21. Gametogènesi i fertilització Flashcards Preview

Obstetra > 21. Gametogènesi i fertilització > Flashcards

Flashcards in 21. Gametogènesi i fertilització Deck (33):
1

E l'espermatogènesi hi ha una espermatogònia que només fa mitosi i l'altra que fa meiosi, quina és cada una?

Tipus A: només mitosi
Tipus B: Mitosi (espermatogònia 1r ordre), meiosi 1 (espermetogònia 2n ordre), meiosi 2 (espermàtida)-> i espermatozou

2

Cert o fals:
espermatogònia A fa 1a meiosi i la B fa la 2a

Fals: La A només fa mitosi, totes les meiosis són a partir de la B

3

Quin és el procés en gametogènesi que s'atura en la dona?
a) 1a mitosi
b) 2a meiosi
c) migració
d) 1a meiosi
e) 2a mitosi

d) 1a MEIOSI

4

Cert o fals:
espermatogoni té 46 cromosomes i espermatòcit 46

Fals: espermatòcit en té 46 si és 1r ordre i 23 si és 2n

5

Cert o fals:
Ovòcit 1r ordre = 46 crom = ovogònia

Fals: té 46 crom però no és el mateix que l'ovogònia sinó la seva mitosi

6

Corpuscle polar, quina és falsa
a) en la 1a meiosi
b) en la 2a meiosi
c) junt amb oòcit 2n ordre
d) no té dotació cromosòmica
e) a+b+c+d

d) no té dotació cromosòmica. És 23X hi ha corpuscle polar en la 1a i 2a meiosi

7

Quan es produeix la 2a divisió meiòtica en ovogènesi?

post-fecundació

8

Cert o fals:
ovòcit 2n ordre s'obté en la fecundació

Fals: s'obté en la 1a meiosi en pubertat i en la fecundació es divideix en corpuscle polar i ovòtida

9

Transport esperm
a) pH vagina bàsic
b) cèrvix aguanta espermatozous
c) capacitació en cèrvix
d) moc cervical ingluencia progestàgens
e) tot cert

c) capacitació en cèrvix
[pH àcid, reservori cèrvix 4 dies, moc cervical i estrògens]

10

Com canvia el moviment de l'espermatozou en capacitació?

de lineal a oscil·lant

11

Ordena d'estern a intern
a) cúmul oòfor
b) zona pel·lúcida
c) corona radiada

acb

12

Capacitació de l'òvul
a) a istme trompes
b) elimina cúmul oòfor
c) = trompa que s'allunya de l'ovari
d) sortida per estigma
e) tot és cert

d) sortida del fol·licle per estigma
[a extrem trompes, quan s'apropen al ovari amb fimbries per captar l'òvul covert per cúmul oòfor (cel. granulosa)]

13

Quina és la capa acel·lular de l'ovòcit?

Zona pel·lúcida

14

quins són els enzims acrosomals?

Hialuronidasa i acrosina

15

La reacció acrosòmia té lloc a:
a) cúmul oòfor
b) abans de penetrar
c) espai perivitalí
d) z. pel·lúcida
e) dins ovòcit

c) espai perivitalí

16

Quin ió en ovòcit canvia concentració per reacció cortical?

Calci augmenta

17

Cert o fals:
ZP3 és glicoproteina per uniño a z.pel·lúcida mentre que ZP2 és per unió acrosoma-mb.plasmpatica òvul

Cert

18

Mòrula
a) z. ampular
b) 12 cèl·lules
c) dia 3
d)
b+ce)
tot cert

d) b+c (la trobem a l'istme, per entrar a cavitat uterina)

19

Cert o fals:
blastocist= entrada úter mentre mòrula =implantació

Fals: a la inversa

20

Quans dies post-fecundació es fa la implantació?

6 dies (2-4 després d'entrada mòrula)

21

Implantació, on es produeix dels següents?
1. Part lateral/superior/inferior
2. Cara anterior/lateral/posterior
3. Úter superior-fons/ úter mig/ úter inferior-pericervical

Part superior, cara posterior, fons uterí

22

Cert o fals:
la progestacio´és el millor estat endometrial per implantació

Cert

23

Què és predecidualització?

+edema i + vasos en endometri

24

Cert o fals:
corona radiada es per per implantació, conservant z.pel·lucida

Fals: z.pel es perd per implantar tmb

25

Cert o fals:
l'embrioblast està en contacte amb endometri, i trofoblast més extern

Cert

26

Cert o fals:
durant periode embrionari, una noxa=fi embaràs

Fals: durant blastogènesi

27

Embrioblast
a) cavitat amniòtica té membrana embrioblast
b) sac vitel·lí té membrana troboflast
c) hipoblast contacte amb c.amniòtica
d) epiblast en contacte amb sac vit
e) tot cert
f) tot fals

a) cavitat amniòtica té membrana embrioblast
[sac vitelí també membrana embrioblast. c i d estan girades]

28

Cert o fals:
còrion = trofoblast

Cert

29

Quan s'acaba blastogènesi?

2 setmnes, amb blàstula

30

Quan es fa gastrulació?

Setmana 3

31

Què és precursor cordó umbilical?

Al·lantoides

32

Cert o fals:
òrgans retroperitonials són de mesoderm i peritonials endoderm

Fals
-Mesoderm: ronyó, MELSA, gònades, còrtex suprarrenal
-endoderm: tub digestiu, PÀNCREES, fetge, TIROIDES I PARATIROIDES, epiteli BUFETA

33

Cert o fals:
gastrulació i organogènesi = setmana 3

Cert