიაში ფასიანი ქაღალდების პროცედურა

47

ლიბერალიზაცია

რაიმესგან გათავისუფლება

48

ბიოენერგია

ენერგია რომელსაც სხვადასხვა სახეობის ბიოლოგიური მასიდან მიიღება

49

რადიაქტიული ნარჩენები

ნარჩენები რომლებიც სიცოცხლისთვის საშიშ რადიაციას გამოყოფენ

50

ასორტიმენტი

სხვადასხვა სახეობისა და ხარისხის საქონელი