40. Isoimmunització Flashcards Preview

Obstetra > 40. Isoimmunització > Flashcards

Flashcards in 40. Isoimmunització Deck (16):
1

Quin és l'atígen més immunogènic de Rh?
a) d
b) D
c) c
d) C
e) e

b) D
(el Rhc es considera alt risc, a l'igual que el del grup Kell)

2

En referència a l'antígen Rh què és fals?
a) HAr
b) bascos són més Rh-
c) A partir del 3r dia els hematies passen a sang materna
d) IgM fa resposta tardana i forta
e) c+d

e) c+d [a partir del dia 30 passen a sang materna. IgM fa resposta tardana i dèbil]

3

Quin és l'òrgan més afectat en kernicterus?

SNC

4

Què NO és característic de la malaltia hemolítica perinatal?
a) + Líquid amniòtic
b) ascitis i edema
c) baixes proteïnes
d) anèmia
e) Esplenomegàlia

a) + líquid amniòtic. El que hi ha és més bilirrubina en líq. amniotic, però el volum és el mateix.

5

En la malaltia hemolítica perinatal
a) primer apareix icterícia precedeix a l'anèmia hemolítica
b) Coombs directe al fetus i indirecte a la mare
c) Alt risc quan titulació anticossos és

b) coombs directe en fetus i indirecte a mare
[anèmia -> icterícia -> hídrops. Alt risc >1/16-1/32. Edema en anèmia greu perllongada]

6

Cert o Fals:
Els nivells d'Hb fetal es relacionen amb la VSM-ACM (velocitat sistòlica màxima a art. cerebral mitja)

Cert: a més VSM-ACM, menys Hb

7

Quina prova diagnòstica s'altera abans en la malaltia hemolítica perinatal? Quins valors mostra?

Eco Doppler del poligon de willis: VSM-ACM (velocitat sistòlica màxima d'art. cerebral mitja). >1,5 MoM

8

Cert o Fals:
coombs directe és cribatge en TOTES les embarassades

Fals: és el coombs INdirecte

9

VSM-ACM mostra falsos positius en malaltia hemolítica perinatal a partir de quines setmanes?

34-35

10

Cert o Fals en malaltia hemolítica perinatal:
La cordocentesi és tècnica diagnòstica i terapèutica, en diferència a l'amniocentesi

Cert

11

Quan està indicada la transfusió d'hematies intrauterina en malaltia hemolítica perinatal?

Hb fetal

12

En relació al ttm transfusional de la malaltia hemolítica perinatal, què és fals?
a) Només s'accepta sang O-negativa
b) +Nifedipino si cèrvix

b) + nifedipino si cèrvix

13

Cert o Fals:
El part vaginal en mares Rh- amb fill Rh+ està contraindicat

Fals. és el que es fa normalment, excepte en anèmia fetal greu o hídrops

14

Data límit de transfusió fetan en malaltia hemolítica Rh?

30-32 setm

15

Cert o Fals:
A més alta la titulació d'anticossos, més anèmia en isoimmunització

Fals: no hi ha relació

16

Quina és la prevenció de isoimmunització anti-D?

Ig anti-D
a) Episodi sensibilitzant: 300pg 72h a posteriori
b) Mare sensibilitzada NO isoimmunitzada: 300pg a la setm 28
c) Hemorràfia feto-materna greu: 20pg/ml hemorràgia