warm interior Flashcards Preview

board Single herbs > warm interior > Flashcards

Flashcards in warm interior Deck (28):
1

what are 12 warm interior

Fu zi
Chuan Wu
Cao Wu
Gan Jiang
Rou Gui
Wu Zhu YU
Chuan jiao
Gao Liang Jiang
Ding xiang
Xiao Hui Xiang
Bi Ba
Hu jIAO

2

si ni tang,
devastating yang, chill cold

Fu zi

3

zhen wu tang
Fu zi long tang
You gUI WAN

WARM K AND SP

Fu zi

4

xiao luo luo dan

painful obstruction dt w c damp

Chuan wu
cao wu

5

Li zhong wan
warm the middl Jiao ,expel cold

Gan Jiang

6

yOU GUI WAN

cold limbs, lumbar weakness, chronic dysentry dt sp, k , ht def

Rou gUI

7

Yang He T
epig n abd cold pain , dysm dt blood cold
dispel deep cold , open blood vesels ,r elive pain

Rou Gui

8

Lead fire back down
heat in z upper body while lwoer is cold

Rou Gu i

9

shi quan da bu tang
promote qi n blood production ,,
for chornic qi n blood def

Rou Gui

10

wu zhu yu tang
wen jing tang
intermitent cold , epig abd pain
sour reg ...vomiting after meals..warm MJ , dispel cold ,descend rebellious qi

Wu zhu yu

11

Zuo Jin wan
sooth lv qi , warm the lv channel
sour reg dt lv/st dish

WU zHU yU

12

SI SHEN WAN ...DRY DAMP , STOP DIARRHEA

WU ZHU YU

13

DA Jian Zhong Tang
cold pain epig , abd, indigestion
for excruciating pain

chuan jiao
or
Hua jiao

14

kill parasite

chuan jiao

15

Liang Fu Wan
intermittent epig /abd pain..warm middle , relive pain

Gao Liang jiang

16

warm the lv qi n warm the lv channel
Tian Tai Wu yAO SAN

xIAO Hui Xiang

17

nv from cold in the st
su he xiang wan

Bi Ba

18

cold in the channel vs
cold in the organ

wu tou i.e xiao huo luo dan
vs
Fu zi i.e jin gui shen qi wan

19

u have to know this

1. mutual accentuation...synergy effect

2. enchanement ...zhi mu + shi gao ..b

3. employment ..Huang qi..mild diurectic so helping + major diuretic fu ling..
4. fear
ban xia fears...sheng jiang
5. suppression
sheng jiang suppress ban xia

study this

20

compatible means
of fu zi

side effect
ban xia
bei mu
gua lou
bai lian
bai ji

21

antigonistic means
fu zi

cancel the function
xi jiao

22

ren shen
lI lu Incompatibel ........wz ren shen....L I R...LIIER...
BUT
ANTI ............... ...WU LING ZHI
Lai Fu zi ..................anti.............REN SHEN LAR ...

KNOW THIS

23

Gan cao
incomparible with
vs
antigo

hai zao ..GIH


vs
yuan zhi G A Y...GAY PEOPLE

24

warm the MJ
UPPER JIAO
ht, lu
sp, st

Gan Jiao

25

HU JIAO IS

RED PAPPER

26

CONTRA IN PREG IN GENERALLY

WARM HERBS

27

stop diahrea

Gao Liang jiang

28

frequent urinatin

wu yao ...regualte qi