K: Príprava na test 1. Flashcards Preview

Všeobecné dejiny 4 > K: Príprava na test 1. > Flashcards

Flashcards in K: Príprava na test 1. Deck (35):
1

Čo to bola percentuálna dohoda medzi Stalinom a Churchillom?

V Moskve - 9.10.1944
medzi Stalinom a Churchillom, je to neformálna (tajná) dohoda o vymedzení sfér vplyvu a zodpovednosti:
1. Rumunsko - ZSSR 90%,
2. Grécko- VB 90%
3. Juhoslávia- ZSSR 50%
4. Maďarsko- ZSSR 50%,
5. Bulharsko- ZSSR 75%)

USA s rozdelenie resp. dohodu nikdy neuznali.

2

Aká je typológia fašistických režimov podľa E. Nolteho

1. Protofašistické režimy – majú len niektoré charakteristiky tohto režimu. Napr. antisemitizmus v židovskej otázke. Preto aj o slovenskom štáte môžeme takto uvažovať.

2. Klasický fašistický režim – taliansky fašizmus

3. Extrémne fašistický režim – nemecký nacizmus.

3

Vymenujte ideológiu nacizmu

1. Antiliberalizmus a antiparlamentarizmus
2. Antisocializmus a antikomunizmus
3. Nacionalizmus
4. Rasizmus
5. Antisemitizmus
6. Imperializmus
7. Militarizmus

4

Kedy bol podpísaný Pakt Ribbentrop - Molotov / Hitler - Stalin a čo bolo predmetom tejto dohody?

Podpísaný 23. 8. 1939 v Moskve medzi nacistickým Nemeckom a ZSSR.
Nacistické Nemecko a ZSSR si rozdelili sféry vplyvu v Poľsku. Pakt Hitler-Stalin bol len taktickým plánom preto, aby sa Nemecko nedostalo do vojny na dvoch frontoch (ako v I. svetovej vojne).

5

Kedy boli spísané Norimberské zákony a čo rozumieme pod pojmom?

Boli spísané 15. sept. 1935

1. zákon o ríšskom občianstve (rozdelil občanov na ríšskych občanov a ríšskych príslušníkov)

2. zákon o ochrane nemeckej krvi a nemeckej cti (zákon „miešaných manželstiev“, sexuálnych stykov medzi Židmi a nežidmi).

3. nariadenie č. 1 = definícia Žida (na základe rasy, teda pôvodu)

Postupné vyraďovanie Židov zo sociálneho života spoločnosti (napr. zákaz vykonávať povolanie, arizácia)

6

Kedy bolo prepadnuté Dánsko a Nórsko?

9. apríla 1940

7

Kedy došlo k prepadnutiu Beneluxu?

10. mája 1940

8

Kedy sa vzdal Paríž?

14. júna 1940

9

Kedy a kde podpísalo kapituláciu Francúzsko?

22. júna 1940 v Compiegne

10

Kedy zaútočili Nemci na Francúzsko?

5. júna 1940

11

Kedy vstúpilo do vojny fašistické Taliansko?

10. júna 1940

12

Kedy sa začala letecká vojna o Anglicko?

13. augusta 1940

13

Kde a kým bola stanovená zásada bezpodmienečnej kapitulácie Nemecka?

14. – 24. 1. 1943 na konferencii v Casablance. Konferencie sa zúčastili Churchill a Roosevelt, požiadavka bola stanovená na Rooseveltov podnet.

14

Uveďte, aký bol Rooseveltov názor na kontrolu Európy po vojne?

Tzv. Teória štyroch policajtov: Veľká Británia, USA, ZSSR a Čína majú dohliadať na stav v Európe

15

Kedy bola operácia Overlord – Deň D?

Vylodenie spojeneckých vojsk v Normandii - 6. júna 1944

16

Charakterizujte Morgenthauov plán

12. – 16. 9. 1944
Vychádzal z myšlienky tzv. kolektívnej viny a tzv. tvrdého mieru. – ako formuloval C. Hall na Moskovskej porade
1. Východné Prusko a Sliezsko – odovzdané ZSSR, resp. Poľsku.

2. Sársko – Francúzsku,
3. Porýnie, Porúrie a Kielsky kanál – internacionalizované – pod kontrolou.

4. Zbytok Nemecka rozdelený na dve časti:
A. Severonemecký štát – Prusko, Sasko, Durýnsko;
B. Juhonemecký štát – Bavorsko, Bádensko, Wittenbersko, spojený colnou úniou s Rakúskom.

* Tzv. zemiakový plán – Nemecko malo byť odpriemyselnené – nehľadiac na dôsledky, vytvorenie agrárneho štátu

17

Kedy bola jaltská konferencia aký vedúci predstavitelia sa na nej zúčastnili?

4. - 11. 2. 1945 – zúčastnili sa na nej Roosevelt, Stalin, Chuchill

18

Kedy bola postupimská konferencia a kto bol jej súčasťou?

17. 7. – 2. 8. 1945 – Truman (Roosevelt zomrel) Stalin, Churchill, Atlee (medzičastom sa stal novým ministerským predsedom)

19

Kde a kedy sa rozhodlo o vysťahovaní Nemcov z ČSR?

Na postupimskej konferencii 17. 7. – 2. 8. 1945

20

Aké opatrenia boli schválené proti Nemecku v Postupime?

