K: Príprava na test 3 Flashcards Preview

Všeobecné dejiny 4 > K: Príprava na test 3 > Flashcards

Flashcards in K: Príprava na test 3 Deck (36):
1

Charakterizujte plán štyroch pre povojnové Nemecko

denacifikácia, demokratizácia, dekartelizácia, demilitarizácia

2

Kedy bola 2.berlínska kríza a akým spôsobom sa skončila?

Začala sa v novembri 1958 v dôsledku masových odchodov obyvateľov NDR do SRN. Vodca NDR, WalterUlbrich nabádal Chruščova na zjednotenie Berlína pod východonemeckou správou. V novembri 1958 zaslas západným veľmociam ultimátum, v kt. oznamoval uzavretie jednostrannej mierovej zmluvy s NDR, po kt. uzavretí mal prejsť Berlín pod správu NDR. Eskalácia nastala v r. 1961, kedy rokovania vo Viedni medzi Chruščovom a Kennedym nepriniesli žiaden výsledok. Výsledkom bolo postavenie tzv. Berlínskeho múru - 13. augusta 1961 uzavretie priechodu medzi NDR a Západným Belínom.

3

Uveďte roky kórejskej vojny, prečo mohli vojaci USA (a iných štátov) bojovať pod vlajkov OSN?

1950 - 1953. Pre absenciu sovietského zástupcu v Rade bezpečnosti OSN (bojkot pre účasť Číny na Thaj - wane), to umožnila po eskalácii konfliktu označiť KĹDR za agresora a vstúpiť do vojny na strane Kórejskej republiky.

4

Kedy do NATO vstúpili štáty?

Od apríla 2004 má NATO 26 členov:

Belgicko, Dánsko, Francúzsko (vystúpilo z vojenských štruktúr od 1966 do 1993), Island, Taliansko, Kanada, Luxembursko, Holandsko, Nórsko, Portugalsko, Spojené štáty, Veľká Británia a Írsko (1949),

Grécko, Turecko (1952)
Nemecko (Západné Nemecko 1955, 1990 spojene s NDR ako SRN)
Španielsko (1982)
Česko, Maďarsko, Poľsko (1999)
Slovensko, Slovinsko, Lotyšsko, Litva, Estónsko, Rumunsko, Bulharsko (2004).

5

Kto bol premiérom v VB počas Suezskej krízy 1956?

Anthony Eden

6

Kto bol predstaviteľom PSDS v Poľsku v októbri 1956?
(Poľská zjednptená robotnícka strana)

Edward Ochab 20. březen 1956 - 21. říjen 1956, Władysław Gomułka, 21. říjen 1956 - 20. prosinec 1970

7

Kedy z vedúcej straníckej funkcie odstúpil Chruščov a kto ho nahradil?

14. októbra 1964, nahradil ho Leonid Brežnev

8

Charakterizujte plán EOS a kedy sa realizoval?

27. 5. 1952
- návrh vojenského paktu, prezentovaný v r. 1950 francúzsky predsena vlády, René Pleven (vychádzal z tzv. Plevenovho plánu) v reakcii na výzvy USA na znovu vyzbrojenie SRN, kt. sa vystupňovali po vypuknutí Kórejskej vojny, čo znepokojovalo Francúzsko.
- FR boli často proti návrhu, kt. malo vytvoriť prístup Nemecko do NATO. FR zámerom bolo vytvorenie európskej armády, EOS malo zahŕňať tzv. Šestku – SRN, FR, TAL, a BENELUX
- zmluva bola podpísaná 27. 5. 1952, ale nikdy nevstúpila do platnosti pre jej zablokovanie vo francúzskom Národnom zhromaždení v auguste 1954

9

Ako dôsledok akého politického kroku vznikla a aké úlohy mala Organizácia pre európske hosp. spoluprácu - OEEC, koľko štátov v nej bolo združené. V roku 1961 bola táto organizácia prebudovaná na inú, ktorá existuje doteraz.

