27. Motor del part Flashcards Preview

Obstetra > 27. Motor del part > Flashcards

Flashcards in 27. Motor del part Deck (32):
1

Quan és viable el fetus? i quan és a terme?

Viable a partir de les 24-25 setmanes. A terme 37-42

2

Quan està de part una pacient?

>2contraccions en 10 min, cèrvix esborrat >50% i dilatat 2cm

3

Les GAP Junctions
a) disminueixen al final del part
b) estimulades per Es i Pg
c) inhibides per PGE
d) relacionades amb factors miometrials del part
e) tot cert

d) relacionades amb factors miometrials del part
[augmenten al final del part, com els receptors d'oxcitocina, estimulades per Es i PGE, inhibides per Pg/uteroinhibidors/AMPc]

4

Cert o Fals: en embaràs la Pg aumenta però en part el que augmenta són els Es

Cert

5

Quina hormona fetal desencadena el part?

ACTH per estimulació cortisol i precursors estrògen

6

Segons la posició materna, hi ha variabilitat de intensitat i freq de les contraccions. Què passa en les següents posicions?
a) decúbit lateral
b) decúbit dorsal
c) posició vertical

a) Lateral: més intensitat i menys freq
b) dorsal: més freq, menys intensitat
c) vertical: més intensitat que dorsal i igual freq que dorsal

7

Quan dura un part? (a terme)

280 dies- 40 setmanes post-menstruació (37-42)

8

Quan s'inicia embaràs (fecundació)?

2 setmanes DUR

9

L'oxcitocina es posa en totes les embarassades?

Només si és necessari

10

On s'inicien les contraccions del part?

Nivell "cornal", a la part superior (orifici trompes)

11

Ppal proteïna del part?

Miosina (fosforilada i unida a actina)

12

Quina és la cadena hormonal a càrrec del fetus que intervé en el part?

ACHT->cortisol->Es

13

Quin enzim cal per a la contracció del part?

Cinasa (contrau al fosforilar miosina) i fosforilasa (relax al defosforilar miosina)

14

Quin és el to basal de l'úter? Quan es considera hipertonia?

Norml: 8-12 mmHg, Hipertonia >8 però normalment serà >20

15

Quins són els 3 periodes del part?

Dilatació, expulsiu i deslliurament (sortida placenta)

16

Cert o Fals:
la peridural afecta a la durada del part

Cert: l'alenteix

17

Quants minuts aprox passen entre l'expulsió i el deslliurament?

30 min

18

Cert o fals:
l'úter només tindrà contraccions quan sigui gestant i estigui al final de la gestació

Fals. L'úter pot patir contraccions reflexes durant la menstruació per tal d'afavorir el desprendiment de l'endometri.

19

Quines són les dues fases per les que passa l'úter gestant?

- 1a fase: inici de la gestació. La seva activitat és de baixa freqüencia i intenstitat. Estat quiescent
- 2a fase: final de la gestació. alta freqüència i intensitat de les contraccions.

20

Quin tipus de contraccions tenim en l'úter gestant de fins a 30 setmanes? Quines són les seves característiques en quant a dolor i freqüència?

- Contraccions tipus A (són de poca intensitat. 2-4mmHg)
- Contraccions tipus B o Braxton-Hicks (són de poca intensitat però major que les de tipus A, 10-20mmHg)
- NO fan mal!!
- Poden ser 1 cada 20' fins a 1 cada 60'

21

Quina és la finalitat de les contraccions uterines a partir de les setmanes 35-36?

- Desplegar el segment uterí
- Facilitar l'acomodació i presentació fetal a l'estret superior de la pelvis
- Iniciar la maduració cervical

22

Què ha de passar per tal de que es pugui donar una contracció uterina?

L'actina i la miosina han d'interaccionar. Per tal de que pugui passar això, les dues cadenes lleugeres de la porció helicoïdal de la miosina han d'estar fosforilades (a càrrec de la quinasa)

23

Què passaria si l'expulsió del fetus fos en una sola contracció molt intensa?

Primer de tot, provocaria un gran dolor, però per altra banda, la força de l'úter que es necessitaria per realitzar-la desprendria la placenta de cop i el nen neixeria mort, ja que la viabilitat del fetus durant el part depèn de que la superficie plancentària segueixi unida a l'úter

24

Cert o fals:
Les contraccions uterines no són uniformes a tot l'úter

Cert. S¡originen a la zona cornual i es propaguen a 1-2cm/s de manera sincrònica

25

Quina és la finalitat del control de la dinàmica uterina? Quins mètodes tenim per a realitzar-lo?

Saber si l'activitat normal de l'úter produeix una progressió normal del part així com reconèixer possibles alteracions del procés.
Poden ser mètodes clinics (palpació abd) o tocogràfics.

26

Quan farem servir un tocògraf intern?

Quan necessitem saber si hi ha contraccions a nivell intern en l'úter. Per exemple, si una dona està estancada en treball de part.

27

Quina és la intensitat normal de les contraccions?

- Inici del part: 20-40mmHg
- Final del part: 60-70mmHg.

28

Quina és la durada normal de les contraccions?

D'1 a 1,5'

29

Quina és la freqüencia normal de les contraccions?

De 2 a 5 cada 10 minuts.

30

Com s'anomena si tenim un excés de freqüencia de contraccions? o un defecte de feqüència en aquestes? I un excés d'intensitat o duració? I un defecte?

- Excés de freqúència: polisistolia/taquisistolia
- Defecte de freqüència: bradisistolia
- Excés d'intensitat/duració: hipersistolia
- Defecte intensitat/Duració: hiposistolia

31

Quines són les fases i subfases de la dilatació en treball de part?

- Fase de dilatació latent: des de l'inici fins a la dilatació de 2-3cm
- Fase de dilatació activa: de 3 a 10 cm, dividida en:
1. Període d'acceleració (fins 4-5cm)
2. Màxima velocitat de dilatació (fins 8-9cm)
3. Desacceleració (fins 10 cm o final de fase activa)

32

Què són els "pujos"? Quan es donen?

Contraccions addicionals dels músculs espiratoris tóraco-abd materns que augmenten la pressió abd ràpida i breument. Poden ser espontanis o dirigits.
Es donen durant la fase expulsiva