drain damp Flashcards Preview

board Single herbs > drain damp > Flashcards

Flashcards in drain damp Deck (34):
1

Drain damp herbs 17
Actions
PU
Leave out dampness

Fu Ling
Zhu Ling,.zuliya
ze xie...zi ash husband
Yi Yi Ren
cHE Qian Zi. a Sefer
Hua shi talcum
mu tong. Mukhtar
deng xin CAO clear heat from HT*** clear lung heat
qu mai
bian xu
she wei
di fu zi
dong gua zi...moisten lung , clear heat
dong kui zi
bi xie.......Bay Yay
yin chen hao
Han Fang Ji

2

Promote urination, eliminate damp
Wu ling san
ling gui zhu gan tang

Promote urination, leach out dampness...

zhu ling tang.............Yi YI REN, Si Miao Tang

ze xie, Fu ling

zhu ling

Yi YI Ren

3

Promote urination, clear damp heat
ba zheng san


san jin tang

che qian zi
hua shi
mu tong
Deng xin cao
qu mai
bian xu
di fu zi
shi wei

4

Promote urination , unblock painful urinary dribbling

dong kui zi
bian xu

5

promote urination .reduce edema

Han Fang Ji

6

clear damp heat, txt jaundice
Yin Chen Hao Tang

YIN Chen Hao

7

promote the discharge of pus
Wei Jing Tang

Dong KUI ZI
yi yi ren

8

skin issues
*** internally and topically ..expel damp and stop itching
;
stop itching : damp heat
drain damp ...eczema
drain damp heat /milky gao lin

di fu zi

bian xu
shu shi

bi xie

9

txt paraiste

bian xu

10

clear HT heat by pu ..HT to SI

MU tong
dan zhu ye
Deng xin cao

11

strengthen sp ,stops diharrea
sheng ling bai zhu san

yi yi ren

12

clear ministerial fire of the KD
Zhi Bai Di Huang Wan

ze xie

13

drain water /-damp wu pi san ...

Fu LIng Pi

14

clear heat , drain damp .........Wu Lin San

Chi Fu Ling

15

quiet the Ht , Calm the spirit .........GUi Pi T

Fu LIng

16

transform phlegm , strengthen z sp , harmonize z middle

er cheng tang , zhen wu t, shen ling bai zhu san , si jun zi tan g

Fu ling

17

;promote urination to solidify stool

che qian zi

18

cough dt phlegm n heat

clear lung heat ,expel phlegm

che qian z

shi wei

19

break up blood stais

qu mai

20

unblock z blowel

qu mai
dong kui zi

21

promote lactation

mu tong
dong kui zi
pu gong yin

22

relax sinews n open channels

bi xie

23

cool summer heat: irritibilit y n thirst liu YI san

hua shi

24

expel wind damp

Yi Yi Ren

25

moisten intestine

dong kui zi

26

UTI ...lin syndrome

qu mai +bain xu

27

stop bleeding

shi wei

28

fu ling
zhu ling

safe for preg

29

Lung heat induced cough Yellow mucous ,

che qian zi

30

direct fire and d-h downwards

MU tONG

31

Accumulation of fluids

Edema
Pathogenic water
Thin mucus yin

32

Refers to
Accumulation of dampness n heat

Urinary dribbling..Lin
Damp warmth
Jaundice
Damp sores

33

Txt principles

Promote water metabolism
Leach out dampness in urine

34

Diuretics herbs caution for

Yin def
Depleted fluids pts