A: Cesta k vytvoreniu NATO Flashcards Preview

Všeobecné dejiny 4 > A: Cesta k vytvoreniu NATO > Flashcards

Flashcards in A: Cesta k vytvoreniu NATO Deck (30):
1

Kedy a medzi kým bola tzv. Dunquerská dohoda?

4. mar. 1947
medzi Francúzskom a VB

2

Kedy a kde bola podpísaná Zmluva o hospodárskej, sociálnej a kultúrnej spolupráci a kolektívnej sebaobrane?

17. mar. 1948
v Bruseli

3

Ako sa inak nazýva Zmluva o hospodárskej, sociálnej a kultúrnej spolupráci a kolektívnej sebaobrane?

tzv. Bruselský pakt

4

Medzi kým bol tzv. Bruselský pakt?

medzi VB, Francúzskom, Beneluxom.

5

V čom zaväzoval štáty tzv. Bruselský pakt?
Čo bolo vytvorené Bruselskou dohodou?

Zmluva zaväzovala v prípade agresie proti jednému zo štátov poskytnúť tomuto štátu vojenskú pomoc.

Bruselskou dohodou bola vytvorená Západná únia.

6

Kto bol vrchným veliteľom Západnej únie?
Kto bol štátnym sekretárom?

Vrchným veliteľom sa stal B. L. Montgomery.

-Štátny sekretár USA Marshall

7

Čo bránilo vytvoreniu Euroatlantickej vojenskej obrannej organizácie?

tradícia Monroovej doktríny a amerického izolacionizmu

prítomnosť USA vojenských jednotiek v Európe

8

Kedy a kým bola prijatá rezolúcia č. 239?

11. jún. 1948
Senát USA (senátor A.Vandenberg)

9

V dôsledku čoho sa USA rozišli s izolacionizmom?

Senát USA prijal rezolúciu č. 239

10

Čo urobila Tzv. Vandenbergova rezolúcia?

Definitívne otvorila cestu k vzniku atlantickej aliancie.

11

Kedy sa konali tajné rokovania na báze Marshallovho plánu?
Ktoré štáty sa rokovaní zúčastnili?

V júli 1948
10 európskych štátov, USA a Kanada

12

Kedy bola dosiahnutá dohoda ohľadom Západnej únie?

V októbri 1948

13

Kedy bola podpísaná Severoatlantická zmluva?

4. apr. 1949

14

Ako inak sa nazýva Severoatlantická zmluva?

tzv. Washingtonská zmluva

15

Čím bola tzv. Washingtonská zmluva?

dohoda o vytvorení NATO

16

Kto bol zakladajúcim štátom tzv. Washingtonskej zmluvy?

Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Holandsko, Island, Kanada, Luxembursko, Nórsko, Portugalsko, Taliansko, USA a VB.

17

V ktorom roku sa pridali do NATO Grécko a Turecko?

- 1952

18

V ktorom roku sa do NATO pridala SRN?

- 1955

19

V ktorom roku sa pridalo k NATO Španielsko?

- 1982

20

V ktorom roku sa pridali do NATO Česká republika, Maďarsko a Poľsko??

- 1999

21

Kedy sa prisala k NATO SR, Litva, Lotyšsko, Estónsko, Bulharsko, Rumunsko, Slovinsko?

- 2004

22

Kedy sa pripojilo k NATO Chorvátsko a Albánsko?

- 2009

23

Kto bol prvým sekretárm NATO?
Čo určil?

L. Ismaye
„Udržať Ameriku v Európe, Rusko mimo západnej Európy a Nemecko pri zemi.“

24

Kedy bolo zvolané zasadnutie NATO, kde bola prijatá Stratégia predsunutej obrany?
O čo sa jednalo?

Roku 1950
Išlo o operácie na hraničnej línií sovietskeho bloku.

25

Kedy boli určené úlohy NATO?
O čo sa jednalo?

Roku 1952
- Západoeurópske konvenčné sily mali slúžiť ako štít, ktorý mal viazať protivníka v strednej Európe
- USA jadrové sily mali slúžiť ako meč, ktorý mal vykonať rozhodujúci jadrový úder.
Stratégia hromadnej odvety predpokladala, že na každý konflikt s Východom odpovie globálnym jadrovým úderom.

26

Kde bolo sídlo NATO?

Sídlom NATO bol Paríž, od 60.rokov Brusel.

27

Kedy NATO navrhlo spoluprácu medzi Západom a Východom?

V roku 1989

28

Kedy a ktoré štáty podpísali Dohodu a konvenčných ozbrojených silách a Dohodu o neútočení?

Roku 1990
štáty NATO a Varšavskej zmluvy

29

Kedy bolo vytvorené Partnerstvo za mier medzi NATO a štátmi strednej a juhovýchodnej Európy?

Roku 1994

30

Vymenujte orgány NATO a definujte ich.

- Rada NATO – stretáva sa dvakrát ročne na úrovni predsedov vlád a MZV (Ministerstvo zahraničných vecí). Prijíma rozhodnutia jednomyseľne. Najmenej raz za týždeň zasadá na úrovni stálych zástupcov členských krajín.
- Generálny sekretár NATO
- Hlavné výbory – v politickej, ekonomickej, vojenskej oblasti. Vojenský výbor predkladá dokumenty Rade NATO, ktorej predsedá Gensek NATO.