Beroende Flashcards Preview

T9 > Beroende > Flashcards

Flashcards in Beroende Deck (17):
0

Hur behandlas en akut heroinöverdos?

0,4mg naloxon en dos som kan upprepas 2-3 ggr med ett par minuters mellanrum

1

Vad ska man tänka på vid administrering av naloxon?

Att halveringstiden är kortare än för opioider varför dosen måste upprepas

2

Vad gäller generellt för opiatabstinens?

Att den kan vara mycket svår för,patienten men inte livshotande

3

Är opiatabstinens en inläggningsindikation?

Nej egentligen inte, eftersom patienten inte kan dö av det. Undantag är patienter med svåra GI-biverkningar alt gravida med abstinens

4

Hur lång är halveringstiden för heroin respektive metadon? Vad har det för klinisk relevans?

Heroin 2-3 h, metadon 16-60h. Det innebär att heroinister kommer få abstinens efter 8-12 h, medan metadon efter 36-48 h med ett maximum efter 4-6 dagar

5

Nämn några karaktäristika för opiatabstinens

Dysfori
Illamående/kräk
Muskelvärk/ökat tårflöde/rinnande näsa
Vidgade pupiller
Lös avföring
Feber
Sömnsvårigheter

7

Hur behandlas opiatabstinens?

Symptomatiskt
Ex loperamid mot lös avföring
Sömnmedel mot sömnsvårigheter

8

Abstinensen är ett för hjärnan farligt tillstånd, bland annat med tanke på nervcellsdöden. Vilket kemist system står för det allvarliga neurotoxiska inslaget?

NMDA (N-metyl-D-aspartat) glutamatsystemet ger halvpoäng

9

antabus är en aversionsbehandling, vad innebär det?

att man genom klassisk betingning försöker skapa en association mellan alkohol och illabefinnande

10

Vilken verkningsmekanism har antabus?

blockerar enzymet alkoholdehydrogenas vilket leder till att acetaldehyd ansamlas, ett ämne som orsakar ansiktsrodnad, hjärtklappning och svettning

11

vad krävs för att antabus ska vara effektivt som spärrmedicinering?

stödsamtal och regelbunden uppföljning.

12

vilken är acamprosat*(camprals) huvudsakliga effekt

minskar suget

13

Vilken substans finns det i överflöd vid ett abstinenstillstånd?

glutamat

14

på vilket system verkar acamprosat? (Campral)

glutamat

15

vad är unikt med naltrexonbehandling vid alkholavvänjning?

det blir lika många återfall som utan medicinen, MEN en liten grupp patienter återfaller inte i samma destruktiva beteenden som innan. De mister ruskänslan av alkoholen.

16

hur behandlas lindrig och svår heroinabstinens?

lindrig: behandlas symptomatiskt
-nsaid mot smärta
-immodium mot diarre
-postafen mot illamående
- klonidin mot hjärtklappning
Svår:
buprenorfin subutex
kodein

17

hur lång tid tar det från senaste dos till att heroinabstinensen börjar? när är abstinensen som värst?

4-8h efter senaste dos. som värst är det efter ett till två dygn