Yi Guan Jian ..LV/K YIN DEF W/Qi stag Flashcards Preview

board Single herbs > Yi Guan Jian ..LV/K YIN DEF W/Qi stag > Flashcards

Flashcards in Yi Guan Jian ..LV/K YIN DEF W/Qi stag Deck (10):
1

H/A, dizziness, blurred vision, othere LV wind

Bai shao
xuan shen

2

constipation

Gua Lou Ren

3

Heat from def

Di Gu pi

4

Severe yin def w/dry tongue

shi hu

5

firmness over the area of pai

bie jia

6

severe abd pain

bai shao,
gan cao

7

very dry n bitter mouth

add small amount of Huan lian

8

weakness in lower extermities

niu xi
yi yi ren

9

HTN W/more severe LV/k def

sang Ji sheng
DU ZHONG

10

HTN W/more heat

xia ku cao
huang qin