A: Odzbrojenie Flashcards Preview

Všeobecné dejiny 4 > A: Odzbrojenie > Flashcards

Flashcards in A: Odzbrojenie Deck (51):
1

Čo bol Projekt Manhattan?

Bol to krycí názov pre tajný vojenský vedecký projekt USA, ktorého cieľom bolo vytvorenie atómovej bomby

2

Kedy sa uskutočnil prvý úspešný jadrový pokus?

16. júl. 1945

3

Kedy bola Hirošima zasiahnutá jadrovou bombou?
Ako sa bomba volala?
O aký typ bomby išlo?

6. aug. 1945
Bomba Little uránová bomba

4

Kedy bola Nagasaki zasiahnutá jadrovou bombou?
Ako sa bomba volala?
O aký typ bomby išlo?

9. aug. 1945
Atomová bomba Fat Man
vyrobená s pomocou plutónia

5

Čo je Baruchov plán?
Kedy bol predložený?

1946
Bol to prvý plán na kontrolu jadrového zbrojenia.

6

Kto vypracoval pôvodný "Baruchov" plán a kedy?
O čo v ňom išlo?

v marci 1946
pôvodný plán vypracovali D. Acheson a D. Lilienthal
Predpokladal vznik medzinárodnej agentúry „Úrad pre jadrový rozvoj“, ktorá by prevzala kontrolu na svetovými zásobami uránu a thoria, spravovala výrobu všetkého materiálu pre výrobu jadrových zbraní a riadila aj výskum. Baruch doplnil tento plán o plán efektívnej inšpekcie ako aj sankcie za nedodržiavanie zmluvy.

7

Čo je EOS a kto ho inicioval?

Európske obranné spoločenstvo (EOS) bol návrh vojenského paktu, ktorý v roku 1950 inicioval francúzsky predseda vlády René Pleven (vychádzal z tzv. Plevenovho plánu) v reakcii na americké výzvy na znovuvyzbrojenie SRN.

8

Čo malo zahŕňať EOS?

malo zahŕňať tzv. Šestku - SRN, Francúzsko, Taliansko a krajiny Beneluxu

9

Kedy bola podpísaná zmluva o EOS a kedy vstúpila v platnosť?

27. máj. 1952
nikdy nevstúpila do platnosti

10

Prečo EOS nikdy nevstúpila v platnosť?

pre jej zablokovanie vo francúzskom Národnom zhromaždení v auguste 1954

11

Čo bolo následkom EOS?

Parížske zmluvy 1954
vstup SRN do NATO 1955.

12

Kedy sa knali tzv. Parížske mierové dohody? Čo to bolo?

23. okt. 1954
Bol to súbor dokumentov, ktoré mali vyriešiť bezpečnostnú situáciu západnej Európy. Problémom bola forma začlenenia SRN do obranných paktov demokratických zemí.

13

Čo obsahovali tzv. Parížske dohody?

1. udelenie suverenity SRN
2. vstup SRN do Západoeurópskej únie
3. vstup SRN do NATO 5. máj. 1955
4. dohodu SRN a Francúzska o Sársku

14

Kedy a kde Rapacký navrhol svoj plán?
O čo sa jednalo?

V októbri 1957 na zasadaní Valného zhromaždenia OSN v New Yorku
Rapacký navrhol svoj plán na vznik bezjadrového pásma v strednej Európe

15

Ktoré štát zahrňoval Rapackého plán?

patrilo tam: Poľsko, Československo, NDR, SRN

16

Kedy sa Rapacký obrátil so svojím plánom na západné mocnosti?
Ako sa západné veľmoci zachovali?

vo februári 1958
Západné štáty odmietli Rapackého plán. Dôvodom bolo, že v dôsledku prevahy ZSSR v konvenčných zbraniach je v Európe narušená vojenská rovnováha.

17

Čo je MAAE?

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu

18

Kedy bola MAAE založená a o čo v nej išlo?

Roku 1957
medzinárodná organizácia, ktorá dohliada a ustanovuje pravidlá pre mierové využitie jadrovej energie.
Je tiež orgánom zodpovedným za kontrolu dodržiavania Zmluvy o nešírení jadrových zbraní.
Jej hl. sídlo sa nachádza vo Viedni a v súčasnosti má 151 členských štátov

19

Kto a kedypožiadal, aby bol Bundeswehr vyzbrojený jadrovými zbraňami?

vo februári 1957
americký vrchný veliteľ spojeneckých síl, generál Lauris Norstad

20

Čo je tzv. jadrový pat?

USA a ZSSR pochopili situáciu, že ak by aj jedna strana vyhrala jadrovú vojnu, jadrové znečistenie by zabilo aj víťazov vojny

21

Kto a kedy prišiel s iniciatívou Göttingenského manifestu?

1957
18 jadrových vedcov

22

O čo išlo v Göttingenskom manifeste?

18 jadrových vedcov, sa vysloviloproti jadrovému vyzbrojeniu SRN. SPD vystúpila nielen proti vyzbrojeniu, ale aj proti umiestneniu jadrových zbraní na území SRN. SPD chcela aj referendum o tejto otázke, ktoré stroskotalo na rozhodnutí Spolkového ústavného súdu v Karslruhe.

23

Kedy bola prijatá rezolúcia v Bundestagu?
O čo v nej išlo?

v marci 1958
„(...) vyzbrojiť Bundeswehr najmodernejšími zbraňami, pokiaľ by to bolo politicky a strategicky nutné“

24

Kedy bola podpísaná Zmluva o jadrových pokusoch?
Medzi kým bola podpísaná?

1963
medzi USA, ZSSR, VB (nie Francúzsko, Čína)

25

O čo sa jednalo v Zmluve o jadrových pokusoch?

