qi tonic Flashcards Preview

board Single herbs > qi tonic > Flashcards

Flashcards in qi tonic Deck (59):
1

what are qi tonic herbs
11

Yi Tang
Bia bIAN dOU: be bado hode ..tx summer heat, poisioning
drinking summer heat liquid wz empty abd..to tx my posion
gAN cAO gashaow ..harmonzie other herbs
DA ZAO...da zao sweet ..harmonize other herbs
Bai zhu..bezhu
shan yao...: shagnawe
Huang qi: oh chi
Dang shen: Doc
Ren shen : Aranshi
Tai zi shen....taizhen ...summer heat..good for childern tonify qi n yin
CI wu jia
sha jI

2

Sheng Mai San
Yuan Qi def
SOB'
Shallow breathing
profuse sweating
severe blood loss
rescue from collapse

Ren shen

3

Si Jun Zi Tang

sp qi def , fatigue, wariness, appetitel loos, organ prolaspse

tonfiy lu n sp def

ren shen

4

Bai He Jia Ren shen Tang
waisting n thirsting disorder
qi n fluids injuried by fever n profuse sweating
genrate fuluids

ren shen

5

tian wang bu xin dan
papl wiz anxiety, insomina, poor memory
calm mind

ren shen

6

si jun zi tang
faituge , lack of strenghten, loose stool
tonify MJ
tonify sp n lu

dang shen

7

Gui PI TANG
Dang Gui Bu xue tang

weak limbs, poor app, loose stool, SOB TONIFY QI

Huang qi

8

ba zhen tang
thirst, fatigue dt qi n fluid injury

generte fluid n nourish blood

dang shen

9

Mu Li SAN, Yu Ping Feng san
ext def wz spontan sweating

Huang qi

10

Fang JI hUANG qi tang
ext def wz spon sweating

proective qi, stop sweating

Huang qi

11

shi quan da bu tang

promote pus, , chronic ulcers n sores dt def

huang qi

12

tx xiao ke sy

huang qi

13

sheng ling bai du san, Wan Dan tang
TONIFY sp qi , aug qi

Shan yao

14

Liu wei di huang wan
frequent urination, spermatorhea ..
secure k essence, stop discharge

shan yao

15

intense thirst, irritability, dyhyderation in fever
nourish yin , relive thirst

shan yao

16

si jun zi tang, li zhong wan
tonify sp qi , dry damp

bai zhu

17

yu ping feng san
stabilize the ext , stop swaeting

bai zhu

18

Gan Mai Dao Zao T
pallor complexion, irrit, emotional liab dt restless organ disorder
nourish blood, calm spirit

da zao

19

Gui zhi tang
nouritive n proectivite disha
harmonze ying n wei

da zao

20

Gan Mai da zao tang, zhi Gan cao tang
sp def wiz SOB, lassitude , qi or blood def
tonfify sp qi, , aug qi

Gan Cao

21

Ma xing Shi Gan T
Moisten the Lung, stop cough

gan cao

22

carbuncles, sores

Gan Cao

23

xiao yao san
painful spasm of abd, leggs

Moderate spasm

Gan cao

24

angiGONIse YUAN ZHI

Gan cao

25

Incompatible
hai zi, da ji, Yuan Hua, Gan Sui

Gan cao

26

sheng Ling Bai zhu san
strengthen sp, transform damp
poor appetite ...

Bai Dian Dou

27

xiao jian zhong tang
sp qi def dt overextertion wiz SOB, Loss of app
tonfiy mjqi relive pain

Yi Tang

28

stabilize exterior , stop sweating

dang shen
huang qi

29

xiao ke

huang qi
shan yao

30

moisten lu , stop cough

Gan cao
yi tang
Feng mi

31

moderate otehr herbs

Gan cao
da zao

32

Tonify MJ, STOP PAIN

Yi Teng
Feng Mi

33

calm shen

Ren shen

34

to generate fluid u to Combine with MMD , wwz

REN SHEN

35

incompatible WITH REN SHEN

li LU
lI lU ALSO INCOMP WITH ALL SHEN , Bai shao

36

ANTgonize with ren shen

WU LING ZHI
HUMAN AND POO .DONT COMBINE THEM :)
lAI FU ZI

37

Becareful if the systolic is over 180 HTN

REN SHEN

38

2 TO 3 TX DOSE OF REN SHEN

DANG SHEN

39

KING HERB
IN bU ZHONG YI QI TANG
CV 6, ST 36, DU 20

HUANG QI

40

tonify defensive qi

huang qi
help bai zhu

41

use after post surgery dt def pattern to
generate flesh

huang qi
add dang gui

42

use post surgery dt trumua

ru xiang
mo yang

43

xiao ke

huang qi

44

sp dislike dampness
one dry
one drain
it is in si ju zhu tang

fu ling
bai zhu

45

summer heat h

he ye
hua shi
bian dou
qing hao ===

46

xiao ke du yao

huang qi
shan yao

47

for harmonize du yao

da zao
sheng jiang

48

EXT WIND
INTERIOR DEF

DANG SHEN

49

Incompatible wz hAI ZAO

Gan cao

50

calm shen
Gan Mai Dao zao tang
heavy n sticky
becare ful for tonifying ...
sticky, greasy coating
dont use Da Zao

Da zao

51

enters 12 channels

GAN CAO

52

GOOD for toxic heat eventhough its temp is
neutral

Gan cao

53

Anti gonistic with Yuan zhi

Gan cao

54

Honey
tonify
prevent side effect.... Gui zhi fu ling wan
never give for childern

Feng MI

55

rice
protect from cold
Bai Hu Tang

Meng mi

56

which herbs in the strain deco

yi tang
mang xiao

57

separate cooking

ren shen

58

stabilize the exterior wiz Huang qi

Bai zhu

59

Combo

Ren shen + FU ZI...
dang shen + fu ling...tonify z sp 1i...
Huang qi + Dang shen: anytype of qi def
Shan Yao + Ful ling : excesive n freq urination
Gan chao+ Ren shen: sp def , pap dt blood def
Bai zhu + Cang zhu: damp obstructed, sp def
Bai zhu+ Huang qi: tonify sp qi