Infektioner Allvarlig Sjukdomar SIDS Flashcards Preview

T9 > Infektioner Allvarlig Sjukdomar SIDS > Flashcards

Flashcards in Infektioner Allvarlig Sjukdomar SIDS Deck (38):
0

Varför får barn upprepade virusinfektioner?

Eftersom de saknar immunologiskt minne

1

Vad är det vanligaste när ett barn har feber och kräker? Vilka frågor ska ställas

Sjukdom på dagiset
Äter / lyckas barnet drickas
Avföring
Hur är hon? Vad har barnet gjort senaste timmen? Leker barnet eller ligger det helt apatiskt.

Andning/puls för att kolla dehydreringsnivå.

Absolut vanligast är det med gastroenteriter
Diff, meningit, sepsis, förstoppning, pneumoni, pyelonefrit(missa inte denna), influensa, RS

2

Vilket är det vanligaste gastroenteritviruset hos barn?

Rotaviruset, cirka hälften
Sjuk upp till en vecka. Utvecklar ingen immunitet. Ger hypertona dehydreringar.

3

Tecken på lätt dehydrering.
Hur behandlas?

5% viktnedgång
Opåverkad puls och andning
Ge vätska, lite i taget med sked.
Annars ge dropp 5% av kroppsvikt på 4h

4

Tecken på måttlig dehydrering

Oftast runt 10% viktnedgång
Trött hängig
Insjunkna ögon
Insjunken fontanell
Hudturgor

5

Hur behandlar man ett barn med svår gastroenterit och verkar svårt dehydrerat?

Sätt en nål, om svårt sätt en sond
Ta elektrolyter +syrabas
Ge ringer
Ge 20ml/kg på 15 minuter om barnet är på väg mot chock

6

Vad skall kapillär återfyllnadstid ligga på?

Under 2s

7

Vilka fynd symptom vid meningit hos barn?

Buktande fontanell. Har mer spelutrymme i skallen, mindre medvetandesänkning
Petekier
Huvudvärk
Feber
Kan vara nackstela

8

Vilka parametrar förändras först hos barn?

CNS
AF
Saturation

BT/puls/blodtryck är sådan som ändras sent

9

Vilka prover tas vid meningit misstanke?

Hb vita trc
Crp
Kreatinin
Odla - näsa svalj blod urin
Gör en LP

10

Vad skall analyseras vid LP?

Odling
Mikroskopi
Glukos
Vita
Laktat

11

Vad är förstahands AB vid meningit

3 cefotaxim

12

Tydliga tecken på pneumoni hos ett barn?

Förutom takypne, sänkt sao2 och hög AF ses:

Bukandning och indragningar
Större barn auxillär andning
Ha barn är magont vanligt. Kan komma in på appmisstanke eftersom pneumonin retar diafragman

13

Hur ska pneumoni utredas?

Auskulation kan vara svårt
RTG säger inte så mycket
Odling värdelöst

Utan behandla med antibiotika penicillin V
Om långdraget misstänk mycoplasma ge erytomycin

14

Vilka andningspåverkade barn läggs in?

De som använder extra andningsmuskler
Behöver extra syrgas
Allämänpåverkade

Brukar normalt inte följas upp. Om inte upprepade.

15

Take home från föreläsningen

Förstå skillnad SIRS, SEPSIS, Svår sepsis

Barn kan upprätthålla sin cirkulation längre genom vasokonstriktion, däremot stor påverkan på AF

16

Handläggning av akut sepsis hos barn

Gör ett snabbt status
Syrgas fullt drag på mask
IV-infarter
Ge vätska ringer
Ta blodprover, koagulationsstatus, blodgas
Odla
Ge antibiotika

17

I vilken ålder i träffar SIDS?

Mellan 1-4 månaders ålder

19

Vad finns det för riskfaktorer för SIDS?

Rökning ökar
Amning minskar
Sova på rygg minskar
Sova med förälder ökar

20

Nämn en gastroenterit som är känd för att ge hypertona dehydreingar

Rotavirus

21

Beskriv en bra regel för hur stort underhållsbehovet av vätska är hos ett barn

0-10kg = 100ml/kg
10-20= 50ml/kg
>20 kg 25 ml/kg

22

hur stor viktnedgång motsvarar en lätt dehydrering?
hur kan den normalt behandlas?