Išlo o obmedzenie jadrových pokusov na podzemné, t.j. pokusy sa mohli uskutočňovať len na zemi alebo pod morom, nie v stratosfére. Taktiež bolo stanovené obmedzenie veľkosti výbuchu.

26

Čo bol tzv. čierny telefón?

tzv. čierny telefón, alebo „horúca linka“ medzi Washingtonom a Moskvou slúžil pre prípad krízovej situácie

27

Kedy bola podpísaná Zmluva o nešírení jadrových zbraní?
Kedy vstúpila do platnosti?

1. júl. 1968
do platnosti vstúpila 1970

28

Čo bolo myšlienkou Zmluvy o nešírení jadrových zbraní?

Myšlienkou tejto zmluvy je, že štáty, ktoré vlastnia jadrové zbrane, sa zaväzuje k jadrovému odzbrojeniu, zatiaľ čo štáty, ktoré nevlastnia jadrové zbrane, sa vzdajú práva ich vyrábať alebo inak získavať. Na oplátku, že sa štáty, ktoré nedisponujú jadrovými zbraňami vzdajú ich výroby, im bol prisľúbený rovnoprávny prístup k jadrovým technológiám.

29

Ktoré štáty nepodpísali Zmluvu o nešírení jadrových zbraní?

- India a Pakistan
- KĽDR
- Izrael

30

Čo znamená skratka SALT?

Strategic Arms Limitation Talks alebo rozhovory/rokovania o obmedzení strategických zbraní je názov rokovaní o obmedzení strategických zbraní medzi ZSSR a USA v 60. a 70. rokoch 20. storočia, ako aj bilaterálnych zmlúv, ktoré z nich vzišli.

31

Kedy a kde prebiehali vyjednávania nad SALT I.?

1969-1972
vo Viedni a v Helsinkách

32

Kedy sa dostavil výsledok vyjednávania nad SALT I.?

v máji 1971, kedy bola dosiahnutá zhoda v oblasti systémov ABM

33

Kto, kedy a kde podpísal Zmluvu o antibalistických raketách – Zmluva ABM?

26. máj. 1972
v Moskve
prezident R. Nixon a L. I. Brežnev

34

Čo je Zmluva ABM?

dohoda o obmedzení systémov antibalistických rakiet použiteľných proti nukleárnym zbraniam. Znamenala, že obidva štáty môžu mať antibalistické zbrane inštalované len na dvoch miestach.

35

Ako dlho bola v platnosti Zmluva ABM?

Zmluva bola v platnosti 30 rokov.

36

Kto a kedy odstúpil od Zmluvy ABM?

USA po 11. sept. 2002

37

Aká dohoda bola podpísaná počas rokovaní nad SALT I.?

Dočasná dohoda medzi USA a ZSSR o niektorých opatreniach s ohľadom na obmedzenie strategických útočných zbraní - SALT I.

38

Od kedy mala platiť Zmluva SALT I.?

od júla 1972

39

O čo sa jednalo v Zmluve SALT I.?

zaväzovala obidve strany na obmedzenie nosičov jadrových zbraní na strategických lietadlách, ponorkách a raketách umiestnených v silách alebo v pohyblivých základniach (Medzikontinentálnych rakiet (ICBM), striel SLBM a ponoriek s týmito zbraňami na palube). Boli dosiahnuté aj ďalšie vzájomné dohody, čo pomohlo k rozšíreniu vzťahov medzi USA a Sovietskym zväzom

40

Kedy a kde bola uzatvorená zmluva SALT II.?

vo Viedni v júni 1979

41

Čo bolo hl. podstatou Zmluvy SALT II.

Hlavnou podstatou SALT II bolo obmedzenie alebo zakázanie vývoja niektorých druhov balistických rakiet s jadrovými hlavicami. Určenie počtu nosičov (lietadlá, ponorky, stacionárne a mobilné rakety) pre obidve strany, určenie počtu hlavíc, ktoré obidve strany mohli dosiahnuť.

42

Kedy začas ZSSR nahradzovať staršie rakety stredného doletu?
O aký typ rakiet išlo?

1977/78
rakety SS-20 s tromi hlavicami, ktoré boli zamierené na západnú Európu

43

Kedy padlo tzv. dvojité rozhodnutie NATO?

1979

44

O čo sa jednalo v Dvojitom rozhodnutí NATO?

- Rozmiestnenie pozemných atómových zbraní stredného doletu (108 rakiet Peshing – II a 464 striel s plochou dráhou letu) v Európe – SRN (do konca roku 1983)
- Ponuka ZSSR k jednaniu s USA o zbraniach stredného doletu. Ak demontuje ZSSR rakety SS-20, tak NATO nerozmiestni svoje rakety v Európe.

45

Kedy sa konalo Veľké mierové hnutie v západnej Európe?

- v októbri 1981 v Bonne – 250 000 ľudí
- v jún 1982 – 300 000 ľudí
V SRN vzniká politická strana Zelení, ktorá sa v 80. rokoch dostala do Bundestagu – program: proti zbraniam... (vzniklo nové hnutia)

46

Kedy realizovalo NATO dozbrojenie?

roku 1983

47

Kto, kedy a kde predložil zmluvu START?

jún 1982
prezident USA, R. Reagan
v Ženeve

48

Čo navrhol Reagan v zmluve START?

navrhol dramatické zníženie strategických síl

49

Kedy sa uskutočnila dohoda Reagan-Gorbačov?

1987

50

Čo bolo výsledkom dohody Reagan-Gorbačov?

Bola podpísaná Zmluva o úplnej likvidácií rakiet kratšieho a stredného doletu (INF).

51

Čo vyriešili Zmluvy v 90. rokoch?

zredukovali počet nosičov aj počet hlavíc USA a ZSSR