purgative Flashcards Preview

board Single herbs > purgative > Flashcards

Flashcards in purgative Deck (25):
1

;damp heat .toxic heat
ba zheng san
yin chen hao

da huang

2

purge heat n purge accumul in liang ge san

da huang

3

kill parasite

lu hui
qian niu zi

4

stop bleeding

da huang

5

remove bloodstasis

da huang

6

reduce swelling

mang xiao
gan sui
da ji

7

3 purgative

da huang
mang xiao
Fan Xie ye heat in LI..Chronic n acute
lu hui : lewi hotel

Moisten

Huo Ma Ren
YU LI REN YU LI YA NA ..when she was pregrant ..edema pu


HARISH
QIAN NIU ZI china new cty
Gan sui .. Gana n swizerland
DA jI...
YUAN HUA
BA DOU

8

laxatives

huo ma ren

9

mildly nourish yin, moisten z intestine

blood def in elderly , postpartum ,def patient

huo ma ren

10

promote healing of sores

huo ma ren

11

painful urinary disfunction

da huang

12

water out through stool and urine

qian niu zi

13

water out through anus

gan sui

14

xt severe edema

gan sui..more severe
qian niu zi
da ji

15

pu

yu li ren

16

clear heat via urine

lu gen + bao ma gen

17

chx of purgative

cold and bitter

18

chx of moist lax

nuts n seeds lllubriate intestine

19

chx of harsh expellants

induce prounced diarrhea
diuretics someo fthem

20

purgative need constipation bc

warm febrile dz penetrated into organ level heat

21

purgative needed constipation bc

warm febrile dz accumulation of cold ..usually systemic cold sxx
needs herb that warm interior cold

22

Ulcers and abcess

bai dou...bado bete

23

bilarizia

bai dou

24

nodule

da ji...d-J

25

ALL EXPLENAT

DRAIN water edema
drives out thin mucus
dispel phelgm
toxic