catagory Flashcards Preview

board Single herbs > catagory > Flashcards

Flashcards in catagory Deck (30):
1

clear phelgm heat

Qian hu
zhi bei mu
chuan bei mu
Gou Lou
Gou Ren
Gou Lou PI
zhu ru
hai zao
tian zhu
zhu li

2

PHELGM COLD

bAI XIAO
BAI FU ZI
Bai Jie zi
Jie geng
Xuan fu hua
tian nan xing
Bai Qian ...ban chayew

3

Wind cold
14

Ma Huang
GUIs Zhi
Zi Su Ye
Jin jie
Fang Feng
Qiang Huo
Bai Zhi
Xi Xin
Sheng Jiang
Xiang ru
Gao Ben
Cang Er Zi
Xin yin Hua
Cong Bai

4

Wind heat
11

Bo he
Chan Tui
Sang Ye
Ju Hua
Ge gen
Chan tui
Sheng ma
Niu bang zi
Man Jing zi
Dan Dou chi
Mu zey

5

Clear heat drain fire
10

Shi hao
Zhi mu
Zhi zi
Dan zhu Ye
Xian U.K. CAO
Tian Hua fen
Lu gen
Jie Ming zi
Lian xi Xin
Xi Gua

6

clear toxcitity

Resolve toxicity Jin yIn hua
Lian qiao
Ban Lan GEN ..Dr bei banny
Pu Gong Yin
Zi Hua Di Ding ..zi hua in Ginga city ..deep rooted toxic
Ye Ju Hua
Qing Dai …King die ..a bad king ..he is hot blooded king of toxic desert ..convusion..
Da QING YE…duck king was hot blooded
Ren Dong Teng ..dr rooney
Tian KuI ZI ..TINATER ZIM BEYE SAYAT
Bai Jiang Cao ..Buy YOUNG COUW …..intestinal abcess
Yu xing cao …you king cow got lung abcess
Bai hua she she cao ..when tom found out his pregrant
Ban zhi lian is a Bombay is a city of pregrant lian
Bai Tou weng…wegnawe
Man Chi Xian…manchiey
Ya Dan zi …yadane enat died from breast n colon
Shan ci gu
Chuan xin lian
She Gan
Tu Fu ling …empror too fooling he spent fooling around in jungle c
Bai Xian Pi
Lu dou
Shan dou Gan …smoking indian loves tobaco
Bai Lian …baley beyayegne
He Ye
Hong teng

7

CLEAR HEAT N COOL THE BLOOD

Shui Niu Jiao ...water buffalo ..x jiao
xuan shen
sheng di
mu dan pi
xi jiao
Zi Cao
------------------------
Yin Chai Hu
Bai WEI

8

clear heat n dry damp
damp heat

Huang qin
Huang Lian
Huang Bai
Long Dan Cao
Ku shen
Qin PI
hu hu huan lian

9

clear def heat

he ye *
di gu pi
qiang hao
bai wei
yin chai hu

10

Purge....

da huang
mang xiao
Fan Xie ye heat in LI..Chronic n acute
lu hui : lewi hotel ..guests..parasite consitpatin

MOISTEN
hUO MA REN
YU LI REN YU LI YA NA ..when she was pregrant ..edema
HARISH
QIAN NIU ZI china new cty
Gan sui .. Gana n swizerland
DA jI...
YUAN HUA
BA DOU

11

drain damp
leach out dampness

Fu Ling
Zhu Ling,.zuliya
ze xie...zi ash husband
Yi Yi Ren
cHE Qian Zi. a Sefer
Hua shi talcum
mu tong. Mukhtar
deng xin cao
qu mai
bian xu
she wei
di fu zi
dong gua zi
dong kui zi
bi xie.......Bay Yay
yin chen hao
Han Fang Ji

12

dispel wind damp

stop pain , expel wind damp
Du Huo
Wei Ling xian
HaI Tong pI..tequaye tomi
qIN Jiao ninajao

unblock channel n smooth tendon

Mu Gua...mu gabye
Sang zHi ...san Jorge beer ..
xi xian cao ...
Bai Hua She

tonify Lv/K

wu jia pi...since she paid ..my lv n k is warm
Sang Ji sheng .....................competition ..nourish yin and blood

