28. Pelvis, canal part, posició i diàmetres fetal Flashcards Preview

Obstetra > 28. Pelvis, canal part, posició i diàmetres fetal > Flashcards

Flashcards in 28. Pelvis, canal part, posició i diàmetres fetal Deck (23):
1

Relaciona:
a) estret superior
b) rotació fetus
c) Estret inferior

1. Anterioposterior
2. Transvers
3. Intern

a)2. transvers diàmetre més gran
b)3. Rotació interna del fetus
c)1. Estret inferior diàmetre anteroposterior més gran

2

Quines parts compon en el canal del part?

canal ossi: pubis
canal tou: cos úter, segment inferior, canal endocervical, vagina i perniné

3

Diàmetres anteroposterior de l'estret superior
a) tacte vaginal els valora
b) el + important és el conjugat diagonal
c) el + gran és el conjugat obstètric
d) conjugat verdader va de promontori a inferior del pubis
e) tot fals

e) tot fals [tacte vaginal només valora el conjugat diagonal, el conjugat obstètric és el més important i el + gran és el conjugat diadonal. El conjugat verdader va de promontori a superior pubis]

4

Relaciona amb les pelvis
a) Androide
b) ginecoide
c) Antropoide
d) Platipeloide

1. Estret superior arrodonit
2. diàmetre transvers reduit
3. Detenció en occipitotransversa
4. diàmetre anteroposterior menor
5. part en posició occipitosacre

a) Antroide: 2+3 (menys diàm. transvers i detenció OT)
b) Ginecoide: 1. Estret superior arrodonit
c) Antropoide: 2+5 (menys diàm. transvers i part en OS)
d) Platipeloide: 3+4 (Detenció en OT i diàmetre anteroposterior menor)

5

Quins elements a nivell general intervenen en el part?

- Canal: pelvis i estructures toves
- Objecte: fetus
- Motor: contraccions uterines

6

En quines estructures podem dividir el canal ossi?

- Pelvis major o falsa
- Pelvis menor / vertadera / obstètrica. dins d'aquesta destaquem:
1. Estret superior: el qual alhora té 3 diàmetres -> AP (conjugat anatòmic o vertader + conjugat obstètric + conjugat diagonal), Oblic i Transvers
2. Excavació pelviana o estret mig
3. Estret inferior (amb diàmetres AP i transvers)

7

Quins tipus de pelvis existeixen?

- Ginecoide
- Androide
- Platipeloide
- Antropoide

8

Quines són les ppals característiques de la pelvis ginecoide?

Estret superior amb forma ovalada
Diàmetre T>AP
Parets laterals rectes i paral·leles
Espines ciàtiques no prominents
Sacre inclinat enrere
Angle Subpúbic >90

9

Què són els plans de Hodge?

4 plans imaginarsi de la pelvis menor que ens ajduen a localitzar el punt guia. ES valoren amb el tacte durant el part i són:
- I pla de Hodge: pla de l'estret superior
- II pla: vora inferior del pubis amb cos de la 2a vèrtebra sacra
- III pla: espines ciàtiques
- IV pla: còccix

10

Cert o fals:
No es podrà fer un part instrumentalitzat si el fetus no es troba en II pla de Hodge

Fals. Si no es troba en III pla no es podrà.

11

Quines són les sutures i les fontanel·les del cap fetal?

Sutures:
- Sagital/biparietal/interparietal
- Frontal o metòpica
- Cornoària o frontoparietal
- lambdoidea o occipitoparietal

Fontanel·les:
- Major o bregmàtica: romboidea
- Menor o lambdoidea: triangular

12

Quins 4 conceptes ens defineixen l'estàtica fetal i quina és la definició de cada un d'ells?

- Actitud: relació entre les diferents parts del cos fetal.
- Situació: relació entre l'eix longitudinal de la mare i el del fetus
- Presentació: part del fetus que està en relació amb el pla d'entrada de la pelvis
- Posició: relació entre el punt guia i el costat dret o esquerra de la pelvis materna

13

Quina és l'actitud, situació i presentació per a un part vaginal sense incidències?

Actitud en flexió
Situació longitudinal
Presentació cefàlica

14

Cert o fals: en presentació de front, si es frontopúbica podrem realitzar un part vaginal

Fals. Normalment els fetus amb presentació de front neixen per cesària (tot i que podria intentar-se vaginal i no és exclusiu. Quedem-nos amb la idea general)

15

Quina és la presentació on hi ha el grau màxim de deflexió del cap fetal?

Presentació de cara

16

En quin cas un fetus amb presentació de cara podria néixer per part vaginal?

Quan la seva posició sigui mentopúbica

17

Com finalitzarem sempre un embaràs amb un fetus que tingui presentació podàlica en natges incompletes?

SEMPRE cesària, independentment de si primer hi ha un peu o un genoll

18

Per què finalitzarem sempre amb cessària unes natges incompletes?

per risc de prolapse de cordó umbilical

19

De les següents posicions, digues què vol dir cada una:
- OIDA
- OIEP
- OS
- SiIDA
- NIEP
- NIDT
- MP
- SIDP

- OIDA: occipitoilíaca dreta anterior
- OIEP: occipitoiliaca esquerra posterior
- OS: occipitosaca
- SiIDA: sincíptioilíaca dreta anterior
- NIEP: nasoilíaca esquerra posterior
- NIDT: nasoilíaca dreta transversa
- MP: mentopúbica
- SIDP: sacroilíaca dreta posterior

20

Cert o fals: en les presentacions acromioilíaques, no es fa servir la nomenclatura d'occipitoilíaca bla bla bla perquè sempre acaben en cesària

Cert

21

Com s'anomenen les maniobres per a determinar la posició fetal? Quines coneixes?

S'anomenen maniobres de leopold. Tenim:
- 1a maniobra: per a saber quines parts fetals es troben al fons uterí
- 2a maniobra: per saber la posició del fetus
- 3a maniobra: per saber la presentació del fetus
- 4a maniobra: per saber en quin pol es troba a la part inferior i el grau d'encaixament del fetus.

22

Cert o fals: les maniobres de leopold avui en dia continuen vigents com els plans de hodge, ja que ens orienten molt bé de com està el fetus

Fals. Avui en dia estan quasi en desús gràcies a l'ecografia.

23

Quins diàmetres fetals coneixes i quines són les seves mides?

- Suboccipitobregmàtic: 9,5cm
- Occipitofrontal: 12 cm
- Occipitomentonià: 13,5 cm
- Submentobregmàtic: 9,5 cm
- Suboccipitofrontal: 10,5cm
- Bitemporal: 8cm
- Biparietal: 9,5 cm
- Biacromial: 12 cm
- Bitrocanteri: 9cm