A: Arabsko-izraelský konflikt Flashcards Preview

Všeobecné dejiny 4 > A: Arabsko-izraelský konflikt > Flashcards

Flashcards in A: Arabsko-izraelský konflikt Deck (34):
1

V 19. storočí v čase európskeho nacionalizmu sa postupne okrem antijudaizmu objavil antisemitizmus, v ktorom ostali pôvodné antijudaistické stereotypy, ale objavili sa aj nové. Aké?

- kresťanská rovina v antisemitizme
- politická rovina
- národná rovina
- ekonomicko-sociálna rovina
- rasová rovina

2

Čo bol sionizmus?

bol reakciou na európsky nacionalizmus

3

Kto a v akom diele prišiel s vytvorením židovského štátu?

Teodor Herzl
napísal knihu Židovský štát.

4

S akou teóriou prišiel Herzl?

Prišiel s teóriou, že keď bude židovský štát vytvorený, Židia prestanú byť výnimkou a budú prijatý okolitým svetom. Tento postoj znamenal aj odmietnutie asimilácie Židov v jednotlivých štátoch

5

Pod akým vplyvom napísal Herzl knihu Židovský štát?

Knihu napísal pod vplyvom Dreyfusovej aféry (bol to politický škandál vo Francúzsku koncom 19. stor. Dôstojník francúzskeho generálneho štábu Alfred Dreyfus, ktorý mal židovský pôvod, bol na základe sfalšovaných dôkazov obvinený vojenským súdom zo špionáže pre Nemecko).

6

Kedy a kde sa konal 1. Sionistický kongres?

1897 – v Bazileji

7

O čo sa jednalo na 1. Sionistickom kongrese?

Išlo o prvý a ustanovujúci kongres Sionistickej organizácie, ktorá bola v roku 1960 premenovaná na Svetovú sionistickú organizáciu.

8

Čo bolo hl. bodmi agendy 1. Sionistického kongresu?

Hl. bodmi bolo predstavenie Herzlovho plánu na založenie Sionistickej organizácie a prijatie deklarácie sionistických cieľov = Bazilejský program.

9

Kto bol prvým prezidentom Izraelského štátu?
Čo urobil?

Chaim Weizmann
Weizmann spojil otázku založenia štátu Izrael v Palestíne s britskými imperiálnymi záujmami na Blízkom východe

10

Kedy bola podpísaná Sykes-Picotova dohoda?
O čo sa jednalo?

1916
bola tajným plánom Veľkej Británia a Francúzka, ktoré ju podpísali so súhlasom Ruska. Predstavovala klasickú imperiálnu dohodu medzi Veľkou Britániou, Francúzskom a Ruskom.

11

Aká dohoda nadväzovala na tzv. Konštatinopolské dohody z rokov 1915-1916?

Sykes-Picotova

12

O čo sa jednalo v tzv. Konštatinopolskej dohode z rokov 1915-1916?

Išlo o rozdelenie sfér vplyvu v Osmanskej ríši po skončení I. svetovej vojny. Výsledkom bola rusko-francúzska dohoda v apríla 1916.

- Rusko získalo: územie okolo Úžin Bospor a Dardanely, v tiež vilájety Erzerum, Trabzon, Bitlis, Van a časť Kurdistanu

- Francúzsko získalo: právo na Kilikiu, regióny na juh od Sivasu a Diyarbakuru a hornú Mezopotámiu

13

Ako bolo rozdelené územie na základe Sykes-Picotovej dohody?

- Francúzsko získalo sýrske a libanonské pobrežie, sféry vplyvu v vnútrozemskej Sýrií, severnej Mezopotámií a južnej časti anotolských oblastí až po Sivas a Diyarbakir.

- Veľká Británia získala územie strednej a južnej Mezopotámie s Basrou, Bagdadom a ústím riek Eufrat a Tigris . Sféru vplyvu malo aj v Palestíne

14

Kto zorganizoval povstanie proti Sykes-Picotovej dohode?

T. E. Lawrence (nazývaný Lawrence z Arábie)

15

Kto a kedy uverejnil tajné zmluvy cárskeho Ruska (Medzi nimi aj Konštantinopolské dohody, Sykes-Picotovu dohodu)?
K čomu to viedlo?

Po októbrovej revolúcií 1917 Lev D. Trockij
došlo k diskreditácií VB a Francúzska

16

Kto tvrdil, že Konštatinopolská a Sykes-Picotova dohoda je falošná?

Minister zahraničných vecí VB = Balfour

17

Kedy vznikla?
Čo bola Balfourova deklarácia?

1917
Balfour napísal židovskému bankárovi Rotchildovi list, v ktorom mu prisľúbil britskú podporu pre vytvorenie „národnej domoviny pre židovský ľud v Palestíne“

18

Ako inak označujeme 14 Wilsonových bodov?

tzv. Nový svetový poriadok

19

Kedy sa uskutočnilo prímerie medzi Dohodou a Tureckom v Mudrose?
Aké boli podmienky dohody?