13

strengthen sinew

xi xian cao
qin jiao
wu jia pi
mu gua

14

stop cough

xing ren
zi wan ...cough dt wind c Ext
+ Kuan dong hua
zi su zi
pi pa ye
bai bu
sang bai pi ..caused by heat
ting li zi ...cough worsen when lying flat n edema face
gua di
Luo hAN GUO

15

dry damp

xiang huo
cang zhu
bai dou kou
cao dou kou
sha ren
cao Guo
hou po

16

reg q

chen pi...
qing pi....immature
zhi ke
zhi shi ....immature
Da Fu pi
Xiang Fu
Chuan lian zi

Wu Yao
Chen xiang
Tian xiang
Mu XIANG

Da Fu pi....***** Di Fu Zi. Degefa ...drain damp
Xie Bai*****bi xie. Drain damp
Fo shou
LI Zhi he

17

stop bleeding

San QI: warm , jamed traffic , swollen , painfully tenado
* stops bleeding wz causing blood stasi
Pu Huang ..kibrua , blood stasis and stop bleeding , driniking coffee
Qian Cao Gen...pizza

Di Yu: family n opponent are trying to genrate fleshy from westerners, ...they restrain whey zey want, inhibits in this kind of selifhs
Huai Hua:why me? I burn the forest..lv fire
Ce Bai Ye: elbal...why there is cough, phlegmy , we need to promote healing of burns

Bai Mao Gen: Bayemokenim ...cold response, SWEET talk , cafe ..PU
Xian He Cao: shiabiya, parasite ,chronic dirrhea , restrain leakage, and astringent any informa from BBC
AI yE : w-c-d damp, infertility ,calm fetus , cold in zfetus , itching at her fetus
Bai Ji : antibotic ..check it out ..apply Bai Ji to generate flesh n reduce swelling..

Da Ji: dagi ...HTN, GB, ..taking saline..to reduce swelling and genrate flesh
Xiao Ji: worked serious hot blood, ..those alchollic fight dt theri toxicity ...helps their abcess...also she clean up theri pee ...she hates..their D-Heat Jaundice ..n Hep B

18

invig bleeding

chuan xiong* qi herb in the blood Shoyang , Ju yin , wind
dan shen
Yan Hu Suo
Yu Jin, GB, Janduience, cold, sooth lv ,generate circe,jamed room to relieve my anxiety n seizure
Jiang Huang
Yi Mu Cao
zE lAN
Chi shao
Tao REN
hONG hua
E ZHU..accumulation
San Leng: accumulation, break up stag
Ru XIANG: sinew, promote qi, genreate flesh , yemeyasabitute ..reduce swelling
mO yAO* no Mu YAO ..reg qi
promote healing, generate flesh
hUAO nIU xi
Chuan Niu XI
Wang bu liu xing
Wa Leng ZI ...why long wait ..acid refulx, pain, old phlegm
Liu Ji Nu : Jin alchol..food stag, burning in z st
Wu Ling zhi: wuye yeheye lig ..jam traffic.. chilhood nuitrition impairment, pain
Jiang Huang: descending qi, w-d pain , unblock menses
,

19

warm interior

Fu zi
Chuan Wu
Cao Wu
Gan Jiang
Rou Gui
Wu Zhu YU
Chuan jiao
Gao Liang Jiang
Ding xiang
Xiao Hui Xiang
Bi Ba
Hu jIAO

20

qi tonic

Yi Tang
Bia bIAN dOU: be bado hode ..tx summer heat, poisioning
drinking summer heat liquid wz empty abd..to tx my posion
gAN cAO gashaow ..harmonzie other herbs
DA ZAO...da zao sweet ..harmonize other herbs
Bai zhu..bezhu
shan yao...: shagnawe
Huang qi: oh chi
Dang shen: Doc
Ren shen : Aranshi
Tai zi shen....taizhen ...summer heat..good for childern tonify qi n yin
CI wu jia
sha jI

