Depression Flashcards Preview

T9 > Depression > Flashcards

Flashcards in Depression Deck (26):
0

Vilka fundamentala känslor finns?

Rädsla, glädje, skam, förvåning, ilska
Universella, kan ses hos både folk och djur

1

Vad är melankoli?

En djup depression?

2

Hur stor är livsincidensen av depression?

17-18%
Vanligare hos kvinnor

3

Depression är riskfaktor för vissa somatiska sjukdomar

Hjärtkärlsjuk och cancer

4

Hur vanligt är det med suicid i samband med depression?

5%

5

Hur många av suiciden har bakomliggande depression?

Hälften

6

Hur karaktäriserar man depression?

Polaritet - uni/bipolär
Förlopp - enkel eller återkommande, större risk desto fler depressioner man haft. >3 och man skall erbjuda behandling emellan
Svårighetsgrad - lindrig medel svår(psykos)

7

Vad krävs för att diagnosen depression skall sättas?

Enligt DSM5

Nedstämdhet
Minskad glädje/intresse
Viktnedgång
Sömnstörning
Agitation
Brist på energi
Skuld och värdelöshetskänslor
Minskad koncentrationsförmåga
Återkommande tankar på döden och suicid

Skall skall ha fem av dessa
Varat 2veckor
Ej orsakad av droger
Nedsatt funktion
Inte ha maniska inslag

8

Beskriv några vitalsymptom vid depression

Viktförlust
Hyposalvation
Torr i munnen
Sexuell störning
Sömnstörning
Förstoppning

9

Vad är dystymi?

Då en patient varit nedstämd nästan varje dag i två år. Tillsammans med två av symptomen:
Aptitförändring
Ändrat sömnbehov
Trötthet
Mindervärdeskänslor
Koncentrationssvårigheter
Hopplöshetskänsla

varar längre än depression. Har inte de somatiska symptomen. Upplevs som en subklinisk depression. Svarar sämre på behandling. Färre symptom och mer känslomässig symptom

10

Vad kännetecknar melankoli

Ständigt sänkt grundstämning
Reagerar inte ens på sina normala intressen

Alltid sämre på morgonen
Vaknar alltid tidigare än vanligt

11

När kallar man det kronisk depression?

Då kriterierna för depression varit uppfyllda i över två år

12

Varför blir man deprimerad?

Biologi genetik
Psykologiska miljöer
Sociala miljöer

13

Vilka signalsystem är inblandade vid depression?

Serotonerga, dopaminerga,

14

Vad skall man tänka på för diffdiagnosen då pat inte svara på antidepressiva

Hyper hypothyreos
B12
Demens
Parkinson
Wilsons
Hyper/hypopara

15

Vilka labbprover skall tas i samband med depressionsutredning?

TSH, T4, Hb, glukos, b12&folsyra, elektrolyter, leverstatus + peth

16

Vad finns det för behandlingar mot depression

SSRI
MAO
SNRI
Tricykliska
ECT

Därutöver finna KBT-varianter och interventioner
Ljusbehandling
Kost och motion

17

Vad skall göras innan depressionsbehandling inleds?

Uteslut annan sjukdom
Bedöm suicidtankar

18

När inträffar normalt postpartumdepressioner?

Inom 4 veckor från partus. Ökad risk för suicid. Drabbar drygt 10%

19

Vilka tre begrepp använder man sig av då man talar om förloppet av depressionen?

Enstaka, recidiverande eller kronisk >2år

20

Du har en patient framför dig som drabbats av sin första depression. Hur går du tillväga?

Ge patienten ett lugnande besked säg att det går att behandla
Uteslut annan sjukdom
Gör suicidbedömning
Fråga om sociala förhållanden.
I
1Inled med SSRI halva dosen i en vecka därefter fulldos, informera om ökad ångest i början
2 överväg ångeslindrande ex benso eller atarax.
3 överväg propavan sömnmedicin

Följ upp patienten ett parveckor senare, lämna ett nummer de kan ringa.

21

När skall en deprimerad patient skickas till psykiatrin?

Om aktiva suicidtankar
Ett behandlingsförsök utan framgång
Samsjuklighet ex psykos mani
Svåra biverkningar av medicinen

22

Hur länge skall patienten stå på antidepressiva?

Patienten skall ha 6 månaders symptomfrihet innan utsättningsförsök kan göras

23

51. Vilken behandling ar mest effektiv vid svar depressiv episod med psykotiska symtom?
A. Litium
B. SSRI { selektiva serotoninaterupptagshammare
C. ECT
D. SNRI { serotonin- och noradrenalinaterupptagshammare
E. Neuroleptika

C

25

24. Du ar AT-lakare pa en vardcentral vid Hallandskusten och en 38-arig man, som fatt ett recidiv i egentlig depression av mattlig grad, har blivit insatt pa Citalopram R (citalopram) 20 mg, 0,5 tabl pa morgonen i sju dagar, darefter 1 tabl varje morgon. Pat ringer pa din telefontid tre dagar senare och berattar att hans morgonangest okat efter insattningen nar han vaknar vid 05.30-tiden. Pat ar val fungerande i samhallet, ar gift och har tva barn, arbetar pa forsakringsbolag. Inga tidigare missbruksproblem.
Vilket preparat ar lampligast att lagga till omgaende?
A. Lyrica R (pregabalin)
B. Nitrazepam R (nitrazepam)
C. Remeron R (mirtazapin)
D. Seroquel R (quetiapin)
E. Sobril R (oxazepam)

Sobrilns

26

hur ser suicidtrappan ut?

nedstämd/deprimerad
livsleda
dödstankar (det känns hopplöst)
dödsönskan (önskar du att du vore död)
självmordstankar
självmordsplaner
självmordsförsök