yang tonics Flashcards Preview

board Single herbs > yang tonics > Flashcards

Flashcards in yang tonics Deck (23):
1

what are yang tonics 14

Lu rong
Dong Chon xiao cao
Ze He che
-----------------------
Rou Cong Rong
Yin yang huo
tu si zi
DU ZHONG
xu duan
ba ji tian....banchi working in Tiens
XIAN MAO ...shenma
Yi ZHI REN ...ZEY CALL HIM..EASY REN
Bu Gu zhi...BUGUINCH...VITILAGO ...WARM AREAS
gu sui bu...Nigusey ..boo

Yang qi shi...gate of vitality
suo yang....soya bean..angela ..her sinew strong..kebir..consitpation ..

Gou ji...gOUGI YEGUBET AND ENKULALIT...STUDY bs STUDENT.......WINDY DAMP COLD DREDEWA

SHA YUAN ZI ..
Hu Tao Ren
2

tu si zi wan
k yand def wiz fatigue , impotence, exter cold
k/lv tonfi, yang tonif

Lu Rong

3

er xian tang
k yand def causing impotence, infertility
tonify mingmeng fire , k yang

yin yang huo

4

lumbar pain, weakness, impotence,
tonfiy k wz out overly drying,

Bai Ji Tian

5

si shen wan
warm the sp to stop dihearrhea

Bu GU zhi

6

er xian tang
k yang def, infertility dt cold womb , cold essence
Harsh warm Mingmen fire n k kyang

Xian Mao

7

Da zao wan
lv n k def wiz weak , sore lower back n knees, fatigue
tonify lv/k

Du Zhong

8

shou tai wan
calm restless fetus

xu duan

9

Tu si zi wan
k yang def wiz impotence

tu si zi

10

used for trumatic injury

Gu SUI BU
XU DUAN

11

TONIFY LV, BRIGHTEN EYES

TU SI ZI
SHAN YUAN ZI

12

strengthen bone and sinews

gou zi
xu duan
du zhong
gu sui bu

13

stop diahrea ,, k/SP yang tonfiy

Yi zhi ren
bU GUI ZI

14

Moisten intestine and tonify k

rou cong rou
hou tao ren
suo yang

15

k grasp qi

huo tao ren

16

increase libido

yin yang huo

17

know this
yin yang huo
+
xian mao
er xian tang good for
for menopause .HTN has yin /yang def
.hot flush followed by chills

yIN yANG HUO/XIAN LI PI

18

k yang def and w-c -d bi to stop pain

xian mao, yin yang huo
ba ji tian

19

joint pain

ba ji tian

20

excessive saliva
secure urine....winnies ..formula
turbid Gao lin urination

yi zhi ren

21

activate blood besides to tonify k n lv yin
so for truma

xu duan

22

txt HTN
TONFIY k n lv
strengthen bone n sinew

SANG JI SHEN
DU ZHONG

23

GOOD for the yes

gou qi zi
tu si zi
nu zhen zi