21

blood tonic

shu di huang
Dang Gui
bai shao
e jioa
gou qi zi
sang shen gently nouirsh n cools blood n yin, moisten intestine..the old blood tonic that is cold
Long yao rou
He shou wu
all enter in the lv except long yao rou

22

yang

Lu rong
Dong Chon xiao cao
Ze He che
-----------------------
Rou Cong Rong
Yin yang huo
tu si zi
DU ZHONG
xu duan
ba ji tian....banchi working in Tiens
XIAN MAO ...shenma
Yi ZHI REN ...ZEY CALL HIM..EASY REN
Bu Gu zhi...BUGUINCH...VITILAGO ...WARM AREAS
gu sui bu...Nigusey ..boo

Yang qi shi...gate of vitality
suo yang....soya bean..angela ..her sinew strong..kebir..consitpation ..

Gou ji...gOUGI YEGUBET AND ENKULALIT...STUDY bs STUDENT.......WINDY DAMP COLD DREDEWA

SHA YUAN ZI ..
Hu Tao Ren23

yin yonic

xI YANG SHEN
MMD.
sha shen...nodulam sha shey
SHi HU.....SHO-WOLF ..loved to nourish st yin by eating rabbits
TMD she drinks cold water to cool her yin def from Smoking
BAI HE...baye n bayhuish
Yu zhu...eyu yeneh sweet...her lu n st completely attacked by dry-heat n yin def .....aftriad of future complexity of Steam bone disorder..
Mo Han Lian ..Han LiAN cAO...MY HAND.Dr.Called ..hot bloody

Gui Ban..ht belo layegne ...my yang always subdued...lv yang rising

Nu zhen zi
Hei zhi ma
Gui Ban
Bie Jia: be jap boat .. young salior ..wz big sailors n invog blood...from mensturation led the back....I lost appeite...
Hei zhi ma...lubricate intestine..extinguish wind..

24

astringent

shan zhu yu..shenju wtatu ..fight wz huang qi
wu wei zi..wu beye her spirit is distrubed...
Fu Pen zi ...sweet raspberry for thanksgiving for Albert
jin ying zi...JIn ..yehen .."ORS" sitegate to stop her diarreha ..her lower burner k,bl..n LI affected
fu xiao mai Full of SHEMIya
Ma Huang Gen ...mawa gin...lied wz neutral face why she is sweating at any weather..
Sang Piao Xiao ..sanbaw ashito ehna and adiko ..
Hai pai xiao..hai poli pi pa smoking...bleeding massively
wu mei: wuye eneyahye ...mumi fruit tegne beya ...eating bleeding ...2 much..parasite
He zi ezi behyte
Wu Bei Zi ..weye bezye ..still remember surgical
bai guo...Bego sira meraht always sweet..
Lian ZI ....I went to France
rou dou kou..

Qian shi
chi shi zhi...
Yu Yu Liang
Chun pi ..CHU CHU..BELGA ......HER Intestine is full of parasite ..hard to believe ..winnie......dt lack of cool heat...i did bloodletting...n moxa to dry dampShan zhu yu

25

calm shen

suan zao ren
bai zi ren
yuan zhi

he huan pi...chinese prozac..mr high junpiee...lv qi stag


ye jiao teng..nourish HT, BLOOD , ALEVITATE ITCHING
.ye diewe tenke ....pain ...blood n unblocks channel ...all the roads n collaterals are blocked ..hard to expel any part of the way ..ppl r jumps across the reaod

26

sedate

long gu..2007 ..hard to calm my spirit, my HT always scattered. had always floating YANG..alway anxiety
For non-healing sores

MU LI ..Soften nodules, benefits YIN

ci shi

zhen zhu :Generate flesh,superficial obstruction,settles tremors and palpitation

DAI ZHI SHI...***Strongly directs rebellious qi ,cool blood , stop bleeding
BAI jI lI Brigthen the eyes

27

extinguish internal wind

gou teng
tian ma
bai ji li
shu jue ming

di long
dai zhi shi

28

skin herbs

ku shen
di gu pi
bai xian pi
she chuan zi
zi cao

29

external herb

she chuang zi she chuang zi san
dry damp, kill parasite , relieve itiching ...

30

open orifices

shi chang pu
bing pian
she xiang
niu huang