A: Politický systém NDR a SRN Flashcards Preview

Všeobecné dejiny 4 > A: Politický systém NDR a SRN > Flashcards

Flashcards in A: Politický systém NDR a SRN Deck (33):
1

Kedy a kde sa zišiel nemecký Ľudový kongres za jednotu a spravodlivý mier?

6. a 7. dec. 1947
v Berlíne

2

Čo založil nemecký Ľudový kongres za jednotu a spravodlivý mier?

založil Ľudové kongresové hnutie za jednotu a spravodlivý mier, ktoré bolo vedené SED

3

Kedy sa konalo Druhé zasadnutie Ľudového kongresu?

17.-18. mar. 1948

4

O čom rozhodlo Druhé zasadnutie Ľudového kongresu?

odmietlo Marshallov plán

uznalo hranice na Odre a Visle

rozhodlo o konaní referenda o jednote Nemecka

zvolilo prvú Nemeckú ľudovú radu

5

Kedy a pod vedením koho vypracoval Ústavný výbor Ľudovej rady návrh ústavy NDR?

v novembri 1946
pod vedením Grotewohla

6

Kedy a kým bola ústava NDR schválená?
Kedy bola vyhlásená?

22. okt. 1948 schválená Ľudovou radou

19. mar. 1949 formálne vyhlásená

7

Kedy sa zišla Druhá Ľudová rada, aby sa konštituovala ako provizórna Ľudová snemovňa NDR?

7. okt. 1949

8

Kedy vznikla NDR?

7. okt. 1949

9

Kedy sa zriadilo 5 zemských parlamentov sovietskych zón?

10. okt. 1949

10

Kedy došlo k spojeniu všetkých politických strán a masových organizácií?

7. okt. 1949

11

Kedy sa konala Londýnska konferencia?
Ktoré štáty sa konferencie zúčastnili?

23. feb.-5. mar. 1948

20. apr.-1. jún. 1948

tri západné okupačné zóny a Benelux

12

Kto vytvoril základ pre Frankfurtské dokumenty?

Londýnska konferencia

13

Kto a kde vypracoval návrh ústavy NDR?

Ústavodarné zhromaždenie
23. aug. 1948 v Herrenchiemsee

14

Kedy a kde sa zišla parlamentná rada (v podstate Ústavodarné zhromaždenie)?
Kto bol prezidentom parlamentnej rady?

1. sept. 19448
v Bonne
K. Adenauer

15

Kedy a koľkými hlasmi bol prijatý Základný zákon SRN?

8. máj. 1949
prijatý 53 hlasmi proti 12.

16

Kto vypracoval Základný zákon SRN?

Parlamentná rada

17

Kedy a kým bol vyhlásený Základný zákon SRN?

23. máj 1949
vyhlásený K. Adenauerom

18

Kedy Základný zákon nadobudol platnosť ako ústava SRN?

24. máj. 1949 nadobudol platnosť ako ústava SRN

19

Čo vzniklo nadobudnutím platnosti Základného zákona?

vznikla SRN ako parlamentárna demokracia

20

Čo obsahuje Základný zákon?

Preambulu a 14 oddielov

21

Kedy bola Parlamentná rada informovaná o okupačnom statuse?
Kedy bol odovzdaný?

10. apr. 1949
nikdy nebol oficiálne odovzdaný

22

Kedy nadobudol platnosť okupačný status?
Čo krajiny získali?

21. sept. 1949
Jednotlivé krajiny získali týmto statusom:
- zákonodarnú
- výkonnú
- súdnu moc

23

Kedy a v akej dohode dosiahol Adenauer, aby Spolková republika získala povolenie k nadviazaniu konzulárnych stykov s cudzími mocnosťami a ku vstupu do medzinárodných organizácií?

V Petersburgskej dohode z 22. nov. 1949

24

Čo označuje pojem "Bundesrepublik"?

označuje štátnu formu spolkového štátu

25

Kto mal zákonodarnú moc v SRN?

- Spolkový snem (Bundestag)
- Spolková vláda
- Spolková rada (Bundesrat)

26

Definujte Spolkový snem (Bundestag).

Bundestag je ako najvyšší zákonodarný orgán stredom politického života a nie je závislí na žiadnom ďalšom ústavnom orgáne. Jeho predseda je po spolkovom prezidentovi druhým najvyšším reprezentantom SRN. Jeho 496 poslancov volí ľud v:
 všeobecných voľbách
 slobodných voľbách
 rovných voľbách
 tajných voľbách

Je tvorený Nemeckým jednokomorovým parlamentom.

Nemecký Spolkový snem volí spolkového kancelára – Bundeskanzler a môže ho taktiež odvolať. Spolkového kancelára po jeho zvolení menuje spolkový prezident.

Spolkový kancelár navrhuje spolkovému prezidentovi ministrov a štátnych tajomníkov, pričom spolkový prezident ich menuje.

27

Definujte Spolkovú vládu.

Spolkový kancelár a spolkový prezident spolu vytvárajú spolkovú vládu Bundesregierung – Kabinett (najvyšší exekutívny orgán). Spolková vláda je ako najvyšší orgán výkonnej moci závislá na dôvere Spolkového snemu.

28

Definujte Spolkovú radu (Bundesrat).


Bundesrat bola začlenená vedľa Spolkového snemu do vládneho systému ako zastupiteľský orgán jednotlivých krajín a fungoval ako akási druhá komora i keď sa s tím v Základnom zákone nepočítalo. Prostredníctvom Spolkovej rady sa spolkové krajiny zúčastňovali na zákonodarnej činnosti.

Vo funkcií predsedu Spolkovej rady sa striedali po dobu jedného roku krajinskí ministerskí predsedovia alebo starostovia. Predseda Spolkovej rady bol zároveň zástupcom spolkového prezidenta

29

Kedy bol zriadený Spolkový ústavný súd?
Čo bolo jeho úlohou?

V septembri 1951
Mal dozerať na dodržiavanie právneho rádu. Jeho rozhodnutie bolo záväzné pre všetky ostatné štátne orgány.

30

Kto bol najvyšším predstaveným poľa ústavy SRN?

- spolkový prezident (Bundesminister) → je volený Spolkovým zhromaždením. Spolkové zhromaždenie zvoláva predseda Nemeckého spolkového snemu a skladá sa z poslancov Spolkového snemu a z rovnakého počtu delegovaných krajinského snemu.

31

Ako dlho trvalo funkčné obdobie spolkového prezidenta?

o Funkčné obdobie spolkového prezidenta trvá 5 rokov a môže byť zvolení max. 2x za sebou

32

Kto bol prvým spolkovým prezidentom?
O čo sa snažil?

Theodor Heuss
 Dôrazne sa snažil o zjednotenie liberálnych strán v západných okupačných zónach a v roku 1948 dosiahol svoj cieľ založením FDP (Slobodnej demokratickej strany).
 V Parlamentnej rade sa podieľal na vypracovaní Základného zákona

33

Kto bol predsedom vlády SRN?

spolkový kancelár (Bundeskanzler)