Wind heat Flashcards Preview

board Single herbs > Wind heat > Flashcards

Flashcards in Wind heat Deck (19):
1

List 11 wh

Bo he
Sang Ye, Chan Tui, Ju Hua
Niu ban zi, man zing Zi, Dan Dou chi
Mu zei
Ge Gen, Sheng Ma,chai Hu

2

What r herbs benefit throats ** exam
3

Bo he
Niu ban zi,
Chan Tui

*bai wei cool blood heat

3

Vent rashes 5 herbs

Sheng ma +Ge gen
Bo he + Niu Ban zi
Chan Tui + Sang Ye + Jing jie ..w c
* zi cao blood heat

4

Clear eyes 6 exam

Lv
Ju Hua
Chan Tui
Sang Ye
Bo he
Mu zei + Man Jing Zi


Jue Ming zi drain fire x k CAO
qin pi .........clear damp heat

5

Raise yang

Sheng ma
Chai hu
Ge gen.
Bu Zhong Yi qi tang
St 36, du 20

6

Middle Jiao sinking

Chai hu
Sheng Ma

7

Diahrea

Ge Gen

8

All ( throat , eye n rash)

Bo He , chan Tui

9

Toxic heat

Nui ban zi*******
Sheng ma
Carbuncles , boils

10

Moisten Intestine

Niu ban zi

11

Clear head
HA

Man Jing zi

12

Add last min

Bo he

13

Soothe lv
X Iao Yao San

Bo he
Chai hu

14

Extinguish wind
Lv wind

Chan Tui

15

Sto bleeding

Jing jie wc
Sang Ye
Zhi zi

16

HTN
High cholesterol

Shan za
Jui Ming zi

17

clear toxic heat in Pu ji xioa du yin

niu bang zi

18

qiang huo sheng shi tang ///despel wind, relieve pain

man jing zi

19

stop bleeding

mu zei