1. stanovenie polit. a hosp. zásad pre Nemecko v počiatočnom období kontroly (tzv. 4D - demilitarizácia, denacifikácia, demokratizácia, dekartelizácia, potrestanie vojnových zločinov; rozvoj a kontrola priemyslu, výskumu; najvyššiu výkonnú moc budú mať v rukách vrchní velitelia ozbrojených síl ZSSR, USA, VB a FR)

2. Rozdelenie Nemecka a Rakúska na 4 okupačné zóny (sovietsku, americkú, britskú a francúzsku). Na čele bola Spojenecká kontrolná rada (30. 8. 1945), kt. sa skladala z vrchných veliteľov okupačných zón a sídlila v Berlíne

3. Okupačné mocnosti mohli čerpať vojnové reparácie z vlastných okupačných zón.

4. Schválená požiadavka na odsun Nemcov z Poľska, Československa a Maďarska. (rozlišujeme preto medzi vyhnaním Nemcov – pred schválením tejto zmluvy a odsunom Nemcov – po prijatí tejto zmluvy).

5. Budú vrátené všetky nemecké anexie po roku 1937, Rakúsko bude oddelené od Nemecka. Československo získalo nazad Sudety, Francúzsko získalo nazad Alsasko a Lotrinsko.

6. Uznanie západných hraníc Poľska na Odre a Nise

7. vytvorenie Rady ministrov ZV 5 mocností (ZSSR, VB, USA, FR, Čína), ktorá mala pripraviť mierové zmluvy s Nemeckom a sledovať praktickú realizáciu výsledkov konferencie

8. vymeranie reparácií

9. rozdelenie nemeckého vojnového loďstva medzi ZSSR, USA a VB

10. stanovenie postupu pri súdnom riadení proti vojnovým zločincom

11. osud kolónií (T a N kolónie preberajú spojenci)

21

Aký program bol schválený proti Nemecku v Postupime?

Tzv. 4D - denacifikácia, demilitarizácia, demokratizácia, dekartelizácia

22

Aký pojem použil Churchill vo vystúpení vo Fultone

Churchillovo vystúpenie vo Fultone dňa 5. marca 1946: použil pojem železná opona

23

Kedy bola prijatá a čo znamenala Trumanova doktrína?

12. 3. 1947 – predniesol reč kongresu USA, kt žiadal o schválenie finančnej pomoci pre Grécko a Turecko, v mene šírenia demokracie a hospodárskej pomoci štátom, kt. sú ohrozené komunizmom. Hovoril o nevyhnutnosti dosiahnutia finančnej stability. Požiadal kongres o podporu pre Grécko 250 mil. dolárov a Turecko 150 mil. dolárov. Do apríla 1948 obom krajinám bolo poskytnuté 33 mil. z toho Grécko 59% na vojenské cieľe a Turecko na 100%. Program bol rozšírený na Taliansko, Rakúsko a západné okupačné zóny Nemecka. Program pomoci Grécku a Turecku bol vydávaný za súčasť globálneho zápasu medzi demokraciou a diktatúrou.

24

Kedy vzniklo NATO a kto boli jeho zakladajúci členovia?

4. 4. 1949 Washington – podpísanie dohody o vytvorení NATO.
Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Holandsko, Island, Kanada, Luxembursko, Nórsko, Portugalsko, Taliansko, USA a VB. Sídlom NATO bol Paríž, od 60.rokov Brusel.

25

V ktorom roku vstúpili do NATO Turecko a Grécko?

V roku 1952

26

Kedy skončila 1. indočínska vojna?

1. augusta 1954

27

Kedy odišli USA z Indočíny?

v marci 1973

28

Uveďte, kedy bola prvá arabsko- izraelská vojna

15. 5. 1948 – 20. 7. 1949

29

V akej príležitosti hlasovali spolu USA a ZSSR vo Valnom zhromaždení OSN v roku 1956?

V súvislosti so Suezskou krízou, kedy odsúdili a pohrozili anglo - francúzskym vojskám intervenciou, ktoré obsadili Suezský kanál

30

Ktoré 3 štáty sa dohodli na vojenskej spolupráci proti Egyptu v roku 1956?

Francúzsko, Veľká Británia a Izrael

31

Kto sa stal prvým premiérom vo Francúzska po vojne?

1. Charles de Gaulle (3. jún 1944 - 26. január 1946)
2. Félix Gouin (26. január 1946 - 24. jún 1946)

32

Informbyro charakterizujte ho, kto boli jeho členovia a kedy bolo založené?

Vzniklo v dňoch 22. - 26. septembra 1947. Ustanovené bolo ako Informačné byro komunistických strán (Informbyro). Zakladateľmi bola komunistické strany Bulharska, Francúzska, Talianska, Poľska, Maďarska, Juhoslávie, Rumunska a ZSSR.
Informbyro bolo nástrojom pri formovaní sovietského mocenského bloku. Malo prispeiť k obnove jednoty komunistického hnutia a k jeho úplnej podriadenosti ZSSR.

33

Aký pojem používame v období studenej vojny, keď USA a ZSSR priamo nebojovali?

Náhradné vojny

34

Ktorá politická strana zvíťazila vo VB po vojne a uveďte meno predsedu vlády.

Labouristi - Clement Attlee

35

Prečo mohli vojská USA a iných štátov bojovať pod vlajkou OSN v kórejskom konflikte?

V roku 1950 ZSSR bojkotoval zasadanie Rady bezpečnosti OSN, kt. mala riešiť eskalovanie konfliktu v Kórei na protest proti vlády Čínskej republiky na Tchaj-wane miesto ČĽR. Vďaka neprítomnosti ZSSR v Rade bezpečnosti umožnila USA vydať rezolúciu Rady bezpečnosti OSN schvaľujúcu vojenskou intervenciu.