A: Nacizmus / Velenie Wehrmachtu Flashcards Preview

Všeobecné dejiny 4 > A: Nacizmus / Velenie Wehrmachtu > Flashcards

Flashcards in A: Nacizmus / Velenie Wehrmachtu Deck (11):
1

Aká je Typológia fašistických režimov podľa E. Nolteho?

- Protofašistické režimy – majú len niektoré charakteristiky tohto režimu. Napr. antisemitizmus v židovskej otázke.
- Klasický fašistický režim – taliansky fašizmus
- Extrémne fašistický režim – nemecký nacizmus.

2

Aká je ideológia nacizmu?

- Antiliberalizmus a antiparlamentarizmus
- Antisocializmus a antikomunizmus
- Nacionalizmus
- Rasizmus
- Antisemitizmus
- Imperializmus
- Militarizmus

3

Aká je nacistická diktatúra podľa H. Tkadlečkovej?

1. Likvidácia všetkých demokratických práv a slobôd – napr. nariadenie na ochranu národa a štátu z 28. 2. 1933.
2. Úplné zrušenie všetkých volených orgánov (všetky stupne). Posledné voľby boli 5. 3. 1933. Nasledovali len referendá.
3. Zrušenie rozdelenia exekutívnej a legislatívne moci. Zmocňovací zákon 23. 3. 1933 prijatí ústavným spôsobom.
4. Zákaz všetkých politických strán - okrem NSDAP
5. Centralizácia v štáte, zlikvidovanie federalistických princípov v Nemecku.
6. Legalizácia teroru. Existencia SS, SD
7. Kombinácia teroru a demagógie.
8. Koncentrácia politickej a ekonomickej moci. Štátny dirigizmus
9. Hierarchistické členenie spoločnosti.

4

Aká je realistická teória medzinárodných vzťahov?

Tvrdí, že rozhodujúcou otázkou medzinárodných vzťahov je otázka moci, ktorá sa opiera o materiálnu základňu jednotlivých štátov. Z hľadiska tejto teórie trvalá spolupráca, resp. mier nie je možný.
Najvýznamnejšími aktérmi medzinárodných vzťahov sú štáty, ktoré definujú svoje mocenské ciele v podobe tzv. národných či štátnych záujmov.

5

Čo bol Wehrmacht?

bol to názov ozbrojených síl nacistického Nemecka (1935-1945)

6

Čo zahŕňal Wehrmacht?

- pozemskú armádu – Heer = podliehala hl. veliteľstvu pozemných síl Oberkommando des Heeres (OKH)
- vojenské námorníctvo – Kriegsmarine = podliehalo hl. veliteľstvu námorníctva Oberkommando der Marine (OKM)
- letectvo – Luftwaffe = podliehalo hl. veliteľstvu Oberkommando der Luftwaffe (OBL)

7

Kto bol veliteľom Wehrmachtu?

Adolf Hitler

8

Pod aké velenie spadal Wehrmacht?

hlavnému veliteľovi ozbrojených síl Oberkommando der Wehrmacht (OKW)

9

Kto stál na čele OKW?

Keitel.

10

Kto viedol operačné oddelenie OKW?

Jodl.

11

Grafický znázornite velenie Wehrmachtu?

Wehrmacht
HITLER

Oberkommando der Wehrmacht
náčelník: Keitel
generál: Jodl

Oberkommando des Heeres
Oberkommando der Marine
Oberkommando der Luftwaffe