Regulate Qi Flashcards Preview

board Single herbs > Regulate Qi > Flashcards

Flashcards in Regulate Qi Deck (44):
1

list all regulating qi herbs 11

chen pi...
qing pi....immature
zhi ke
zhi shi ....immature
Da Fu pi
Xiang Fu
Chuan lian zi

Wu Yao
Chen xiang Lu
Tian Xiang chest
Mu XIANG

2

Herbs SOOTH lv qi

Qing PI
xiang fu
chuan lian zi

3

relieve pain abd
good for LOWER JIAO

mu xiang

4

relive chest pain
settle belching and Nausea

tian xiang : chest
chian -lung

5

break up stag

qing pi
zhi shi

6

for asthma and wheezing ..warm k to grasp the qi
helps for rebellious

chen xiang

7

frequent urination..warm k

da fu pi

8

tong xie yao fang
SP/st stag
poor digestion
abd n epig fullness , nausia'
vomiting

Chen pi ...regulate qi , harmonized MD

9

Ping wei san
excess phlegm
thin mucus causing cough, wheezing, rebllious qi

chen pi
dry damp , transform phelgm

10

Tian Tai wu Yao san
lv constraint

qing pi

11

zhi shi xiao pi
fullness around z umblicus n abdo
LOWER JIAO

zhi shi severe abd distention n pain

12

xue fu zhu yu tang
cough, distention, constp dt stag

promote qi IN UPPER J

zhi ke

13

wu pi san
urinary diffiuclty
Pu ..water damp

da fu pi

14

xiang fu vs mu xiang
both move qi n stop pain

x. f ...lv qi stag
m. x .........st/li qi stag

15

chai hu shu gan san ....Liang Fu Wan

..activative qi, sooth lv qi , pain int he chest , flank pain

xiang fu

16

xiang fu vs Yi mU cao
both regulate mens

xiang f....move qi
y.m .c move blood

17

shi pi yin
harmonize middle J...Indigestion , fullness, loss app

Mu Xiang

18

xiang sha LiU Jun zi tang
Protect sp/st from overly greasy herbs or food

Mu xiang

19

Dan shen yin
chest pain, distension , oppersion, perccordial pain

tan xiang for chesst pain

20

immature herbs

break up blood stag

21

why chen pi popular

how do u txt damp n phlegm

move qi//chen p i
strengthen sp
trans phelgm

in this forumla ..both in er chen tang, ping wei san to move qi

22

tia tian wu yao san
remember this

cold in the lv//
Notice it is not MO yao ?

wu yao

23

remove stag in the LI
CV 12 ,ST 25 ...

mU XIANG

24

if there is tenesumus ..in D-H dysentery

Mu xiang

25

good du yao for stag in GI

Mu XIANG ..tensesmus
Huang lian d h dysd

26

COOK LAST 5 min **

Mu xiang

27

prevent stag from tonic

Mu xiang
Chen PI

SHA REN ..FOR ..SHU DI HUANG

28

qing pi
n zhi shi
immature ...strong vs weak ?

strong

29

breast disten dt lv qi stag

qing pi

30

upper jiao
zhi ke/zhi shi

e.g xue fu zhu yu tang

zhi ke

31

for lower jiao , MJ
zhi ke vs zhi shi da cheng qi tang

zhi shi

32

it looks like a little parasite

da FU pI

33

PEE promote pu
so ?
lol...NOTICE it is not Di Gu PI

da fu pi

34

emotional stag IN the chest
very like PC 6
GOES INTO TW
a good herb for GYN

XIANG FU

35

ALL REG MENSES

yi mu cao
xiang fu
ze lang
dang gui
bai shao

36

know chuan lian zi ....lv
fried wiz BA dOU ..to get rid of its cold nature

cold , toxic

37

what herbs remove cold from LV channel

wu yao
wu zhu yu
xiao huo xiang

38

expensive, we dont use it alot bc it is fake

chian xiang

39

LV-ST/SP

mu xiang

40

focus regulating vs qing pi

x/chen pi

41

activate the qi n drain damp water

chen pi

42

activate the blood by activiate the qi
Stagnataed blood dt qi stag

xiang fu

43

MAINLY treats the middle n upper burner
MORE middle n lower

chen pi
vs
mu xiang, QING PI

44

ACT on the 3 burners

Hou PO