blood tonics Flashcards Preview

board Single herbs > blood tonics > Flashcards

Flashcards in blood tonics Deck (34):
1

what are 7 blood tonics

shu di huang
Dang Gui
bai shao
e jioa
gou qi zi
sang shen gently nouirsh n cools blood n yin, moisten intestine..the old blood tonic that is cold
Long yao rou
He shou wu
all enter in the lv except long yao rou

2

Si wu tang
blood def wiz pallor , dizzines, palp
tonfiy blood

Shu di h

3

Da Bu Yin Wan
k yin causing night sweating ,noctural emission
nourish yin

shu di

4

Jin Gui Shen Qi wan
Generate essence, augment marrow

Shu DI

5

SI Wu t'
palp, mensutrsal disorders
tonfiy blood, regulate menes

DanG gUI

6

eR XIAN TANG, Wen Jing tang, xys
dysm, pospartum pain, PMS
invo n harmonize blood

dang Gui

7

Juan Bi tang, Du Huo jI sHEN tang
abd pain, colndess , dysm

dispel cold

Dang Gui

8

Ji Chuan Jian
drY intestine dt blood def

Dang Gui

9

shi quan da bu tang
sores, abcesses , regquirng tonification, invo blood

Dang Gui

10

Su zi Jiang qi tang
treat cough

Dang Gui

11

SI wu tang
mensutral or uterine cond
nouirsh blood, regulate mense

Bai shao

12

XYS, Shao Yao Gan cao tang, xiao jian zhong tang
calm lv n relieve pain
flank , chest, abd pain dt LV contraint

Bai shao

13

Gui Zhi Tang
spont sweating, night sweats, vaginal dis
Preseve Yin, adjust nurtiritve n protective levels

Bai Shao

14

Jiao Ai Tang
any type of bleeding
Stop bleeding

E JIAO

15

Huan Lian e Jiao T
yin def sx iriitab, insomina , dry cough
Nourish and Moisten the Yin

e jiao

16

Qi Ju DI hUANG WAN
Nourish blood , essence , improve vision

Gou QI zi

17

You Gui Wan
Lumbar pai knee pain
tonfity lv n k

Gou QI zi

18

Gui Pi Tang
Insomina, restlness, dizines...
Ht n sp dis, nourish blood

Long Yao Rou

19

eye..............DRY EYES
mesnsutration
nail
muscle ..........MSUCLE WEAKNESS

LV

20

all goes into LV EXcept Long you rou
that is y u see in Gui pI tang

Long yau rou

21

change sheng di to shu di
from cool to warm

add fire
rice wine
to reduce stag
add sha ren
chen pi

steam sheng di huang , steam it 9 times

22

all tonify yin , essence, blood
doesn t tonisfy qi
weak digestive system please avoid it

shu di

23

regulate menses

Dang Gui SP 4
Bai shao

24

Generate flesh du yao

huang qi
dang gui

25

clear lv fire ...pain
vs
lv blood def pain

chi shao
vs
Bai shao

26

soften lv means ...
tonify lv blood

bai shao

27

soothe lv qi
du yao

chai hu ..soothe...and dry lv
bai shao ...tonify lv yin to complete the chai hu drying

28

Gui zhi tang + yi tang

xiao jian tang

29

sticky
dont cook togther with other herbs

sticky
thus tonify blood, nourish yin , stop bleeding
dont use for exterior sx

e jiao

30

for eyes
lv n k yin def

Gou qi zi GB 37
Ju Hua GB 20

31

Moisten intestine ,
generate fluids ..nourish yin

Sang shen

32

GUI PI TANG
+ mu dan pi
zhi zi
chai hu

u can creat Jia we xys

33

Gui pi tang
wen dan tang

good for insomnia

34

graying hair

he shou wu
shu di
nu zhen zi