33. RCIU Flashcards Preview

Obstetra > 33. RCIU > Flashcards

Flashcards in 33. RCIU Deck (14):
1

Quina és la patologia que més s'associa al retard de creixement?

Preeclàmpsia

2

En quines pacients no és sensible l'alçada uterina?

Obeses

3

Com es data l'edat gestacional amb ECO? i el pes?

CRL en 1r trimestre
DBP en >12set
pes: CRL + DBP + CA + LFèmur

4

Objectiu en Dx RCIU (què fem)?

Decidir moment òptim gestació

5

Cert o Fals:
Flux d'artèria umbilical és el que primer s'altera en hipoxèmia

Cert

6

Cert o Fals:
Doppler alterat de ACM és més agut i ductus venós més crònic

Cert

7

Cert o Fals:
pot existir doppler art. cerebral mitja alterada amb art. umbilical OK

Cert: en hipòxia retard creixement tardà (SNC més sensible)

8

Cert o Fals:
doppler art-umbilical és pronòstic i diagnòstic

Cert (a + hipòxia, pitjor flux)

9

Què presenten el 40% de fetus amb acidosi en el doppler?

flux revers

10

En quina malaltia hi ha una alteració més brusca del doppler?

Preeclàmpsa severa

11

Què defineix RCIU i PEG?

PEG: percentil 3-10
RCIU: p

12

Dels següents, quin fa baix pes amb més freq?
a) CMV
b) TBC
c) Rubèola
d) Sífilis
e) Chlamídia

a) CMV
(sífilis o lues és més freq avortament)

13

Quin és el factor placentari histològic més freq per baix pes?

Villitis coriònica difusa

14

Quines artèries s'estudien en el doppler quan pes

Uterina, umbilical, ACM (també es fa estudi mprfològic i despistatge de preclámpsia)