OEEC - Organizácia pre európsku hospodársku spoluprácu – zriadená v apríli r. 1948 na administráciu Marshallovho plánu, prerozdeľovala prostriedky z Marshallovho plánu ale nestala sa základom európskej integrácie. Trandformovala sa na Organizáciu pre hospodársku spoluprácu a rozvoj - OECD

10

Kedy bola prijatá a čo znamenala Trumanova doktrína. Akú úlohu pri jej prijatí zohrala VB.

VB po II. svetovej vojne už nezvládala úlohu veľmoci, Začala budovať systém založený na: a/ atlantizmus (úzka spolupráca s USA); b/ commenwelth (spolupráca s bývalými kolóniami a závislými územiami); c/ Európa. Dôsledok bol, že sa musela stiahnuť z Indického subkontinentu, Palestíny, Grécka i Turecka. 12. 3. 1947 – predniesol reč kongresu USA, kt žiadal o schválenie fin. pomoci pre Grécko a Turecko, v mene šírenia demokracie a hospodárskej pomoci štátom, kt. sú ohrozené komunizmom. Hovoril o nevyhnutnosti dosiahnutia finančnej stability.

11

Čo sa skrýva pod operáciou „Anadyr“. (uveďte i rok)

Operácia Anadyr – umiestnenie sovietskych rakiet s jadrovými hlavicami na Kube, náplňou bol projekt vybudovania sovietských vojenských základní na Kube. Išlo o odpoveď na rozmiestnenie amerických strel v Turecku a Taliansku typu Jupiter a Thor.
Na jar, 1962 bolo o operácii rozhodnuté a v máji bol podpísaný protokol. Generál Ivanov predložil plán Malinovskému, plán bol schválený pod krycím menom OPERÁCIA ANADYR.

12

Spolupráca kresťanskej demokracie a socialistov v Taliansku bola ovplyvnená zač. 60 rokov a zmenami v chápaní sociálneho štátu Vatikánom. Uveďte encykliky, ktoré sú spojené s menom vtedajšieho pápeža – uveďte meno.

Ján XXIII.
máj 1961 – Matka a učiteľka – Mater et magistra - výzva k aktívnemu kresťanskému a občianskému životu , naplnenie podľa evanjelii

november 1961 -Večná Božia múdrosť - Aeterna Dei sapientia - volá po zjednotení kresťanských zemí proti presadzovaniu komunizmu a sekularizmu

apríl 1963 - Mier na Zemi – Pacem in terris – nutnosť dodržiavania ľudských práv, konflikty sa nemajú riešiť vojnou, požaduje zákaz jadrových zbraní a zahájenie odzbrojenia

13

Charakterizujte Radu Európy vytvorenú po II. svetovej vojne, ktorý orgán má reálny význam?

Rada Európy - COE
Medzivládna/medzinárodná organizácia európskych štátov, existujúca mimo od všetkých ostatných štruktúr
- hlavným cieľom je ochrana ľudských práv a posilňovanie pluralitnej demokracie, prispievanie k uvedomovaniu si a rozvoju európskej kultúrnej identity, harmonizácia práva európskych krajín, hľadanie riešenia problémov typu xenofóbia, menšiny, ochrana životného prostredia a podobne, a pomáhanie východoeurópskym krajinám pri ich modernizačných a demokratizačných reformách. Má poradný charakter, vznikla 3. augusta 1949, v Londýne Organizáciu založili predstavitelia 10 európskych štátov. Dnes má Rada 47 členov, sídlom je Štrasburg, najvyšší orgán je Výbor ministrov

14

Čo to bol Schumanov plán, kedy sa realizoval do podoby konkrétnej organizácie, kto sa stal členom?

