Activate blood Flashcards Preview

board Single herbs > Activate blood > Flashcards

Flashcards in Activate blood Deck (36):
1

What are invig blood herbs 17

chuan xiong* qi herb in the blood Shoyang , Ju yin , wind
dan shen
Yan Hu Suo
Yu Jin, GB, Janduience, cold, sooth lv ,generate circe,jamed room to relieve my anxiety n seizure
Jiang Huang
Yi Mu Cao
zE lAN
Chi shao
Tao REN
hONG hua
E ZHU..accumulation
San Leng: accumulation, break up stag
Ru XIANG: sinew, promote qi, genreate flesh , yemeyasabitute ..reduce swelling
mO yAO* no Mu YAO ..reg qi
promote healing, generate flesh
hUAO nIU xi
Chuan Niu XI
Wang bu liu xing
Wa Leng ZI ...why long wait ..acid refulx, pain, old phlegm
Liu Ji Nu : Jin alchol..food stag, burning in z st
Wu Ling zhi: wuye yeheye lig ..jam traffic.. chilhood nuitrition impairment, pain
Jiang Huang: descending qi, w-d pain , unblock menses
,

2

blood stasis in general esp
head
pelvis
chest , flank and hypo
xue fu zhu yu tang
tao hong si wu tang

chuang xiong

3

contracted wind causing ha, dizziness,
skin ds dt wind heat...
qiang huo shen shi tang
juan bi tang

chuang xiong

4

relieve ha dt w c , w-h, q/W-D, BLOOD stasis, def
chuan xiong cha tiao san

chuang xiong

5

dan shen yin
blood stasis obst the chest

dan shen

6

fever, insominai agitate dt to ying n blood level heat in febrile ds
Qing ying tang

dan shen

7

insomina, anxiety, palp dt HT blood def or
Ht/k def
Tian wang bu xin dan

Dan shen ..nouirhs blood n calm mind

8

Jin Lin zi san
any pain dt to obstr of qi n blood

Yan hu suo

9

xue fu zhu yu tang
dysm, amenor , abd mass..blood stasi ,

chi shao

10

xi joa di huang tang
*clear lv fire , cool blood heat ..early stage boils, swollen eyes dt lv fire

chi shao

11

Tao He Cheng qi tang
most kindso blood stasis , incl menses dis

Tao Ren

12

Wei jing tang
resolve masses

tao ren

13

constipation dt dryness
wu ren wan

Tao ren

14

reduce food retention
mu xiang bing lang wan

e zhu

15

Huo Luo Xiao Ling dan
pain , swelling, contusiong from truamtic injury ..

ru xiang

16

Juan Bi Tang
Open the channels n relax the tendons

ru xiang

17

knee sornes, leg weakness

huai niu xi

18

urinary pain, dt lower d-h , yellow fetid lurkorea

chuan niu xi

19

zhen Gan xi Feng Tang fire blazing upward, causing nosebleeding..dizzingess.
direct fire down
guide teh blood to descend

chuan niu xi

20

lumbar n knee sorness
lv/kd

chuan niu xi

21

promote lactation

wang bu liu xing

22

dont use FOR lv yang rising
ha

chuang xiong

23

what are STOP PAIN HERBS?

yan hu suo
Ru xiang
mo Yao
xi xin
Cao wu..
Chuan Wu


24

easy labor formula

dang gui 6
chuan xiong 4
yi mu cao 3
ratio

25

move qi and blood
du yao

mo yao
ru xiang ..move qi

san leng
e zhu

26

move blood only du yao

tao ren
hong hua

27

for actual massess.
blood stais du yao

sang leng
e zhu

28

for trauma du yao

mo yao
ru xiang

29

cold n invigo herbs are

yi mu cao
chi shao
dan shen

30

Huai niu xi
vs
Chuan Niu XI

Strengthen sinews n bones
Du HUO JI SHEN t

vs ACTIVATE BLOOD...XUE FU ZHU TANG
guiding down...Tian ma gou teng yin

31

promote latactation

mu tong
dong kui zi
pu gong yin
wang bu li xing
chuan shan jia

32

what are the other inv blood

Yi Mu Ccao
Wang Bu lIU xing..wooo booo..dr xing ...GYN
Ze lan...za lash
Dan shen
niu xi
Ju xue teng..chuchye
Hong hua and tao ren

33

mo yao vs ru xiang ....txt fixed masses

mo yao

34

strongly inv blood n moderately promote qi

san leng

35

promote diuresis

z lan

36

mo ya vs ru xiang

ru xiang tx truama wz qi stag
mo yao ..serious..