W-c Flashcards Preview

board Single herbs > W-c > Flashcards

Flashcards in W-c Deck (28):
1

List all 13
warm herbs
txt W. C herbs

Ma Huang, GUI Zhi, zi Su Ye, Fang Feng, Jiang jie
Qiang huo**
Gao Ben, **
Cang Er zi, Xin Yin Hua, Xi Xin , Bai Zhi
Xiang Ru
Sheng Jiang




2

Which herbs stop HA

Qiang Huo tai yang
Xi Xin ...sho yin
Gao Ben ...Jue Yin ...WU Zhu YU
Bai Zhi ...yang Ming

3

How about wc d for bi syndrome
5 herbs

Fang Feng
Qiang Huo
Gao Ben **
Bai Zhi
Cang Er zi

4

Stop nasal orificies

Bai Zhi
Xi Xin
Cang Er zi

5

Sea foods

Zi su Ye
Sheng Jiang

6

Acne wz expel pus

Bai zhi

7

HT
Weak body
Caution ..which herb

Ma Huang

8

P Urination ..which herb

Ma Huang

9

Which herb do u need to cook first n remove foam to reduce the side effects

ma Haung

10

What herb stop bleeding

Jing jie

11

Warm channels n vessels
Good for GYN

GUI Zhi
GUI Zhi fu Ling wan
Wen Jing tang

12

Which herb in wc should b cooked in cheese cloth

Xin yin Hua

13

Wc w h chx

Jing jie
Fang Feng

14

Which herb in wc stop bleeding

Jing Jie Sui

15

Which herbs internal wind , external wind

Fang Feng**
QIAN Tui

Gab 20, LI 4 , Du 16

16

Body pain

Du Huo sho yin ha
Qiang Huo

17

A very dry herb

Bai Zhi
Pale ..running nose

18

Tooth ache sho yin

Xi Xin

19

Tx pain

Xi Xin

20

Use only Less than 1 QIAN ..1.5 gm

Xi Xin

21

Cook short time

Xiang Ru

22

Stops toxicity of
Ban xia
Tian Nan Xiang

Sheng Jiang

23

Detox fu zi
WU tong

By cooking longer 30 to 60
In clinic Mung bean eat

24

Xiao Qing long tang
transfrom phlegm

Xi Xin used

25

Cheesecloth

Che Qian Zhi
Hua Shi

26

relieve back pain

gao ben

27

stops cough

sheng jiang

28

harmonizest /sp w-c

xiang ru
sheng jiang
zi su ye