dispel wind damp Flashcards Preview

board Single herbs > dispel wind damp > Flashcards

Flashcards in dispel wind damp Deck (27):
1

Du huo Ji sheng T : W-C-D , relieve pain
and tonify lv and k

W_C_D , alleviate pain , unblock collateral Juan BI Tang

Du Huo
sang ji sheng
Sang zhi

2

release ext, disperse w-c in Qiang Huo Sheng shi Tang

Du HUO

3

fish bone stuck in the throat

Wei Ling xian

4

w-c-d..in 12 channels

Wei LIng Xian

5

calm the fetus in shou tai wan

sang zi sheng

6

tonify lv /k
strengthen bone , tendon

wu jia pi
sang ji sheng
du zhong
xu duan
huai niu xi

7

strengthen sinews

xi xian cao
qin jiao
wu jia pi
mu gua

8

clear def heat

QIN JIAO

9

tRANSFROM DAMP ,REDUCE SWELLING in Wu Pi Yin

Wu Jia Pi

10

topical to treat itching skin disorder

Hai tOng Pi

11

Heat bi syn

Qin Jiao

12

High blood pressure
& Unblock the channel

xi xian cao

13

facial paralysis

bai hua she

14

mention 10 dispel wind damp herbs

stop pain , expel wind damp
Du Huo
Wei Ling xian
HaI Tong pI..tequaye tomi
qIN Jiao ninajao

unblock channel n smooth tendon

Mu Gua...mu gabye
Sang zHi ...san Jorge beer ..
xi xian cao ...
Bai Hua She

tonify Lv/K

wu jia pi...since she paid ..my lv n k is warm
Sang Ji sheng .....................competition ..nourish yin and blood

15

upper body pain

qiang huo

16

lower body pain

du huo

17

whole body pain

wei Ling XIAN

18

Shaoyoin tooth ache n wind damp

Du Huo

19

PU and wind damp cold bi
wu pi san

Hai Tong PI

20

hot bi

Qin jiao

21

YIN DEF
Moisten intest
Jaundince .
sl cold

Qin jiao

22

sour taste
no exterior sx

MU GUA

23

Juan Bi Tang
expel wind damp
used for upper body bi

sang zhi

24

upper limb syndrom

shang zhi
Gui zhi

25


open the channel
it is snake ..tx skin

Bai Hua shi

26

calm the fetus
and tx HTN
Strengthen LV/K

SANG ZI SHENG

27

Transform damp and tx lv/k

WU JIA PI