24. Modificacions fisiològiques Flashcards Preview

Obstetra > 24. Modificacions fisiològiques > Flashcards

Flashcards in 24. Modificacions fisiològiques Deck (20):
1

Quina part dels genitals pateix una trasnformació més evident duran l'embaràs?

cos uter

2

Cert o fals?
El segment inferior és nou en el part

Cert

3

Cert o fals?
El segment inferior és característic del 1r trimestre

Fals: és característic de fases finals i part

4

Quins factors de coagulació no augmenten durant e part?

XI i XIII

5

Genitals en gestació
a) pH vaginal augmenta
b) cos luti fins a setm 8-10
c) dones sense ovaris necessiten Hs durant embaràs
d) cèrvix és part uterina amb més canvis
e) tot és cert

b) cos luti fins a setmana 8-10
[pH disminueix (àcid), a les 8-10 setmanes ja ho són necessàries hormones perquè la placenta les produeix, cos úter és el que pateix més canvis en embaràs]

6

Quins canvis pateix el cèrvix en la gestació?

Hipertròfia i eversió de la mucosa

7

Cert o Fals:
paret uterina augmenta el gruix per hiperplàsia i hipertròfia capa muscular

Fals: hi ha hiperplàsia i hipeertròfia però la pared disminueix de gruix

8

Canvis cardiovasculars en embaràs
a) menys FC
b) TA més elevada
c) Volum sanguini màxim a les 8-12 setmanes
d) gast cardiac augment al final de 1r trim
e) Sd.Hipotensió suppina és al 3r trimestre aprox

d) Gast cardíac augmenta al final de 1r trim
[més FC de +15-20bpm, TA es manté igual, vòlum sanguini augmenta a les 8-12 però és màxim a les 34-36setm, sd.hipotensió d'inici al 2n trim]

9

Cert o Fals:
PCR augmenta en embaràs així que VSG és més útil per valorar infecció

Fals: A la inversa, el que augmenta és VSG

10

Quan és més freq la trombosi en gestant?

7-10 dies puerpero

11

Cert o Fals:
Pg estimula la motilitat de l'urèter i fa més diuresi en embaràs

Fals: hi ha més diuresi però la Pg redueix motilitat i to (ectàsia)

12

Quin és urèter amb ectàsia més freq?

El dret

13

Gestant obesa. Com ha de variar el pes durant embaràs?
a) No baixar de pes és suficient (ni guanyar ni perdre'n)
b) 1 Kg/mes
c) 7 Kg total
d) 12-18Kg total
e) ha de perdre pes, màxim 5Kg

c) 7 Kg total [si fos molt prima seria el de 12-18 Kg total, que equival aprox a 1 Kg/mes]

14

Quina patologie digestiva es típica de gestants?

Colèstasi intrahepàtica (menys motilitat per la Pg)

15

Hormonalment en gestació
a) Hipòfisi creix
b) hipòfisi secreta més de tot
c) Insulina disminueix
d) oxcitocina augmenta l'últim mes
e) tot és cert

a) hipòfisi creix
[FSH i LH no se secreten més, Insulina augmenta però hi ha més resistència, Oxcitocina augmenta a la 2a meitat embaràs]

16

Cert o Fals:
a nivell cutani es poden observar telangiectàsies durant embaràs sense significar patologia

Cert

17

Cert o Fals:
l'etiologia de les nàusees en embaràs és deconeguda

Fals: és per la Pg

18

Quina és la hormona que produeix la clínica i els canvis ppals de la gestació?

Progesterona

19

hCG
a) augmenta a les 9h d'implantació
b) augmenta 9dies després de pic LH
c) es dupliquen a la setmana 14-16
d) en sang la prova es qualitativa
c) quan els nivells són baixos pot ser ectòpic

b) augmenta 9 dies després de pic LH
[es dupliquen a les 36-48h, després s'estabilitzen i disminueixen als 3r trimestre. EN orina és qualitatiu i en sang quantitatiu. En ectòpic els nivells es dupliquen i es necesita Eco també]

20

Una dona ve per sospita d'embaràs. Preseta tota la clínica. A la eco la resi no veu res. Ara què?
a) li demanarem altres proves
b) té un embaràs psicològic
c) no està embarassada, és una paranoica
d) ens esperem uns dies i repetim eco
e) Repetim la Eco perquè la resi és una inepta

a) demanem altres proves: hCG en sang, que és 100% sensible i específic