Clear blood heat Flashcards Preview

board Single herbs > Clear blood heat > Flashcards

Flashcards in Clear blood heat Deck (19):
1

Cool blood n stop bleeding ng in xi JiAo Di hang

Xi Jiao
Mu Dan pi

2

Jia Wei Xiao Yao San

clear lv Fire ***

Mu Dan pi

3

GUI Zhi fu Ling wan : inv blood

Mu Dan pi

4

Clear def heat: Lin Wei Di Huang wan

Mu Dan pi

5

Generate fluids, nourish yin in
Bai He Gu Jin t

Xuan shen

6

Generate fluids, nourish yin in
Qing hao Bie jia t

clear def heat from teh same formula

Sheng Di Huang

2. mU DAN pI

7

Clear blood heat in Qing yin tang ..nutritive

Xuan Shen

8

Clear Ht Fire in dao chi San

Sheng DI h

9

heat entering Z PC wz high fever
/Calm shen in z febril disease
Qing Ying Tang

Xi Jiao

10

4 clear blood heat

Shui Niu Jiao ...water buffalo ..x jiao
xuan shen
sheng di
mu dan pi
xi jiao
Zi Cao
------------------------
Yin Chai Hu
Bai WEI

11

UNBLOCK BOWEL N MOISTEN INTESTINE

ZI CAO

12

VENT RASH ** popular for skin diseases

ZI CAO

13

TOIXIC OVER DOSE OF 30 TO 40

BAI WEI

14

TOPICAL USE FOR RASH

ZI CAO

15

PAINFUL SORE THROAT

BAI WEI

16

not only clear heat but also toxic heat

xuan shen

17

soften nodules herbs

lian qiao
mu li+ xuan shen
zhe bei mu + xiao ku cao

18

cool and move blood

zi cao
dan shen
mu dan pi
chi shao

19

CHX

COLD, BITTER OR SWEET
CLEAR heat from nutiritive level , yin enrching