Astringent Flashcards Preview

board Single herbs > Astringent > Flashcards

Flashcards in Astringent Deck (24):
1

what are 17 astr herbs

shan zhu yu..shenju wtatu ..fight wz huang qi
wu wei zi..wu beye her spirit is distrubed...
Fu Pen zi ...sweet raspberry for thanksgiving for Albert
jin ying zi...JIn ..yehen .."ORS" sitegate to stop her diarreha ..her lower burner k,bl..n LI affected
fu xiao mai Full of SHEMIya
Ma Huang Gen ...mawa gin...lied wz neutral face why she is sweating at any weather..
Sang Piao Xiao ..sanbaw ashito ehna and adiko ..
Hai pai xiao..hai poli pi pa smoking...bleeding massively
wu mei: wuye eneyahye ...mumi fruit tegne beya ...eating bleeding ...2 much..parasite
He zi ezi behyte
Wu Bei Zi ..weye bezye ..still remember surgical
bai guo...Bego sira meraht always sweet..
Lian ZI ....I went to France
rou dou kou..

Qian shi
chi shi zhi...
Yu Yu Liang
Chun pi ..CHU CHU..BELGA ......HER Intestine is full of parasite ..hard to believe ..winnie......dt lack of cool heat...i did bloodletting...n moxa to dry dampShan zhu yu

2

Liu Wei Di Huang Wan , You Gui Wan, Zuo Gui Yin
lumbar /leg weakness,
impotence , leakage of fluids dt weak essence
tonify LV/K

SHAN zHU Yu

3

xiao Qing Long tang
chronic cough , wheezing dt LU N K DEF
contain the leakage of LU qi , stop cough

WU WEI ZI

4

SANG PIAO XIAO WAN, SI SHEN WAN
nocturia emssison, vaginal dishcarge
Tonify K , bind up the esence, astringe fluids

wu wei zi

5

sheng mai san
sponteanous sweating, night swaets
inhibit sweatign

wwz

6

Tian Wang Bu Xin Dan
Irritability , palpitations, insomina dt H/k BLOOD YIND EF
Pacify H n calm mind

wwz

7

Er cheng tang
chronic cough wiz lung qi def

wu mei

8

zhen ren yan zang tang
chronic diheara

He zi

9

si shen wan
chronic dihrreha, dt cold from def
bind intestine , stop diH

Rou DOU kOU

10

Gu Jing wan
chronic diahrea

Chun pi

11

sheng ling bai zhu san
sp def wiz chronic dih n loss of app
tonifsy sp, stop diah

Lian zi

12

Jin suo Gu Jing wan
premature ejac, spermatorhea
tonfiy k ,stablize essence

Lian zi

13

Jin suo gu JinG WAN
UTERNINE BLEEDING
stop bleeding, astringent essence

Lian XU

14

jin Suo Gu Jing wan
spermatorhea, premature eje
stab k , retain eses

Qian shi

15

Ding Chuan Tang
chronic wheezing, cough wiz copious sputum
preserve the lU
stop cough
expel phlegm

Bai Guo her to astringehn ..to stop cough

16

Mu Li san
spont sweating dt the qi def , nightsweats dt yin def

FU XIOA MAI

17

Gu chong tang
uterine bleeding, vag dishcarge

Hai Piao xiao

18

Wu mei
vs
Wu Wei zI

STOP BLEEDING , EXPEL WORM
VS
STOP SWEATING , CALM SHEN

19

QIAN SHI +
LIAN ZI

TONIFY SP N STOP DISHARR
IN SHEN LING BAI ZHU SAN

20

has POT upside down
enurises i...restrine urine

Fu Pen zi

21

childhood enuresis
Mu Li san

Fu xiao mai ..in

22

Gan mai dazao tang...xiao mai
vs
Mu LI san....Fu xiao san

calm shen
vs
sweating

23

neutrialize ST acid

Hai Piao Xiao
mu li
wa Leng zi

24

remove husk

bai gou