38. Gestació múltiple Flashcards Preview

Obstetra > 38. Gestació múltiple > Flashcards

Flashcards in 38. Gestació múltiple Deck (16):
1

Quina d'aquestes és falsa?
a) La freq de dizigòtics ha augmentat més que monozigòtics
b) Els dizigòtics són sempre bicorials i diamniòtics
c) Els monocorials més freq són els monoamniòtics
d) El Sd de transfussió feto fetal és només en monocorials
e) En Sd. transfussió feto fetal, el receptor té polihidramnis i el donant oligoamnis

c) Els monocorials més freq són els monoamniòtics
Els més freq són els biamniòtics

2

Quins monozigòtics hi ha?

a. Binocorial biamniòtic
b. Monocorial monoamniòtic
c. monocorial biamniòtic
d. siamesos

3

Com i quan es diferencien monocorial de bicorial?

ECO

4

Cert o Fals:
El signe de twin peak indica monocorial i T invertida bicorial

Fals: a la inversa (twin peak = lambda)

5

Cert o Fals:
En bessons monocorial la separació és amnios-corion-amnios

Fals: amnios-amnios

6

Cert o Fals:
en bessons bicorials la separació és amnios-corion-corion-amnios

Cert

7

Stuck twin fa referència a:
a) falta de líquid amniòtic
b) sd. transfussió feto-fetal
c) Fetus donant
d) a+b
e) totes les anteriors

e) totes les anteriors

8

Quin és el millor moment per fer el ttm del sd. transfusió feto fetal?

Setmana 18-26

9

Cert o Fals:
La fetoscòpia és fer "feticidi" del fetus donant

Fals: éno és feticidi sinó eliminar vasos anastomosats per làser

10

Quin és el millor ttm per sd. transfusió feto-fetal?
a) amniodrenatge seriats
b) fetoscòpia laser
c) conducta espectant
d) interrupcií de l'embaràs
e) Oclusió cordó umbilical

b) fetoscòpia làser (sempre que els dos fetus siguin viables, si un està mooolt greu, farem e))

11

Quina és la ppal alteració que hem de fer Dx diferencial amb sd. transf feto-fetal?

RCIU

12

Què determina la periodicitat del crontrol ecogràfic en el ambaràs múltiple?

Corionicitat

13

De les següents, què és certa en gestació múltiple?
a) Visites de control són més seguides a l'inici de l'embaràs i després menys
b) El cerclatge i betamimètics són profilaxis per evitar preterme
c) En bicorials la setmana de finalització és 36-38
d) En monocorials biamniòtics, fi a les 32-33
e) Es pot fer part vaginal SEMPRE que els dos estiguin en cefàlica, independent de setmanes i pes

e) Es pot fer part vaginal SEMPRE que els dos estiguin en cefàlica, independent de setmanes i pes
[a) a la inversa. b) contraindicats. c) bicorial 37-39. d) mono-biamn 36-38]

14

Quina via de part es fa en bessons de 32 on el primer ve en cefàlica i el segon transversa, si un pesa 1600g i l'altre 2000g?

Cesàrea perquè tot i pesar

15

Quina via de part en bessons de 34 setmanes on un està en cefàlica i l'altre en podàlica?

Vaginal: si el primer és cefàlica.
Cesàrea: si el primer és podàlica

16

Quina periodicitat tenen les visites en embaràs múltiple?

cada 2-3 setmanesde la 28-36, després setmanal (en triples setmanal a la 32)