ტესტი 8 Flashcards Preview

გეოგრაფია > ტესტი 8 > Flashcards

Flashcards in ტესტი 8 Deck (10)
1

დედამიწის ბუნებრივი რესურსებია:

ბუნებრივი ნივთიერებები და ენერგიისს სახეობები, რომლებსაც იყენებენ, ან მომავალში გამოიყენებენ როგორც მეურნეობაში, ასევე უშუალო მოხმარებისთვის

2

ამოწურვადი და აღუდგენელი ბუნებრივი რესურსებია:

მინერალები

3

ბიოლოგიური რესურსები მიეკუთვნება:

ამოწურვად და აღდგენად რესურსებს

4

ქვანახშირის უდიდესი მარაგი არის

აზიაში

5

მაგმური წარმოშობის წიაღისეულს მიეკუთვნება:

ბუნებრივი აირი და ნავთობი

6

ნავთობის უდიდესი მარაგი თავმოყრილია

განვითარებადი ქვეყნების ტერიტორიაზე

7

ევროპის რომელი ზღვის ფსკერია მდიდარი ნავთობით ა და გაზით?

ჩრდილოეთს ზღვა

8

ნავთობითა და გაზით მდიდარი ყურეა:

სპარსეთის

9

ამოწურვად, მაგრამ ნახევრად აღდგენად რესურსს მიეკუთვნება

მიწის რესუსრები

10

მიწის მასების ან ქანების ფენის მოწყვეტა და გადაადგილება მთის კალთაზე ან ფერდობზე სიმძიმის ძალის გავლენით არის

მეწყერი