Schumanov plán – 9. mája 1950
autorom plánu bol francúzsky minister zahraničných vecí Robert Schuman, cieľom deklarácie bolo zaistenie mieru.
Plán obsahoval zoznam presných a rýchlo uskutočniteľných krokov k integrácii Európy.
Základ integračného procesu mala byť spolupráca v oblasti uhlia a ocele, strategických surovín pre zbrojársky priemysel a výrobu zbraní. Bol napokon podnetom na vznik Európskeho spoločenstva pre uhlie a oceľ a ďalších organizácií, ktoré boli predchodcami Európskej únie a Európskeho hospodárskeho spoločenstva. Pôvodná koncepcia Jeanna Monneta bola zameraná aj na VB, kt. sa však projektu odmietla zúčastniť.Konrád Adenauer privítal v ten istý deň projekt, označil ho za uskutočnenie starého sna „nemecko – francúzskeho porozumenia“

15

Čo to bola tzv. Bruselská zmluva, ktorou sa vytvorila Západná únia? (uveďte rok jej prijatia a členov)

17. 3. 1948 - Bruselský pakt/Bruselská zmluvu o hospodárskej, sociálnej a kultúrnej spolupráci a kolektívnej sebaobrane, podpísanej (Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska, Francúzskom, Belgickom, Holandskom a Luxemburskom). Pakt zaručoval jej signatárom automatickú vzájomnú pomoc, v prípade ozbrojenej agresie v Európe. Bruselský pakt bol pôvodne namierený nielen proti ZSSR, ale aj Nemecku (reagoval predovšetkým na februárový prevrat v ČSR). Organizácia disponovala inštitucionálnym aparátom, vrátane spoločného vojenského štábu a stáleho vojenského výboru, ktorý mal vypracovať plán spoločnej obrany. Zároveň sa touto dohodou vytvára Západná únia. Dňa 23. októbra 1954 došlo na konferencii v Paríži k rozšíreniu paktu o Nemecko a jeho transformáciu na Západoeurópsku úniu.

16

Uveďte dátumy konania troch konferencií „Veľkej Trojky“ a jej vedúcich predstaviteľov.

Teherán – 28. november - 1. december 1943 – Roosvelt, Churchill, Stalin
Jalta – 4. - 11. február 1945 – Roosvelt, Churchill, Stalin
Postupim 17. júl – 4. august 1945 Truman, Attlee, Stalin, Churchill

17

Charakterizujte sovietsko – juhoslovanský spor (Stalin – Tito).

Problém nastáva v roku 1947, keď sa Tito pokúšal o vytvorenie tzv. balkánskej federácie,do kt. by okrem Juhoslávie patrili aj Albánci a Bulhari na čele mala byť Juhoslávia. Pre Stalina to predstavovalo potenciálnu hrozbu vzniku konkurencie vo vlastnom mocenskom bloku. Spor vrcholil r. 1948, keď bola kvôli odmietnutiu ustúpiť Stalinovi Juhoslávia obviňovaná z kolaborácie s fašizmom a zrady socializmu.Tito sa odmietol podriadiť, čo viedlo k vylúčeniu Juhoslávie z Informbyra. Tito bol nútený k spolupráce so Západom, snažil sa ostať mimo dvoch blokov a neskôr Juhoslávia vstúpila do tzv. Hnutia nezúčastnených (krajín mimo mocenských blokov) Titova "neposlušnosť" podmienila v r. 1949 vznik RVHP

18

Kedy bola prijatá tzv. percentuálna dohoda, kto a kde ju predostrel a schválil, ktorých štátov sa týkala.

9. október 1944 - neformálna (tajná) dohoda o vymedzení sféry vplyvov v Európe medzi Churchillom (iniciátor) a Stalinom uzevretá v Moskve.
1. Grécko - 90 % VB
2. Juhoslávia - 50 % VB/ZSSR
3. Maďarsko - 50 % VB/ZSSR
4. Bulharsko - 75 % ZSSR
5. Rumunsko - 90 % ZSSR
USA neprijalo a neakceptovalo túto dohodu

19

Požiadavka bezpodmienečnej kapitulácie nacistického Nemecka vzniesli Spojenci kedy a na akom stretnutí. Boli tam zastúpené všetky štáty „Veľkej Trojky“?

