Clear heat Flashcards Preview

board Single herbs > Clear heat > Flashcards

Flashcards in Clear heat Deck (21):
1

Cool lv
Benefit eyes

Xia ku cao
Jun Ming zi
Qing Xiang zi

2

HTN

Xia Ku CAO
June Ming Zi

3

Moisten intestine dt heat

Jue Ming zi

4

Name 8 clearing heat ,drain fire herbs

Shi ago
Dan zhu Ye
Zhi mu
Zhi zi

Lu Gen
Tian Hua Fen

Xia ku cao
June Ming zi

5

Generate fluids

Zhi mu
Tian Hua Fen
Lu Gen

6

PU

Lu gen
Dan zhu Ye ....dao chi San

7

Txt toxicity

Tian Hua Fen

8

Anchor LV yang

Jue Ming zi

9

Bai Hu Tang ..clear heat and drain fire

shi Gao
zhi Mu

10

clear lung heat ...........Ma xing shi Gan t
clear lung heat ..........Wei Jing Tang ..
Clear Lung Heat .........

shi Gao
Lu Gen

11

Clear ST Fire ............YU NU JIAN ,
CLEAR ST heat

Shi Gao
LU GEN

12

Generate fluid , quench thirst .............YU NU Jian
Sha Shen MAI Men Dong Tang

Zhi MU
Tian Hua Fen
lu Gen ...but not tonify yin

13

Drain fire , relieve irritability .............YU NU JIan

Eliminates irritability

zhi zi

DAN ZHU YE

14

clear damp heat............Yin Chen Hao , Ba zheng san
cLEAR DAMP HEAT.....dAO CHI SAN

zhi zi

dan Zhu Ye

15

Cool blood n stop bleeding ...............Shi HUI SAN ................................

zhi zi

16

PU........................Dao chi san

LU Gen

17

Neutralize warm/dry herb

zhi Mu

18

cool and moisten the lu , transform the phlegm
Bei Mu Gua Luo San

Tian Hua Fen

19

benefit eyes

JUE mING ZI
xiao Ku san

20

***clear def heat , Nourish Yin

zhi Mu

21

internal herb that is used for topical use

reduce swellling and move bloodstasis
for truma

zhi zi
da huang