23. Desenvolupament i maduració fetal Flashcards Preview

Obstetra > 23. Desenvolupament i maduració fetal > Flashcards

Flashcards in 23. Desenvolupament i maduració fetal Deck (48):
1

Quina estructura defineix l'eix embrionari?

Notocorda

2

Quan es plega l'embrió?

4a setmana

3

En quin periode es produeix l'organogènesi?

Període de diferenciació (abans de 12 setmanes)

4

Quin periode hi ha abans de la 12 setmana? i després? i de la 28 setmana?

Periode diferenciació - periode creixement - periode augment pes

5

A partir de quina setmana hi ha un augmnet de pes?

setmana 28

6

Quisn factors regulen el creixement?

El matern, el placentari (hCG i hPL per 2 mecanismes) i el fetal (sobretot insulina)

7

cert o fals? Es fan normalment 2 CRLs

Cert

8

Cert o fals? La millor mesura per datar la gestació és DBP

Fals, és la CRL excepte en xasos avançts

9

Cert o fals? El que s'ha de veure en DBP són els ventricles

Fals, els tàlems

10

Cert o fals? Els percentils de pes per sexees poden valorar a les 24-26setmanes

Cert

11

Quan considerem que els pulmons són permeables?

setmana 24 (fase alveolar)

12

Quins pneumòcits hi ha?

tipus 1 i 2 (cossos lamel·lars + grànusl eosinòfils = surfactant)

13

Com podem saber si el fetus és madur?

Amniocentesi amb valoració de surfactant i fosfolípids

14

Qupe d¡poden produir els glucocorticoides? Quan s'administren?

Maduració pulmonar. S'administren en risc de preterme.

15

Quan s'inicia la deglució?

10-12 setmanes

16

Relació aminos - deglució

No dogelució = +líquid amniòtic

17

On es pot trobar atrèsia si no veiem estòmac?

A nivell suèrior de l'estòmac (esòfag) ja que significa que no hi ha deglució

18

Què indica el meconi?

estrès fetal

19

Quan s'identifica insulina a sang fetal?

12 setmana

20

Quan produeixen orina els ronyons?

12 setmana

21

Quina és certa?
a) La novisualització de la bufeta en setmanes 12-14 és normal
b) SNC és resistent a les noxes
c) L'Hb fetal es troba en proporció 3/4
d) A partir de la setmana 18 s'inicia la resposta immune
e) tot és fals

c) L'Hb fetal es troba en proporció 3/4
(la d és falsa perquè la rta immune no se sp quan s'inicia però és a la setmana 18 que es capta per les tècniques)

22

A partir de quina setmana es pot determinar la resposta immune? Què indica que hi ha infecció?

Setmana 18. IgM indica infecció

23

Quin és el recorregut de la sang?

placenta - v.umbilical - fetge - ductus venós - VCI - aurícula dreta —>

-> foramen oval - cor esquerre - Aorta ascendent - VCS

->Ventricle dret - ductus arteriós - aorta descendent - art.umbilicals - placenta

24

Qupe comunica el ductus arteriós? i el ductus venós?

Arteriós: VD - Artèria pulmonar amb aorta descendent
Venós: fetge (V.umbilical) amb VCI - Aurícula dreta

25

Què es creu que és l'origen de la preeclàmpsia?

No eliminar la capa muscular de les artèries del sincititrofoblas

26

Quina és falsa?
a) No hi ha contacte directe entre la sang fetal i materna
b) els electròlits passen per difucció simple i la glucosa per facilitada
c) la insulina No travessa la placenta
d) IgG passen per pinocitosi
e) Les vitamines pssen per pinocitosi
f) existeix un pas d'hematies entre la placenta
g) IgM no són mai de la mare, IgG sí

e) Les vitamines pssen per pinocitosi. Aquestes passen per transport actiu contragradient

27

Quan inicia la immunitat el fetus?

Setmana 5-6 (macròfags fetals)

28

Tria la falsa:
a) solc neural és ectoderm
b) 21-22 parells de somites
c) somites a la setmana 3
d) endoderm= cèl. hipoblast
e) sistema cardiovascular= vasos embrionaris i extraembrionaris

b) 21-22 parells de somites. En són 42-44 parells

29

Els primers 2 sistemes a desenvolupar-se quins són?
a) S.cardiovascular
b) S.respitatori
c) S. tegumentari
d) S. digestiu
e) S. nerviós

a+e

30

Què serà la cavitat celòmica?