Stretnutie v Casablance - január 1943. Požiadavku predostrel Roosevelt. Neboli zastúpené všetky štáty Veľkej Trojky, boli tam len Churchill a Roosevelt

20

Charakterizujte „Parížske dohody“ z roku 1954.

Dne 23. října 1954 byly v Paříži podepsány tzv. Pařížské dohody. Byl to soubor dokumentů, které měly vyřešit složitou bezpečností situaci západní Evropy. Problémem byla forma začlenění Spolkové republiky Německo do obranných paktů demokratických zemí. V letech 1950-1954 se o to marně pokoušel neúspěšný projekt výstavby Evropského obranného společenství. Dne 5. května 1955 vstoupily Pařížské dohody v platnost, 9. května 1955 se stala SRN členem NATO. Již 14. května 1955 byla podepsána ve Varšavě smlouva o vytvoření společné vojenské organizace Východního bloku, tzv. Varšavská smlouva.

21

Charakterizujte karibskú krízu. Kedy sa uskutočnila, kedy skončila

1962 – byla mezinárodní politická krize. Hrozilo, že přeroste v jaderný konflikt. Vypukla v októbri roce 1962 v důsledku rozmístění sovětských raket středního doletu na Kubě - Chruščov – plán ANADYR – vybudovanie jadrových základní na Kube, kterým SSSR odpověděl na umístění amerických raket v Turecku. V reakci na to vyhlásily Spojené státy americké blokádu Kuby, která měla zabránit dopravení dalších raket na toto území. To se podařilo, neboť sovětská plavidla se na hranici kontrolované zóny skutečně zastavila. Po dalších jednáních byly odstraněny i již instalované rakety, Spojené státy americké se zavázaly, že nenapadnou Kubu a že stáhnou svoje rakety středního doletu z Turecka (taktické jaderné pumy B61 tam zůstávají dodnes.

22

Francúzsko - odchod z Indočíny?

jún 1954

23

USA odchod z Vietnamu?

marec 1973

24

I. Arabsko – izraelská vojna?

15. mája 1948 - 20. júla 1949

25

SRN - vznik?

23. mája 1949

26

NDR - vznik?

7. októbra 1949

27

Adenauer, kedy bol kancelárom?

september 1949 - október 1963

28

Kedy bol postavený Berlínsky múr?

augusta 1961

29

Kedy sa odohral Churchillov prejav vo Fultone?

5. marca 1946

30

Čo znamená Kenanov dlhý telegram? Ako s ním súvisí teória zadržiavania?

Dlhý telegram – 8.000 slov – 16 strán. Tvrdil, že trvalým cieľom svetového komunistického hnutia je naďalej konečná porážka kapitalistického systému. Zahraničná politika ZSSR je zmesou komunistickej ideológie a tradičného cárskeho imperializmu. Kenanove vystúpenia sa stali základom „teórie zadržiavania“ aj politiky zadržiavania komunizmu vládou USA, inšpirovaná reč Trumana, z kt. bola vyhlásená Trumanova doktrína

31

Kedy sa odohrala bitka pri Bien Dien Phu?

máj 1954

32

Kedy sa Charles de Gaule vrátil do politiky?

od. r. 1959

33

Kedy sa odohrala Suezská kríza?

júl - november 1956

34

Kedy sa stalo Rakúsko neutrálne?

26. októbra 1955

35

Vznik ČĽR?

1. október 1949

36

Trojstupňový model dobytia moci komunistov podľa Hugho Seton- Watsona?

Trojstupňový model dobytia moci komunistov podľa Hugho Seton- Watsona
1. Koaličné vlády, v ktorých sú zastúpení aj komunistickí ministri
2. Prenasledovanie nekomunistických strán a zisk kľúčových postov (predseda vlády, minister vnútra)
3. Eliminácia všetkých nekomunistických predstaviteľov a začlenenie do komunistického bloku
Koniec konverzácie na chate