nourish n calm shen Flashcards Preview

board Single herbs > nourish n calm shen > Flashcards

Flashcards in nourish n calm shen Deck (11):
1

what r nourishin g...4

long gu..2007 ..hard to calm my spirit, my HT always scattered. had always floating YANG..alway anxiety
For non-healing sores

MU LI ..Soften nodules, benefits YIN

ci shi

zhen zhu :Generate flesh,superficial obstruction,settles tremors and palpitation

DAI ZHI SHI...***Strongly directs rebellious qi ,cool blood , stop bleeding
BAI jI lI Brigthen the eyes

2

chai hu jia long gu mu li tang
emotional distress, restless, insomnia, palp wiz anxiety , seizure

settle HT N calm the Spirit

Long GU

3

Zhen Gan Xi Feng Tang
bad temper, blurred vision , dizzines dt lv yin def
calm lv n anchor yang

Long gu

4

Sang piao xiao san, Jin Suo u Jing wan
spermatorhea, lukorrhea,
pevent leakage of fluids

Long Gu

5

Zheng Gan Xi Feng Tang
Yin def wiz rising Lv YANG
ANCHOR FLOATING YANG
CALM LV

MU LI

6

Chai Hu JiA Long Gu Mu Li t
Palp wiz anxiety , restless,
Settle the Ht n calm the spirit

Mu Li

7

Mu Li san , Jin Suo Gu Jing WAN

spontaneous sweats, night sweats, spermatorhea

Mu Li

8

shells and stones
heavy

anchor

9

HAS ANTI ACID FUNCTION

MU LI

10

aids grasp k qi
improves hearing n vision
K N LV

ci shi...shi ehna sifelign

11

TOPICAL
non healing sores

long gu