A: Európska integrácia Flashcards Preview

Všeobecné dejiny 4 > A: Európska integrácia > Flashcards

Flashcards in A: Európska integrácia Deck (26):
1

Kedy bol prijatý Dokument Koordinačného výboru State department?

23. máj. 1947

2

Kedy bol Marshallov plán 1x vyhlásený?

1947

3

Kedy sa konali prvé rokovania v Paríži?
O čo sa jednalo?

27. jún. 1947
ZSSR pochopil Marshallov plán ako projekt rekonštrukcie Európy

4

Kto bol MZV - VB v roku 1947?

Bevin

5

Kto bol MZV - F v roku 1947?

Bidault

6

Kedy prišiel Bevin a Bdault na konferenciu do Paríža?
Koľko štátov sa stretlo?
Čo urobili?

12. júl. 1947
V Paríži sa stretlo16 štátov: VB, Francúzsko, Taliansko, nemecká Trizónia, Benelux, Grécko, Rakúsko, Dánsko, Írsko, Švédsko, Švajčiarsko, Nórsko, Island, Turecko.

Vytvorili Výbor pre európsku hospodársku spoluprácu, ktoré požadoval od USA 29 miliárd dolárov, neskôr dosiahol 13 miliárd dolárov.

7

Kedy došlo k vytvoreniu Organizácie pre európsku hospodársku spoluprácu?

v apríli 1948

8

Kedy Kongres USA schválil Marshallov plán?

2. apr. 1948

9

Čo bol Marshallov plán?

Zákon o zahraničnej pomoci

10

Kedy a kde vznikla Rada Európy (COE)?
Čím bola?

1949 v Londýne, sídlo Štrasburg
Rada Európy (COE) je medzinárodná / medzivládna organizácia európskych štátov, ktorej hl. cieľom je ochrana ľudských práv a posilňovanie pluralitnej demokracie. Existuje mimo od všetkých ostatných integračných štruktúr.

11

Čo je najvyšším orgánom COE?

Výbor ministrov

12

Kedy vznikol Schumanov plán na zjednotenie Európy?

9. máj. 1950

13

Čo bolo inšpirátorom Schumanovho plánu?

tzv. Monnetaov plán

14

Čo obsahoval Schumanov plán?

Plán obsahoval výpočet presných a rýchlo uskutočniteľných krokov k integrácií Európy. Základ integračného procesu mala byť spolupráca v oblasti:
- uhlia a ocele
- strategických surovín pre zbrojársky priemysel a výrobu zbraní

15

Ako sa inak nazýva Európske spoločenstvo pre uhlie a oceľ?

Montánna únia

16

Od kedy do kedy pôsobila tzv. Montánna únia?
O čo sa jednalo?

1952-2002

medzivládna hospodárska organizácia a neskôr jedna z troch súčastí Európskeho spoločenstva

17

Kto založil Montánnu úniu?
Kedy vstúpila do platnosti?

Bolo založené Parížskou zmluvou, ktorú podpísalo 18. apr. 1951 Francúzsko, SRN, Taliansko, Benelux.
do platnosti po ratifikáciách 25.júl.1952

18

Kedy a kde bola založení EHS?

Európske hospodárske spoločenstvo založené roku 1957 v Ríme

19

Ktoré štáty založili EHS?

Belgicko, Francúzsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, NSR

20

Kedy sa EHS stalo súčasťou Európskych spoločenstiev?

Od 1. júl. 1967

21

Kedy a akou zmluvou bolo EHS premenované na Európske spoločenstvo?

1. nov. 1993
Maastrichtskou zmluvou
(stalo sa súčasťou Európskej únie)

22

Kedy a na základe akej zmluvy ES zanikli?

Na základe Lisabonskej zmluvy
v novembri 2009

23

Kedy ES nahradila Európska únia?

1. dec. 2009

24

Čo môže znamenať skratka ES?

- Európske spoločenstvá
- Európske spoločenstvo

25

Kedy sa zlúčilo ESUO + EHS + EUROATOM?
Čo vytvorili?

1. júl. 1967
Európske spoločenstvá

26

Aké orgány tvoria Európske spoločenstvá?

- Komisia
- Rada
- Parlament - Európsky parlament
- Európsky súdny dvor v Haagu