30. okt. 1918
- demobilizácia armády
- otvorenie úžin (Bospor a Dardanely)
- opustiť arabské oblasti Osmanskej ríše
- vydať Dohode vojnové loďstvo
V Zakaukazku bola obnovená hranica z roku 1914.
- vojsko Dohody obsadilo Konštantínopol, Úžiny
- francúzske jednotky Kilúkiu
- talianske jednotky Adaliu
- grécke jednotky sa vylodili v Smyrne.

20

Kedy sa konali mierové konferencie vo Versailles?
Čo bolo ich výsledkom?

Roku 1919
dohodlo sa, že VB získa „Britský mandát Palestína“,

21

Kedy a medzi kým bola podpísaná Sevreská dohoda?

10. okt. 1920
medzi štátmi Dohody a Osmanskou ríšou

22

Kedy a kde boli vyjednané podmienky Sevreskej dohody?

19.-24. jún. 1920 – konferencia v San Reme

23

Kedy bola Sevreská dohoda prijatá Spoločnosťou národov?

1922

24

Ktoré územia stratilo Turecko podpísaním Sevreskej dohody?

Turecko stratilo 4/5 územia:
- Turecku mal ostať len Konštantínopol a úzky pás Úžin.
- Sýria, Palestína, Mezopotámia a časť Arábie sa mali stať mandátnym územím Francúzska a VB
- Arménsko, Kurdistan a arabský Hidžáz mali získať samostatnosť
- väčšina ostrovov v Egejskom mori mala pripadnúť Grécku, časť Taliansku (ktoré okupovala v roku 1911). Grécko malo dostať aj Smyrnu a okolie následkom čoho vypukla grécko-turecká vojna 1920-1922

25

Kedy bola podpísaná Lausennská mierová zmluva?
Akú otázku riešila?

24. júl. 1923
Riešila otázku usporiadania Turecka po 1. sv. vojne. Nahradzovala Sevresku dohodu, ktorá sa neuplatnila pre povstanie Turkov.
- Turecko získalo celú Anatóliu, predmostie Trákie (vrátane Edirne – Drinopol)
- Turecko sa vzdalo ostrovov v Egejskom mori
- Úžiny boli demilitarizované
- Dohoda zrušila požiadavku arménskeho štátu a Kurdistanu
- spor o Mosul (VB-Turecko) mala posúdiť Spoločnosť národov (1922-1926) v prospech VB.

26

Kedy bola prijatá tzv. Churchillova Biela kniha?
O čo sa jednalo?

1922
židovská emigrácia mala pokračovať až do dosiahnutia židovskej väčšiny.

Obmedzovala príchod politicky radikálnych Židov

Kniha potvrdila nárok Židov na zriadenie národného štátu v Palestíne.

Odmietala sionistickú predstavu o čisto židovskom štáte a obmedzila židovské prisťahovalectvo na „ekonomickú kapacitu zeme“.

27

Ako sa nazýva židovské prisťahovalectvo?

Alijah

28

Kedy nastali v Palestíne arabsko-židovské nepokoje

1929

29

Kedy došlo k arabskému povstaniu?

1936-1939

30

Kedy bola prijatá Biela kniha MacDonaldova?
O čo sa jednalo?

1939
obmedzovala židovskú emigráciu. V nasledujúcich 5 rokoch malo byť povolené emigrovať len 75 000 Židom

Židia, ktorí utekali pred nacizmom sa tým nemohli v podstate z Európy dostať do Palestíny. Po piatich rokoch (1944) mala byť imigrácia závislá od vôle arabskej väčšiny.

Táto biela kniha hovorila „židovský štát nebude vytvorený proti vôli arabskej väčšiny“.

31

Aké židovské organizácie útočili na Britov v Palestíne?
Čo bolo ich výsledkom?

Haganah, Irgun, Lechi
Židovské útoky mali za následok 26. jún. 1946 tzv. čiernu sobotu – britské zatýkanie členov Haganah a Židovskej agentúry.

32

Čo bola tzv čierna sobota?
Kedy sa konala?

26. jún. 1946
britské zatýkanie členov Haganah a Židovskej agentúry

33

Kto stál na čele izraelskej organizácie Irgun? Čo urobil?

M. Begin
zaútočil na hotel King David, čo si vyžiadala 91 obetí – Britov, Arabov, Židov, čím úplne ochromili britskú mandátnu správu. VB následkom toho vrátila mandát OSN.

34

Kedy bola prijatá Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN č.181?
O čo v nej išlo?

29. nov. 1947
o rozdelení Palestíny
Podľa tejto rezolúcie mal v Palestíne vzniknúť židovský a palestínsky štát. Široké okolie Jeruzalema malo byť pod medzinárodným podhľadom.

- Arabský štát 7200 km²
- Židovský štát 8800 km²