Ångest Flashcards Preview

T9 > Ångest > Flashcards

Flashcards in Ångest Deck (13):
0

Nämn några ångestsyndrom

Paniksyndrom
GAD
Agorafobi
Social fobi
Akut stressyndrom
PTSD
OCD

1

Vad kan utgöra fokus för en fobi

Kräver en evolutionär förklaring. Ska inte gå att få fobi för ex bilar eftersom det funnits så kort tid.

2

Finns det tillstånd med uttalad reduktion av ångestbenägenhet

Ja s.k. Thrillseakers kan sakna ångest
Vissa tillstånd där man är oerhört impulsiv ex ADHD kan känna mycket lite ångest

3

Hur vanligt är det med primära ångestsyndrom?

Kvinnor 30% män 20%

Mycket viktigt med tidig diagnos, annars risk för att bli kroniskt/ generaliserat

4

När kan sekundär ångest förekomma?

Till somatiska och psykiska tillstånd
Kan även vara medicinbiverk bricanyl

Ex hyperthyreos, EP, feokromocytom, carcinoid, även resp insufficiens

5

Vad kännetecknar paniksyndrom?

Återkommande panikattacker
Förväntasattacker
50% lider av agorafobi

6

Hur behandlas paniksyndrom?

KBT
SSRI lågdos och info om paradoxal initial ångest mångårig behandling.
Bensodiazepiner ( måste ha plan för utsättning )

7

Vad är social fobi ?

Rädsla för situationer där man kan dra till sig andras uppmärksamhet,
Undvikande beteende

Drabbar ofta yngre personer

8

Hur behandlas social fobi

KBT
B-block minskar hjärtklappning
SSRI
'MAO

9

Behandling av GAD

KBT
SSRI
Benso
LYrica

10

Vad kan skapa ett PTSD?

Svårt traumatiska upplevelser med allvarligt hot mot livet ex skenavrättning, tortyr, våldtäkt.

11

Hur hög är komorbiditeten vis PTSD?

40-60%
GAD, paniksyndrom, depression, alkohol och narkotikamissbruk

12

Behandling av PTSD

Fokuserad korttidspsykotrapi
KBT
SSRI
neuroleptika
Undvik benso!
Propavan hjälper med sömn (neuroleptika)
EMDR - eye movement desensitation and reprocessing bla bla bla dålig effekt.