5%
drick och ät som vanligt

23

hur stor är viktnedgången vid en måttlig dehydrering och vilka symptom kan ses? hur ska den behandlas?

5-10% trött och tagen, torra slemhinnor, insjunken fontanell.
Överväg att ge vätska via sond eller IV, ge 5% av kroppsvikten på 4h

24

vilka två vitalparametrar är pålitliga vid undersökning av ett akut sjukt barn?

andningsfrekvens, SaO2, och medvetandegrad.
BT sjunker inte förrän mycket sent i förloppet och då försvinner det snabbt

25

Beskriv några steg i handläggningen av en patient som du misstänker lider av meningit

1, allmänna blodprover
-blodstatus Hb, vita, trc, diff, CRP
-krea + leverprover
-koagulationsstatus PK + ApTT
-blodgas
2, Odla igenom
-blod
-urin
-Nasofarynx
-svalg
3, LP om ej högt ICP

26

Vad skall analyseras i likvor vid en LP? hur många rör skall tas?

5 rör

Rör 1 : glukos / laktat
Rör 2 : Odling PCR direktmikroskopi
Rör 3 : Albumin
Celler (Poly/mono)
Intratekal antikroppsproduktion
Rör 4 : Påvisa blod (subarach?)
Rör 5 : Serologi om man vill påvisa borrelia
Virologi virusutlöst meningt ex herpes

27

Beskriv ett typiskt fynd i likvor vid bakteriell meningit

grumlig likvor vid ockulärbesiktning
höga poly
högt laktat
sänkt glukos

28

Du har LPtat ett barn på misstanke om bakteriell meningit. Svaret kommer tillbaka att glukos är normalt, laktat förhöjt, mono höga. Du har satt in patienten på cefotaxim och ampicillin iv. vad gör du?

Du misstänker istället att detta kan röra sig om en viral meningit, kanske då Herpes. byter snabbt över till aciclovir istället.

29

vad är vanligas; bakteriell eller viral meningit?

50/50

30

Vilka barn skall antibiotikabehandlas?

BensylPC / kåvepenin om;
snabbt förlopp
högt CRP, höga vita med övervikt på neutrofila
lungröntgen innehåller någon slags infiltrat.

31

Du har en liten pojke framför dig 4 år gammal som har feber, är snabbandad och har lite rossel på lungorna. Lungröntgen visar infiltrat och du överväger att behandla honom med antibiotika. Vilka skall läggas in?

1, använder extra andningsmuskler
2, behöver extra syrgas för att hålla SaO2 >92%
3, grav allmänpåverkan
4,kräker så att de inte kan behålla kåvepenin och därför måste få IV

32

Skall barn som genomgått en lunginflammation följas upp.

Nej, om förloppet var normalt med svar på behandlingen skall de inte följas över huvudtaget

33

Hur svarar vuxna jmf med barn på septisk chock? varför går det snabbare för barn då deras BTsjunker

Vuxna vasodilaterar och höjer hjärtfrekvensen för att hålla upp BT och perfusion

Barn har redan hög hjärtfrekvens utan kan bara vasokonstringera för att upprätthålla BT, då detta spelats ut dimper de.

34

RS-virus beter sig på ett speciellt sätt. förklara

folk insjuknar nästan uteslutande i december till mars, och nästan bara vartannat år.

35

Hur behandlar man en RS-virus infektion?

Rs virus kan är en obstruktiv bronkiolit
behandlas med adrenalin
ev kortison
ev sjukgymnastik för att bli av med slemmet.

36

Vilka barn vaccineras för TBC

alla som tillhör riskgrupper dvs (sker vid 6 mån)
-barn/barnbarn till invandrare
-barn som ska bo utomlands

37

Nämn en kontraindikation till att få BCG vaccin

immunbristsjukdom

38

Vilka fyra orsaker finns det till att ett spädbarn <1 månad blir riktigt riktigt dåligt?

1, sepsis, infektion - behandla chock och AB
2, hjärtfel ductusberoende - behandla och håll ductusen öppen genom att ge prostaglandin
3, Supraventrikulär tachycardi - WPW, behandla med adenosin
4, metabol sjukdom- glukosdropp + shockbehandling