Barn Normala Psykomotoriska Utveckling Flashcards Preview

T9 > Barn Normala Psykomotoriska Utveckling > Flashcards

Flashcards in Barn Normala Psykomotoriska Utveckling Deck (29):
0

Vilka kategorier bedöms barns utveckling efter?

Motorisk
Språklig
Intellektuell
Emotionell
Social

Mycket fynd genom att se hur de leker

1

Inom vilket spann börjar barn gå?

9-16 månader

2

När kan man lyfta på huvudet?

Nyfött ska kunna. Sjukt att hänga som en påse

3

Vilken ordning kommer grovmotoriken?

Lyfta huvudet
Rulla
Sitta
Krypa/hasa
Stå

Springa
Gå i trappa
Stå på ett ben
Hoppa på ett ben

4

När rulla

6mån

5

Sitta?

6-10 mån

6

Krypa/sitthasa

10mn

7

Stå

10 mån

8

Gå?

9-18 mån

9

Springa?

20 mån

10

Vad innefattar finmotoriken som barn skall klara av?
När ska de klara vad?

Få ihop händerna i medellinjen -3mån
Stoppa händerna i munnen - 4 mån
Grabbgrepp -3 mån
Pinettgrepp -8 mån
Bugga klossar -12-18 mån
Klotterrita -18 mån
Hålla med riktigt penngrepp -senast vid skolstart
Klippa -4 år

11

Hur långt ser en nyfödd?

Ca 0,5 meter. Fixerar ansikten

12

Hur ser en 2 månaders?

Tar och håller kontakt, ler socialt

13

Hur ser en 3 månaders?

Ser sina händer , får färgseende

14

6 månaders barn, hur ser det?

Har detaljseende och stereoseende

15

8-10 månaders barn, hur ser det?

Fullt synfält, känner igen ansikten och leker gärna tittut

16

När är ett barns syn trafikmoget?

Vid 10 års ålder klarar de att läsa av trafik

17

Vad är Boel-testet och när görs det?

Boeltestet prövar barnets förmåga att lyssna och reagera på ljud. I viss mån autismtest

18

Vad ska du tänka på med ett barn som pratat och sedan tystnar?

Skulle kunna vara en öroninflammation

19

Hur är ett barns kognition vid 7-12 mån
12-18. 18-24

7-12 ligger och flaxar, ler medvetet, vet att det går att flytta saker förstår att saker finns kvar trots att de inte syns tex att mamma är i ett annat rum
12-18 börjar experiementerar med enkla orsakssamband, kastar man saker så låter de, kategorisera in saker i ex färg
3-4 år kan räkna lite, bättre uppmärksamhet, förstår att det finns skrift
5-6 år börjar tänka lite större, fundera kring saker. Mycket magiskt tänkande, vanföreställningar är okej
18-24 klara fördröjd imitation, låtsasleker, löser enkla problem

20

När kommer första orden?

Runt ett år, vid ett och ett halvt till två år sker ordexplosion ca 200 ord

21

Två saker angående kommunikation man skall vara uppmärksam på då ungen är 1-2 år

Börjar prata men slutar, kan vara autism där ungen inte ser meningen med språket
Ekotal, barnet ekar bara meningar utan relevans, saknas även här social förståelse för språket

22

När börjar barnet känna separations och främlingsrädsla?

Vid 7-12 månader barnet känner tydlig anknytning till föräldrar

23

När börjar barnet bli självmedvetet, känna skuld, skam, stolthet?

Vid 1-2 års ålder

24

När börjar barn leka med varandra och inte bara bredvid varandra?

3-4 år då börjar de forma vänskapsrelationer och kan rikta sin ilska

25

När skaffar sig barn en moral, en känsla för rätt och fel?

Vid 5-6 år

26

Vad finns det för anknytmingsmönster?

Trygg - de allra flesta, föräldern är en trygg hamn
Otrygg - märker inte om förälder lämnar rummet, söker sig inte till föräldern när den återkommer
Ambivalent - har jättesvårt vid separationer, bryr sig inte när föräldern kommer tillbaka
Desorganiserad - endast ett fåtal, barnet verkar helt förvirrat.

Dessa kan ses redan vid 1års ålder

27

Viktiga varningstecken hos barn

Barnet söker tröst hos okända
Hyper och hypotoni
Barnet ger ingen eller mycket bristande kontakt
Saknar målstyrt beteende
Extrema sömn och matsvårigheter

28

Take home message från föreläsningen

Barn som förlorar färdigheter,ex klara inte sitta längre, eller har talat men slutat

Asymmetrier är oftast patologiskt!

Fråga dig själv om barnet är generellt långsam eller om det är ett område som sackar