Espai pericardic, pleural i peritonial

31

Cert o Fals:
la forma humana s'adquireix a les 4-8setm

Cert

32

En el creixement, relaciona
a) LCC
b) DPB
c) CA
d) Fèmur

1. >12 setmanes
2. Longitud
3. important a les 8-12 setmanes
4. Pes

a-3, b-1, c-4, d-2

33

Diferencia fetus petit per edat gestacional de RCIU

Petit per edat: percentil 3-10 amb Doppler OK.
RCIU: percentil

34

Quina és falsa en la prematuritat?
a) preterme=fetus immadur
b) 27% parts
c) 2a causa mort en

b) 27% parts. Prematuritat en un 10-11% dels parts, 27% de mort neonatal.

35

Cert o Fals:
pneumòcits I són els majoritaris i fan surfactant

Fals: sí que son majoritaris però els II són els del surfactant.

36

Desenvolupament Pulmó fetal
a) plexe capilar en fase alveolar
b) fase alveolar fins a la setmana 36
c) desenvolupament funcional a les setmanes 32-34
d) surfactant té més esfingomielina que fosfatidilcolina
e) tot cert

c) Desenvolupament funcional a setmanes 32-34
[plexe capil·lar en fase bronquial, la fase alveolar va de la set24 fins a final. Surfactant té 70%fosfatidilcolina i 1% esfingomielina]

37

Cert o Fals:
els diurètics materns redueixen orina fetal

Fals: augnetan diuresi fetal

38

Si no veiem la bufeta fetal en eco, què sospitem?

Sd. potter o agenèsia renal

39

Cert o Fals:
SNC es desenvolupa des de l'inici finalitza al naixement

fals: continua al nèixer

40

Que és/són fals dels sist. sanguini en gestació?
a) fetus a terme té Hb de 12g/dl
b) Sempre es fa profilaxis amb vitK en fetus
c) Ig no es detecten fins setmana 18-20
d) els pulmons reven sang per ductus arteriós
e) ductus arteriós comunica VD amb aorta ascendent

Fals: a) Hb de 18. d i e) el ductus arteriós desvia la sang dels pulmons a aorta DEScendent.
Aclaració c) tot i que les IgM es fan a la set.10 i IgG a la 12, no es detecten fins a la setm 18-20

41

Cert o Fals:
la sang fetal que torna a la placenta és la que passa per ductus arteriós

Cert: ->aorta descendent->tòrax, EEII, abdomien-> art.hipogàstrica-> art. umbiicals -> placenta

42

En trasnport placentari
a) glucosa és transport actiu
b) VitC + concentració materna que fetal
c) Vit B12 és liposoluble; transport actiu
d) Ig=transport actiu
e) Insulina : pinocitosi

b) VitC té més concentració materna que fetal
[glucosa: dif.facilitada. B12 hidrosoluble i transp.actiu. Ig pinocitosi. Insulina no travessa]

43

Què transporta l'albúmina en placenta difusió facilitada?

Lípids

44

Cert o Fals:
Vitamines liposolubles:transport actiu

Cert

45

Ppals molècules de transport actiu?

aminoàcids, vitamines i ions

46

Cert o Fals:
hormones passen lliurement per la barrera placentària

Fals: només esteroides (i tiroidals lentament)

47

Immunitat:
a) fetus inicia priducció Ig a setm.20
b) IgM passen placenta, IgG no
c)cel B en timus
d) fetge és actiu a totes les edats gestacionals
e) primer la melsa i després el timus

d) fetge actiu a totes edats gestació
[IgM es fan a la setm.10; IgG passa i IgM no; cel B a melsa, i cel T a timus; primer el timus i després la melsa]

48

Endocrino placenta
a) hCG inicia producció a les 8 setm
b) hCG evita no cicle estimulant cos luti
c) tirotropina coriònica estimula tiroides matern, no fetal
d) decídua produeix lactògen
e) placenta produeix PGE i Es

b) hCG evita nou cicle estimulant pos luti
[hCG producció pic a les 8 setmanes i després disminueix; tirotropina estimula tiroides matern i fetal; lactògen o somatotropina coriònica la produeix la placenta i no la decidua; la decídua fa PGE mentre placenta Pg i Es.]